U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vader God Staat Centraal Op Het Feest

Lukas 15:2 De Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen.
Lukas 15:30 Maar nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, heeft u voor hem het gemeste kalf laten slachten.
De verachting dampt eraf. Deze oudste zoon van Vader God kan het zelfs niet opbrengen om over zijn broer te spreken. Nee: ‘die zoon van u’. Verachtelijker kan het toch bijna niet?

Lukas 15:30 Die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen,
Komt dit nu uit de dikke duim van die oudste broer? Geen idee. In de geschiedenis is er geen aanleiding om dit te veronderstellen. Integendeel. De Heer heeft de mogelijkheid voor deze gedachte zeker al in Zijn inleiding gegeven.
Lukas 15:13 Waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

Vanzelfsprekend is het ook heel goed mogelijk dat deze oudste zoon uitspreekt wat hij in zijn plaats gedaan zou hebben. Ook over deze uitspraak wordt geen oordeel geveld.
Hoe het ook zij, het is duidelijk dat dit gedrag de genade van Vader God beslist niet teniet doet.
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

We zoemen nog wat verder in op de beide taferelen die ons hier voor de ogen geschilderd worden. Aan de ene kant heb je de grote feestvreugde met muziek en dans rondom Vader en de jongste broer. Het tafereel van licht en vreugde. Aan de andere kant heb je het duister en somberheid van de oudste broer, die de eerbaarheid, integriteit en het karakter van deze Vader ter discussie stelt. Alle opgekropte emoties van het zich verongelijkt voelen leveren een gigantische explosie op. Weg is de schijnrespect. Vervlogen is de eerbied voor vader. De schone schijn is doorgeprikt.

Terwijl uit de wijde omtrek iedereen is uitgelopen om deze Vader te eren, loopt deze oudste broer buiten op het veld verachting op verachting te stapelen. Dat is nou de Farizeeër ten voeten uit! Dit is het wezen van de wettische mens! Helaas is dit het plaatje van een overgroot deel van de evangelische wereld, die liever bekend staat als de moraalridders, dan vanwege het heerlijk bevrijdend goede nieuws van Gods overvloeiende genade.

Deze oudste zoon ziet zichzelf als de rechtvaardige rechter die elk mens beoordeelt op het juiste ethisch morele gedrag. Hij zet zichzelf op de stoel van God en oordeelt en dus veroordeelt ieder die niet voldoet aan zijn normen. Vader God komt er dan ook zeker niet gunstig vanaf onder zijn vlijmscherp oordeel. Vader God, die barmhartigheid, bewogenheid en overvloeiende genade toepast op overtreders. Die Vader God deugt binnen het oordeel van deze oudste broer nergens voor. Het vanzelfsprekend resultaat van deze wettische geest. In zijn hoofd dendert de voordurende herhaling: ‘Gelukkig nog iemand die de eer hoog houdt!’

Lukas 15:30 Die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen,
Binnen het denkkader van de Farizeeër was hier maar één echt juist antwoord op: Steniging!
Deuteronomium 21: 18-21 Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israel zal dit horen en vrezen.

Zie je hoe Bijbels dit denken van de oudste zoon is? Vader God met al Zijn genade houdt zich niet aan het gezaghebbende Woord! Die zoon had dood gemoeten! Nee hoor, in plaats daarvan richt Vader God een feestmaal ter ere van die weerspannige zoon aan! Kan het nog ongepaster????!!!!

‘Kan het nog ongepaster?’ Zo is nog altijd de reactie wanneer de boodschap van Gods overvloeiende genade verkondigd wordt. Men ziet nu eenmaal niet, wanneer men de wettische bril op heeft gezet, dat dit feestmaal ter ere van Vader God zelf was. Het gemeste kalf werd geslacht ter ere van Vader God. Eigenlijk mis je helemaal het hart van Vader God met die wettische bril op.

Ik schreef al dat ikzelf jarenlang in zo’n wettische groep gezeten heb. Bovenstaande uitspraak uit de wetgeving van Israel werd ook daar zeer strikt toegepast, natuurlijk met name via de Nieuw Testamentische parallelteksten.
1 Corinthe 5:13 Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.
De gedachte van het melaatse huis, waarbij één aangetaste steen weggedaan moest worden omdat anders het hele huis melaats zou zijn, was een geliefd beeld binnen die groep. De overwinning in Christus was dus praktisch een volkomen onbekend fenomeen. Met de wettische bril op denk je nou eenmaal buiten Christus om.

Met die wettische bril op keek deze oudste zoon dus naar zijn jongere broer. ‘God hoort deze dwarsligger met de dood te straffen!’, was zijn stellige overtuiging. Nee, Vader God haalt hem juist met eer en vreugde binnen. Vader geeft zelfs uiting aan Zijn vreugde via dat feestmaal. Vader God bewerkt verzoening! Vader God bepaalt ook de voorwaarden tot verzoening en dat blijkt genade en niets dan genade te zijn. Hij is altijd Degene die rent, omarmt en kust!

Vader God is de centrale figuur van dit feest. De feestvreugde is vanwege Zijn liefdevolle genade en verzoening. De eer gaat in zijn geheel naar Vader God. De reden waarom iedereen uit de verste omtrek de jongste zoon aanneemt is omdat Vader God dat allang gedaan heeft. Het is dus het feest van Vader God dat hier gevierd wordt, wat ook steeds als een soort refrein terugkomt.
Lukas 15: 7 Zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar, die zich bekeert,
Lukas 15: 10 Zo is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar, die zich bekeert.
Lukas 15: 32 Laten we feestvieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende