U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Oordelende Godsdienstige Elite

Voordat ik begin eerst wat verwijzingen:
1. Machtelt heeft een goede studie geschreven, waar ik verder op doorbouw.
Wettische Geestelijkheid & De Zondaren
2.
Malcolm Smith heeft prachtige, pastorale video's ingesproken over dit onderwerp.
De Gelijkenissen Deel 1
De Gelijkenissen Deel 2

Lukas 15: 11-32 is waarschijnlijk wel de allerbekendste gelijkenis, die Jezus verteld heeft. De gelijkenis van de verloren zoon. Laat mij nou eens iets heel vreemds zeggen: Jezus vertelt hier niet het verhaal van de verloren zoon. De jongste zoon is namelijk niet degene die Jezus hier centraal stelt.

Degene die centraal staat wordt al opgevoerd nog voordat de Heer zijn gelijkenis begonnen is.
Lukas 15: 1-3 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem [Jezus] te komen om naar Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:

We zijn zo gewend om pas te gaan luisteren vanaf het moment dat er staat: ‘Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:’
Die morrende Farizeeën en schriftgeleerden over het feit dat Jezus tollenaars en zondaars bij zichzelf uitnodigt, die godsdienstige klasse staat hier centraal.
Mattheus 9: 10-11 Het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheus aanzat, ziet, veel tollenaars en zondaars kwamen en zaten mee aan, met Jezus en Zijn discipelen. En de Farizeeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet jullie Meester met de tollenaren en de zondaren?

Die oudste zoon is heel toegewijd aan Vader. Hij is degene die keurig thuis blijft. Hij doet alles precies goed zoals er van hem verwacht wordt. Deze oudste zoon zou absoluut niet misstaan binnen onze christelijke godsdienstige gemeenschap. Hij zou tot voorbeeld van velen dienen. Die verloren, jongste zoon zou binnen onze evangelische leefwereld doorgaan voor het hopeloze geval. Als we dan naar de wettische, oudste zoon kijken, dan zijn we de Heer dankbaar dat we ook nog iemand hebben die zo trouw de samenkomsten bezoekt, die zich zo toelegt op evangelisatie en kerkgroei.

De Farizeeën en schriftgeleerden waren de Joods godsdienstige elite in de tijd van Jezus rondwandeling hier op aarde. Zij waren er stellig van overtuigd dat zij het ware inzicht hadden in wat eervol was en wat schandalig was. Alles wat zij verrichten vormde in zijn geheel het eervolle religieuze systeem. Binnen dat systeem verdiende je de eer en gunst van God door middel van je godsdienstig handelen.

De Farizeeën en schriftgeleerden zagen zichzelf als het ware als de bouwmeesters van alles wat eervol was. Zij hadden dan ook het recht om te bepalen wat oneervol en dus schandalig was. Wat hen betrof was Jezus zo’n schandalige valse Messias, die niet van God maar van satan kwam. Het was voor hen niet moeilijk om bewijsvoering voor hun stelling te vinden. Kijk maar naar de mensen met wie Hij optrekt.

Lukas 5:30 De Farizeeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden: Waarom eten en drinken jullie met de tollenaars en zondaars?
Lukas 7:34 De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en jullie zeggen: kijk nou eens, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!
Lukas 7:39 Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij de profeet was, dan zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, die Hem aanraakt: dat zij een zondares is.
Lukas 19:7 Toen zij het zagen, morden zij allemaal: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen.

De oudste, wettische zoon, die moppert over het feest van Vader met Zijn teruggevonden zoon.
Lukas 15:29-30 Hij antwoordde zijn vader: Hoor nou eens, nou ben ik al zoveel jaren in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt U nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt U voor hem het gemeste kalf laten slachten.

Gezien Zijn schaamteloze omgang met zondaren, gezien het feit dat Hij hen niet met hen veroordeelt, gezien dat hij kiest voor het verachte i.p.v. het vereerde, daarom lag het oordeel van de gevestigde geestelijkheid gereed.
Mattheus 12:24 De Farizeeën zeiden: Deze drijft de boze geesten alleen maar uit door Beëlzebul, de overste van de geesten.
Markus 3:22 De schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste van de boze geesten drijft Hij de geesten uit.
Lukas 11:15 Sommigen van hen zeiden: Door Beëlzebul, de overste van de boze geesten, drijft Hij de geesten uit.

Het meest verschrikkelijke wat je maar van Christus kan zeggen, wisten zij naar voren te brengen. Bewijsvoering voor hun stelling lag volgens hen voor het opscheppen. Ook bij de start van deze gelijkenis bevestigde de Heer dit nog eens door Zijn omgang met dat uitschot.
Lukas 15: 1-3 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem [Jezus] te komen om naar Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:

Als goed vrome Jood ga je toch zeker niet met dergelijk tuig om!’ Het klinkt knoepertjeshard, maar laten we ons veroordelend vingertje niet te snel heen en weer bewegen. Hoeveel heiligheidsprediking weerklinkt er niet binnen evangelisch Nederland? ‘Pas op voor verontreiniging! Waar je mee omgaat, word je mee besmet! Slechte omgang bederft goede zeden! Wij moeten ons rein houden voor de Heer!’ De Farizeeën en schriftgeleerden lopen nog steeds vrij rond binnen onze evangelische wereld en Christus zou zo weer van Beëlzebul bezeten verklaard worden, wanneer Hij hier weer rond zou lopen.
Lukas 15: 3 Deze ontvangt zondaars en eet met hen.

Zondaars, mensen die het leven met God zo aan hun laars lappen, mensen die hun eigen weg gaan, die mensen hebben tegen God gekozen, ze moeten dus wel voor satan hebben gekozen, en daar trekt deze leraar mee op!! Hij moet dus wel satan toebehoren!’ Religieuze logica. Het hoeft nergens op te slaan, zolang er maar een oordeel in zit. Hun eigen (volslagen willekeurige) veroordeling was al dat deze zondaren van satan moesten zijn. De lijn van hun eigen oordeel doortrekkend belanden ze in hun eindconclusie: ‘Jezus is van satan’.

Dit oordeel, waarbij God feitelijk een idiote dictator is, die heiligheid eist en mensen verdoemt, die daar niet aan voldoen, dit is de reden waarom Jezus hier die drie gelijkenissen vertelt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende