U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Hemelse & Bovenhemelse Roeping

Hebreeën 1: 2 God heeft nu in het laatst van de dagen tot ons [De Hebreeën] gesproken in Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de aionen geschapen heeft.
Uit de erfenis van de Zoon komt hier in deze brief aan de Hebreeën het aardse en hemelse erfdeel voor het aardse volk Israel voort. We kwamen namelijk ook die hemelse roeping tegen.
Hebreeën 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt je oog op de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus,

Dit kan bijzonder verwarrend worden wanneer we onze eigen bovenhemelse roeping bewijzen vanuit het Griekse woord ‘epouranios’. Dat woord wordt ook hier gebruikt en ook bij dat hemelse Jeruzalem. En inderdaad zijn wij gezegend met alle geestelijke zegen in diezelfde ‘epouranios’.

Die hemelse roeping hoort ook bij Gods beloften aan Abraham.
Hebreeën 11: 9-10 Door het geloof heeft Abraham vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Izaäk en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.
Ook hierin is Abraham een Hebreeër, iemand van de overzijde, namelijk de hemelse. Maar als die ‘epouranios’ onze roeping dan niet onderscheidt van deze gemeente der eerstelingen, wat is dan het verschil?

Her verschil ligt hem in een ander Grieks woord: ‘huperano’, dat vertaald wordt met ‘ver boven’.
Efeze 1: 20-23 God heeft Christus uit de doden opgewekt; en heeft Hem gezet in Zijn rechterzij in de hemel;
Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; En heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Die Zijn lichaam is, en de volheid van Hem, Die alles in allen vervult.

Christus is gezet in de rechterzij van God en wij, als de volheid van Hem, zijn op die plek mee gezet. Welke positie is dat?
Efeze 4:10 Christus, die neergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.
Onze positie in Christus is ver boven alle hemelen. Alle drie dus!

Onze zegeningen zijn dus inderdaad in diezelfde ‘epouranios’, waar ook de roeping van Abraham en de gemeente van de eerstelingen ligt, maar in Christus is onze positie ver boven alle hemelen, dus ook ver boven de ‘epouranios’.

Nu terug naar die erfenis.
Hebreeën 1: 2 De Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de aionen geschapen heeft.

Hier hebben we een toekomstperspectief die alle dingen betreft. Je zou kunnen zeggen dat gelijk ook de begrenzing van dit alles wordt aangegeven omdat er direct achter staat dat door de Zoon God ook al de aionen geschapen heeft. Alle tijdperken in Gods plan zijn door de Zoon geschapen. Alles en allen binnen al die tijdperken behoren tot die erfenis van de Zoon.

Het zichtbare koningschap over dit alles wacht nog tot de volgende aioon, het volgende tijdperk. Dat heeft alles met het letterlijke, aardse, komende koninkrijk te maken, maar ook met die hemelse roeping. Maar, zoals we al eerder zeiden is dat voorlopig aan de kant gezet omdat niet heel Israel dat geloofde. Israel is daardoor ook in de verstrooiing van de volkeren geraakt.

Er is nu geen uiterlijke tempel meer, geen uiterlijk priesterschap met een uiterlijke hogepriester. Maar voor Israel is Christus dienst als Hogepriester nu van een totaal andere orde. Momenteel is ook deze dienst van Christus voor Israel een verborgen dienst.

Verborgen? Ook in Gods handelen met Israel? Ja, evenals Israel zelf verborgen is (ondanks het land met een klein deel, meest ongelovige, Joden daarin), zo is Gods heerschappij voor dit volk ook verborgen.
Hebreeën 2:8 Alle dingen hebt U onder Zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
Is de Zoon de erfgenaam? Ja! Is die erfenis zichtbaar? Nee! Het koninkrijk is uitgesteld. Tot in die komende aioon is er nu die verborgen Hogepriester voor dit volk.

Bij Abraham zagen we in eerste instantie die eigenwillige weg, waardoor pappa Terach het voortouw kon nemen en ze strandden in Haran. God antwoordt met genade, ondanks dat ze een tijdlang oponthoud in Haran hebben. God roept opnieuw en werkt met Zijn genade en leidt hem naar de overzijde. Zo zal God ook Zijn aardse en hemelse roeping voor dit volk waar maken.

En wij, als leden van die nieuwe mens, de verborgenheid, het Lichaam van Christus, ook wij mogen rusten in Gods grote genade voor onze dagelijkse praktijk. Hij maakt Zijn roeping ook in ons waar. Ooit afgevraagd hoe je onze taak nou uit kan voeren?
Efeze 3: 9-10 Het geheimenis, dat aionen lang verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden,
Daar heb je onze taak. De veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de overheden en de machten in die ‘epouranios’.

Geen idee hoe je dat tot stand moet zien te krijgen? Prima! Dan ga je tenminste in het allerbelangrijkste van onze taak niet zelf klussen. Het is genade en genade alleen. Als God zo werkt met onze taak in de hemelse, dan geldt dit zeker ook voor andere gewone alledaagse taken. Laten we heerlijk van Zijn overvloeiende rijkdom van genade genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina