U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Colosse 1: 2

Colosse 1: 2 Aan de heilige en gelovige broeders in Christus, die te Colosse zijn: genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
A/ De geadresseerden van de brief: de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse
B/ Paulus wens: genade en vrede
C/ Van wie komt die genade en vrede: Zowel van God, onze Vader, als van de Heer Jezus Christus

A/ Colosse 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse:
De brieven zijn gericht aan de heiligen en gelovigen. De vroegere brieven (ook van Paulus) waren over het algemeen gericht aan de gemeente Gods, die te .. is. In onze tijd is er geen sprake meer van een uiterlijke plaatselijke gemeente. Dat hoorde ook helemaal bij de dienst van het nieuwe verbond. Daarin staat Israël voorop in de geestelijke hiërarchie en dus was daar dan ook iets uiterlijks, wat plaatselijk openbaar kon komen. Er komen nu ook wel groepjes gelovigen samen, en ik denk op zich wel dat dat een goede zaak is, maar de werkelijke gemeente, het lichaam van Christus, is verborgen. Er is tegenwoordig trouwens ook geen enkele hiërarchie. Iedereen is elkaars broeder en zuster en buiten Christus zelf is echt niemand, geen enkel persoon, ons hoofd.
De brieven zijn dus gericht aan de heiligen en gelovigen. Zo simpel is dat.

Heiligheid
Heilig heeft niet te maken met onze wandel. Heilig heeft in de bijbel altijd te maken met positie en betekent simpelweg “apart gezet”. Daarom kunnen we ook spreken van heilige vaten, zoals we die terugvinden in de tempeldienst van Israël. Zo'n vat was heilig door het gebruik in de tempel. Zo´n vat was namelijk apart gezet speciaal voor een dienst. Wij zijn, zoals we hier en ook op vele andere plaatsen kunnen lezen, apart gezet in Christus.

B/ Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie.
Paulus begint zijn brief met iedereen de genade van God en de vrede van God toe te wensen. Voor de gelovigen die er zo stellig van overtuigd zijn dat genade uitsluitend betrekking heeft op de redding, voor hen moet deze wens van Paulus op zijn minst zeer bevreemdend zijn. Hier spreekt Paulus mensen aan die al uit genade gered zijn en nu als gelovigen leven. Volgens de opvatting van (HELAAS!!!) zeer veel gelovigen is de Bijbel voor ons die gered zijn slechts een soort spoorboekje dat ons telkens de wissels, seinen, bovenleidingen, rails en snelheidsbeperkingen aangeeft. Een Bijbel die wijst op Christus als de bron van Leven voor de gelovige is hen totaal onbekend. Genade voor het geloofsleven is voor hen dan ook iets uitzonderlijk vreemds. Precies daarom spreekt Paulus deze wens zo nadrukkelijk uit voor de gelovige! Voor onze praktische wandel is de basis namelijk Gods genade en vrede aan, in, voor en door ons.

C/ Colosse 1:2 Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Oppervlakkig kan je stellen dat ‘Genade’ de Griekse groet in de oudheid was en ‘Vrede’ de Hebreeuwse groet. Paulus zou dan deze twee samengevoegd hebben om aan te geven dat het evangelie voor de gehele mensheid is. Op zich een prachtige gedachte. Paulus spreekt echter heel bewust over ‘De Genade Van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’ en ‘De Vrede Van God’, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.
Alle brieven begint Paulus met deze 2 wensen:
1. De Genade van God
2. De Vrede van God
Die 2 wensen vormen als het ware de kernpunten van de boodschap die hij bracht als het kenmerkende blijde nieuws.

1. De Genade van God
Titus 2:11 Want de genade van God is verschenen, reddend alle mensen,
2. De Vrede van God
2 Corinthe 5: 18 Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft,
Het feit, zoals de Bijbel het tekent, is dat de genade van God verschenen is, die alle mensen gered heeft. Die genade van God mogen we de mensen voorhouden opdat hun ogen ervoor opengaan. Tevens is daarbij diezelfde genade de praktische bron om uit te leven.
Titus 2:11-12 De genade van God is verschenen, …., om ons op te voeden,

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende,
Het feit, zoals de Bijbel het tekent, is dat de vrede van God verschenen is, waardoor de wereld met God verzoend wordt. Die vrede van God mogen we de mensen voorhouden opdat hun ogen hiervoor opengaan.
Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Toch een heerlijke zegenwens om deze brief mee te beginnen.

C/ Colosse 1:2 Genade en vrede zij jullie van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Van wie komen die genade en vrede? Die komen van zowel God, onze Vader, als van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is raar! Als je dit heel nauwkeurig leest en zeer serieus neemt dan kom je tot de stellige overtuiging dat die genade en vrede zowel van de Vader komt als dat het van Jezus Christus afkomt. Twee personen dus. Het wordt hier ook nog nader gepreciseerd door Paulus: De Vader is namelijk God en Jezus Christus is de Heer.

Paulus spreekt dus gewoon letterlijk over God, onze Vader en over de Heer Jezus Christus. Ik zal eerlijk erkennen dat ik dit nog nooit eerder, al die vele tientallen jaren dat ik nu al de Heer ken en Zijn Woord bestudeer, dat ik dit nog nooit zo serieus genomen heb terwijl ik dacht dat dit wel zo het geval was. Gelovigen, die een logische consequentie trokken uit deze duidelijke uitspraak van Paulus heb ik in het verleden zelfs uitermate stevig met woorden bestreden. Maar wat moet je met deze uitspraak van Paulus? Maar gewoon aan de kant schuiven als volslagen oninteressant en veel te rationeel? Het gaat hier wel over wie God is! Toch? Dat lijkt toch essentieel voor ons geloof! Of niet?

Nou, wellicht is dit een enkele “Slip Of The Pen” van Paulus? Misschien dat we deze uitspraak van Paulus toch maar gewoon als die enkele uitzondering moeten opvatten, die de regel bevestigt dat elk Schriftwoord door God is ingegeven? Zo werkt het toch bij elk menselijk product? Tja…… ach, tja….. Het probleem is dat we dit als Bijbelgelovigen nou juist niet zien als een menselijk product! God spreekt door Zijn woord! Elk woord (in de grondtekst) is van Hem. Hier noemt God zichzelf onze Vader en Jezus Christus noemt Hij daarnaast onze Heer. Door Gods Geest geïnspireerd neergeschreven.

Is het onderscheid maken tussen God, de Vader, en Jezus Christus, de Heer, een uitglijder van de bovenste plan van Paulus? Nee. Wanneer we concreet het nieuwe testament nemen als het gezaghebbende woord van God, dan zullen we ook onze eigen tegenwerpingen op dit gebied moeten inleveren. Het is bij zowel Paulus als Petrus het gebruikelijke geloof in God dat ze alleen de Vader als God aanspreken en de Zoon dus bewust die titel onthouden.
Romeinen 15:6 Opdat jullie eendrachtig, uit één mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijken.
2 Corinthiërs 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
2 Corinthiërs 11:31
De God en Vader van de Heer Jezus, Hij, die geprezen is tot in de aionen, weet dat ik niet lieg.
Efeziërs 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus.
Colossenzen 1:3 Wij danken
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor jullie bidden,
1 Petrus 1:3 Gezegend is
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, naar Zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,

Op zo´n zesvoudig getuigenis van zowel Paulus als Petrus staat deze zaak dus wel spijkervast. Onze God is dus zowel de Vader als de God van onze Heer Jezus Christus. Nu hebben we van hen allebei, van zowel God als van onze Heer, voor ons hele bestaan genade en vrede, waar we uit leven mogen. God werkt namelijk dat plan van genade uit in jou en mij en Hij doet dat via Zijn Zoon, Christus Jezus in ons. Wat een heerlijke rijkdom van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende