U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Colosse 1: 9 (2e deel)

Colosse 1: 9 Daarom houden ook wij, vanaf de dag dat wij hiervan gehoord hebben, niet op om voor jullie te bidden en te vragen, dat jullie vervuld mogen worden met de bovenkennis van Zijn wil, (rustend) in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
D/ Bidden & vragen
E/ Bovenkennis. Al doorgenomen in hoofdstuk 10 van deze studie.
F/ Bovenkennis van Gods wil
G/ Vervuld worden met de bovenkennis van Gods wil
H/ Die volheid van de bovenkennis van Gods wil rust in alle wijsheid en geestelijk inzicht

D/ Colosse 1: 9 Wij houden niet op om voor jullie te bidden en te vragen,
Bidden & vragen

Ik kan me er makkelijk van afmaken door erop te wijzen dat ik al eerder een serie van zeven studies over bidden heb geplaatst op de website, en dat doe ik dus ook. Hier komt de link naar de eerste studie in die serie: Bidden1
Door onderaan dan op de link “Volgende” te drukken kom je zo de hele serie door.

Ook heb ik nog vijf studies over Paulus gebeden in Efeze geschreven. Dat loopt redelijk parallel aan wat we hier in Colosse terugvinden. Ook hiervan geef ik jullie de link naar de eerste studie in die serie: De reden van Paulus Gebed

Er valt veel te zeggen over bidden en vragen, maar ik heb zo´n idee er voorlopig voldoende over geplaatst te hebben. We bekijken nu nog even de woorden op zich.
Colosse 1: 9 Wij houden niet op om voor jullie te bidden,
Bidden - Grieks: “Proseuchomenoi”, de vervoeging hier in deze tekst van het werkwoord “Proseuchomai”.
We gaan even rondneuzen waar dit werkwoord in de Efeze- en Colossebrief nog verder gebruikt wordt.

Paulus had in vers 3 al aangegeven dat hij altijd voor deze gelovigen in Colosse in gebed was.
Colosse 1: 3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor jullie BIDDEN,
Het is opvallend dat ook hier in deze brieven, waar Paulus zo nadrukkelijk wijst op het feit dat we in Christus de hele volheid ontvangen hebben, dat er toch nog altijd plaats blijft voor gebed voor elkaar. Er blijft iets te vragen. Er blijft iets te begeren. Het is echter wel belangrijk om te zien waar dan naar gevraagd en begeerd wordt. Het gebed draait niet om nog meer stukjes volheid, want we hebben de volle mep ontvangen. Voller kan niet! Het gebed draait dan ook om inzicht en bovenkennis betreffende alles wat we nu reeds in Christus bezitten.
Efeze 6: 18 BIDT altijd dwars door elk gebed en smeking (rustend) in Geest,
Colosse 4: 3
BIDT nou ook voor ons, dat de God ons een deur voor het woord opent, om de verborgenheid van Christus te verkondigen,

Colosse 1: 9 Wij houden niet op om voor jullie te … en te vragen,
Vragen – Grieks: “aitoumenoi”, de vervoeging hier in deze tekst van het werkwoord “aiteo”.
Als we even gaan rondneuzen waar dit werkwoord in de Efeze- en Colossebrief nog verder gebruikt wordt, dan blijkt dat in deze vervoeging het woord niet verder voorkomt in die brieven. We vinden het wel terug in andere vervoegingen.
1. De Griekse vervoeging “aitoumai”.
Efeze 3: 13 Ik BID dat jullie de moed niet verliezen door mijn verdrukkingen voor jullie, die een eer voor jullie zijn.
2. De Griekse vervoeging “aitoumetha”.
Efeze 3: 20 Hem nu, die overeenkomstig de kracht die in ons werkt, de macht heeft om zeer overvloedig te doen boven alles wat wij BIDDEN of denken,

E/ Colosse 1: 9 (We) bidden en vragen dat jullie vervuld mogen worden met de bovenkennis van Zijn wil,
Ook over de bovenkennis heb ik in het tiende hoofdstuk van onze studie al uitgebreid geschreven. In de volgende link kan je dat nog eens nalezen: Colosse 10

Wat was de eindconclusie over de bovenkennis?
Efeze 1: 17 (Voor elkaar bidden) opdat de God van de Heer van ons, Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft Geest van wijsheid en van openbaring rustend in bovenkennis (epignosei) van Hem:
God geeft van bovenaf Zijn speciale kennis. Niet te verwarren met onze menselijke kennis. Kennis die van bovenaf werkt. Hier in Efeze is het dan het kennen van God in een intieme relatie. God kennen zoals Hij ons kent. In die bovenkennis mag jij nu rusten. In die bovenkennis van God

F/ Colosse 1: 9 Bidden en vragen dat jullie vervuld mogen worden met de bovenkennis van Zijn wil,
Het draait hier bij Paulus niet om zomaar wat bovenkennis. Hij is er op uit dat de gelovigen in Colosse, maar ook wij, helemaal vol worden met de bovenkennis van Gods wil. Wellicht dat jij ook wel wat meer wilt weten over die uitgesproken wil van God? Ja? Ik heb een serie van vijf studies geschreven over de vraag: “Wat Is De Wil Van God?”!
Loop jij ook met die vraag, dan volgt hier de link naar de eerste studie in die serie. Let op! Ook hier kan je weer de hele serie onderzoeken door gewoon simpel onderaan op de link “volgende” te clicken: Wat is Gods wil?

G/ Colosse 1: 9 Vervuld worden met de bovenkennis van Zijn wil,
Paulus gebed draaide nog niet eens zozeer om de bovenkennis van Gods wil. Hij wenste en bad ervoor dat hun hele persoonlijkheid daar helemaal vol mee werd, oftewel dat ze vervuld zouden worden met de bovenkennis van Gods wil. Dat is meer dan puur kennis hebben over de wil van God.

Het draait bij Paulus om het helemaal vervuld worden oftewel het helemaal vol worden van de gelovigen. Het Griekse werkwoord dat Paulus hier hanteert is “pleroo”, maar dan in de vervoeging “plerothete”. Op deze manier komt dit werkwoord in de hele Bijbel slechts nog één andere keer voor. Hier komt die:
Efeziërs 3:19 De liefde van Christus kennen, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vol worden tot in de hele volheid van God.

Paulus ziet in deze tekst in Efeze uit naar het toekomstig moment dat we samen met alle heiligen echt de volle mogelijkheid hebben om die liefde van Christus te kennen, terwijl (en dat is een sterke tegenstelling) die liefde de kennis te boven gaat. Het resultaat daarvan lepelt Paulus dan ook op. Dan worden we namelijk echt helemaal vol tot in de hele volheid van God. Hier staken meestal alle uitleggingen. Wie dat aandurft om ook maar uit te spreken wat dit zou kunnen betekenen kan zomaar het etiket “godslastering” opgeplakt krijgen. Vandaar dat je over deze identificering eigenlijk nooit hoort spreken of over leest. Een volkomen versmelting tot in God. Ik zal voor alle duidelijkheid nog even de weg tekenen.
Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan dwars door Mij.

De enige weg is dwars door Christus Jezus, maar wat betekent het “tot de Vader komen” nu voor jou en mij in de huidige huishouding van God? Dat is wat Paulus hier in Efeze 3: 19 en Colosse 1: 9 aangeeft. Dat gaat in de toekomst tot in de hele volheid van God (Efeze 3: 19). Dat betekent in het hier en nu dat we nu al helemaal vol mogen worden met de bovenkennis van deze grandioze wil van God (Colosse 1: 9). Dus: Met ons hele denken mogen we nu al genieten van die hoge, rijke positie in Christus in de rechterzij van God, de Vader. Wat een heerlijkheid van genade.

H/ Colosse 1: 9 De bovenkennis van Zijn wil, (rustend) in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Die volheid van de bovenkennis van Gods wil, dat rust in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Als dan die volheid van de bovenkennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht rust, wat mag die wijsheid en geestelijk inzicht dan wel zijn? Laten we beginnen bij het begin.
1 Corinthiërs 1:24 Christus, de kracht van God en de wijsheid van God;
1 Corinthiërs 1:30 Vanuit God zijn jullie (rustend) in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van God en gerechtigheid en heiligheid en verlossing;

Hier hebben we de basis van de totale wijsheid van God, de hele gerechtigheid, de totale heiligheid en de afgeronde verlossing. Dat is niemand anders dan Christus Jezus, in Wie wij rusten. Christus Jezus, de zoon van God, is dus die wijsheid van God, maar God de Vader is het die ons deze wijsheid nu in Zijn Zoon schenkt.
Efeziërs 1:17 opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van Hem geeft,

Christus Jezus, de Zoon van God, is de veelkleurige wijsheid van God. Die geweldige, rijk geschakeerde rijkdommen mogen wij steeds meer in Hem ontdekken. Tevens mogen we echter ook die wijsheid aan de geestelijke machten en overheden in de hemelse gewesten bekend maken.
Efeziërs 3:10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente bekend gemaakt zou worden de veelvoudige wijsheid van God,

Colosse 1: 9 De bovenkennis van Zijn wil, (rustend) in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
Het totaalpakket van die veelkleurige wijsheid van God, daar rust die bovenkennis van Gods wil in. Kan jij je een beter rustplekje bedenken? Maar er is nog iets waar het in rust: “geestelijk inzicht”, oftewel het Griekse woordje “suneesis”.

Suneesis” is een samenvoeging van twee woorden. Zie je al wat er hier weer gaat spelen? Opnieuw komen we in deze serie studies het voorvoegsel “sun” tegen, net als bij de benaming “samenslaaf” voor Epafras, waarvan ik hier weer even de link aangeef: Colosse 11

Epafras was met alle andere slaven samengevoegd tot een eenheid. Wat is er echter nou samengevoegd in dit inzicht?
Al het begrip, al het denken is hier tot een eenheid samengevoegd onder de heerschappij van de Geest. We vragen ons wellicht af wat er dan geestelijk is aan het denken. Mag ik dan alleen al wijzen op Paulus oproep: “Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn” (Colosse 3: 2). Een advies, waar ik al zo ontiegelijk veel voordeel aan gehad heb. Bovendien wat is er met ons denken gebeurd toen we door de Heer geroepen zijn?
1 Corinthiërs 2:16 Wij hebben het denken van Christus.
Filippenzen 2:5 Dat denken (is) in jullie, dat ook in Christus Jezus (is),

Dat denken is samengevoegd en onder de heerschappij van Gods heilige Geest geplaatst. Laat nou die bovenkennis van Gods wil in dat denken zijn rust vinden. Paulus houdt niet op met het bidden voor deze gelovigen dat ze helemaal vol zouden raken met die bovenkennis van Gods wil, die rust in deze twee zaken: Alle wijsheid en het geestelijk inzicht. Alles valt te herleiden tot die geweldige positie, die we nu in de opgestane en verheerlijkte Heer mogen bezitten. Geniet van die rijkdom aan genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina