U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het landschap van de brief

Inleiding:

We beginnen met een vlucht over de vier hoofdstukken van de Colossenzenbrief. Een korte brief, maar ontiegelijk rijk vol geestelijke waarheden juist voor ons huidig praktisch leven. Al die waarheden wijzen maar naar één Persoon: Christus, die meer dan voldoende is voor iedereen. Lees de volgende citaten er maar eens heel rustig op na.
Colosse 1: 18-20 Christus Jezus is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
Colosse 2: 9-10 In Christus woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk; en jullie hebben de volheid ontvangen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.

Deze ene hele kleine greep, die ik hierboven even deed, onderstreept al stevig hoe Christus echt meer dan voldoende is voor iedereen. Dus, is er een intens verlangen om Christus beter te leren kennen, dan heb je aan deze brief stevig houvast. De hele volheid van de godheid is in Hem komen wonen, dus ook God zelf leren we in deze brief nader kennen.

Een heel wezenlijk punt van deze brief is de waarschuwing tegen dwaalleer. Paulus pakt het niet zo aan dat hij de naam van bepaalde mensen te grabbel gooit omdat ze ander onderwijs geven dan hij. Hij gaat zelfs niet nauwgezet in op de kenmerken van die dwaalleer. We kunnen dus niet zomaar iemand of een bepaalde beweging aanwijzen en oordelen. Wel zijn er telkens herkenbare omschrijvingen, waarin we wellicht zelfs ons eigen godsdienstig gedrag kunnen herkennen, als Christus daar niet centraal in staat. Paulus presenteert telkens opnieuw de werkelijkheid in Christus Jezus. Die werkelijkheid kennen maakt dat het verlangen naar vervalsingen of imitaties wegvalt.

Even er tussendoor iets wat ikzelf enorm grappig vind. Telkens als er iets niet vermeld staat in de Schrift, dan lees je uitlegboekjes over zo´n Bijbelboek, zoals hier de Colossenzenbrief, en dan doen die uitleggers enorm hun best om datgene wat er niet vermeld staat uit te pluizen. Dat is zoiets aparts. Gods Geest had het dus zo geïnspireerd dat er iets niet staat en dus vermoeien we ons met daarnaar te gaan graven. Vervolgens kom je dan de heerlijke rijkdommen, die voor het oprapen liggen, niet meer tegen. Logisch, als je doodop bent, dan heb je daar toch ook geen puf meer voor? Nee, Paulus beschrijft de dwaalleer nauwelijks. Hij heeft namelijk het origineel in Christus. Dat is veel heerlijker om je daarmee bezig te houden.

Het presenteren van Christus alleen als we nadenken over dwaling wil bij ons nogal eens ontbreken, met name wanneer wij in de bestrijding van verkeerde denkbeelden duiken. Bij Paulus draait het echter telkens opnieuw om de waarheid in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, als ons Leven, ook wanneer Paulus met mooie gladde praatjes van anderen te maken krijgt.
Colosse 2: 4-9 Dit zeg ik, opdat niemand jullie met mooie praatjes misleiden. Want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij jullie en ik verblijd mij bij het zien van jullie orde en de vastheid van jullie geloof tot in Christus. Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebben, wandelt nou ook in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof, zoals dat jullie geleerd is, weest daarin overvloedig met dankzegging. Ziet toe, dat niemand jullie tot zijn prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de eerste beginselen van de wereld, en niet volgens Christus. Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk;
Colosse 2: 16 Laat nou niemand jullie oordelen op het punt van eten en drinken of inzake een feest, nieuwe maan of sabbatten, die een schaduwbeeld zijn van wat komen zou, terwijl de echte werkelijkheid Christus is.

Paulus neemt in deze brief ook iets onder handen waar ikzelf veel mee geworsteld heb in mijn geloofsleven. Ik kende de Heer al jaren en toch bleef ik maar naar meer hunkeren. Ik zocht ervaringen. Er moest meer beleving in mijn omgang met de Heer komen. Telkens opnieuw was daar een nieuwe toewijding aan God om toch maar tot zo´n climax te komen. Ik was ervan overtuigd dat dit het niet allemaal was. Ik denk dat velen dit ook herkennen. Paulus kaart dit aan en in deze inleiding citeer ik even vluchtig zijn antwoord. Dat komt in de bespreking vanzelfsprekend uitgebreid terug. Hier Paulus antwoord:
Colosse 2: 10 Jullie hebben de volheid ontvangen in Hem (Christus), die het hoofd is van alle overheid en gezag.
Tja, voller kan echt niet.

Heel opvallend is ook de manier waarop Gods Geest in Paulus gewerkt heeft om de brieven aan Efeze en Colosse elkaar te laten aanvullen. Machtelt, mijn vrouw, heeft daar al een hele serie van 24 studies over geschreven. Ikzelf zal me daar dus niet opnieuw uitgebreid in begeven. Hier volgt de link naar de eerste studie van die serie studies van Machtelt: artikelenmachtelt/efezekolosse

Een heel belangrijk en vrij uniek onderwerp in deze brief is de verborgenheid. Voorlopig, in deze inleiding, lijkt het me geen onderwerp om nu verder over uit te wijden. Dat komt vanzelf aan de orde, als we in de studies aan die Bijbelgedeelten toe zijn. Nu volsta ik even met het citeren van de teksten.
Colosse 1: 24-28 Het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik (Paulus) geworden krachtens het rentmeesterschap van God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God vol te maken: de verborgenheid, die vanaf de aionen en vanaf de geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekend maken, hoe groot de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in jullie, de hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij,
Colosse 2: 2 Rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God, waarin alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.
Colossenzen 4:3 Bidt voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent, om de verborgenheid van Christus te verkondigen, ter wille waarvan ik ook een gevangene ben;

Paulus heeft in deze brief ook een soort indeling gemaakt van eerst twee hoofdstukken onderwijs over onze positie in de opgestane en verheerlijkte Heer, Christus Jezus, met daaropvolgend ook nog twee hoofdstukken praktijk. Hij begon niet met de praktijk. Hij begon met het onderwijs over Christus zelf en onze positie in Hem. Het zou dan ook belachelijk zijn als we de laatste twee hoofdstukken zouden opvatten als aanwijzingen hoe we horen te leven zonder het vaste fundament van het onderwijs van onze positie daarin mee te nemen. Die laatste twee hoofdstukken beginnen dan ook met de duidelijke vermelding dat Christus ons Leven is. Dat werkt alles uit. Vandaar ook dat midden tussen al die praktische uitspraken de oneliner staat: “Maar alles en in allen is Christus”. De wezenlijke bron van onze praktijk.

We kunnen nu natuurlijk aan de slag gaan. We kunnen diep in de grondtekst duiken. Dat zullen we ook zeker doen. Onthoudt echter, het draait allemaal om Christus, die meer dan voldoende is voor iedereen. Hij is namelijk degene in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont en in Wie wij allen de volheid ontvangen hebben.
We kunnen natuurlijk tekst met tekst vergelijken tot we een ons wegen. Dat zullen we ook zeker doen, zonder echter zo op het gewicht te letten. Onthoudt echter, het draait allemaal om Christus, die meer dan voldoende is voor iedereen. De echte werkelijkheid is namelijk Christus!

Nu nog even iets over mijn aanpak. Zoals hierboven al stond: We gaan dus op de grondtekst en de context in. Dat proberen we telkens in elk facet van een Bijbeltekst. Telkens begin ik met een tekst alfabetisch onder te verdelen om daarna elk onderdeel op de grondtekst en de context te onderzoeken. We slaan dit keer dus geen enkel stukje van de tekst over. Let op: Dat betekent dit keer ook dat ik niet de onderwerpen oversla, waar ik niet uitkom. Ja, die zijn er ook: Onderwerpen waar ik niet uitkom. Volgens mij kent elke leraar die onderwerpen, maar als je de lastige stukjes overslaat, dan valt dat gewoon niet op.

We slaan in onze aanpak dus niets over en dus lopen sommige uitleggingen uit op een vraag in plaats van op een antwoord. Zoals ik wel vaker zeg: “Het eind van de uitleg is het begin van je studie”. Weet wel dat Bijbelonderzoek nooit bedoeld is om de lijn van uitleg van de leraar na te volgen of om dat te gaan verdedigen. Het is slechts een handvat om zelf in de Schrift te duiken en zelf te onderzoeken zodat de eigen relatie met God en Christus Jezus daardoor groeit. Al kan je prima de lijnen van uitleg van Hein of André of Peter ontvouwen en verdedigen, het doet je geen millimeter groeien in je geloofsleven. Dat zit in wat jezelf ontdekt in de Schrift. Ik hoop dat deze serie studies daar een aanzet toe is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende