U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gaat je geest bij het sterven naar God? 1

Voor het onvoorwaardelijk geloof in de echtheid van een Bijna Dood Ervaring is absolute zekerheid over de vraag of je bij het sterven gewoon doorleeft essentieel. Vandaar onze vraag: Gaat je geest bij het sterven niet naar God? Ben je in die zin niet onsterfelijk? Die vraag leeft heel sterk bij mensen die ervan uitgaan dat het leven niet stopt bij de dood. Ook onder christenen leeft heel sterk deze leugen van satan:
Genesis 3: 4 De slang zei tegen de vrouw: Je zult zeker de dood niet sterven;
De populaire slogan over een zogenaamde onsterfelijke ziel. Maar wat zei God?
Genesis 2:17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad zal je niet eten; want op de dag dat je daarvan eet, zal je de dood sterven.
Tja, het is maar wie je gelooft.

Het eerste deel van deze vraag (Gaat je geest naar God?) kan ik in zekere zin bevestigend beantwoorden. Het tweede deel (Ben je dan onsterfelijk?) kan ik niet anders dan ontkennend beantwoorden.
Nu we inmiddels al nagedacht hebben over ziel en lichaam is het van belang om het onderscheid aan te geven dat overal in de Bijbel gesproken wordt over de mens, die een geest heeft, maar niet over een mens, die een geest is. Dat in tegenstelling tot de ziel, hè. De mens heeft geen ziel, de mens is een ziel.

Om enigszins zicht op dit onderwerp te krijgen heb ik alle Bijbelteksten, die ik kon vinden, die betrekking hebben op DE GEEST en waar het dan ook het leven en sterven betreft bij elkaar gezocht. Er zijn drie Hebreeuwse termen, die ik hiervoor onderzoek. Dat zijn neshama, wat ‘adem’ betekent, chaiyim, dat ‘leven’ betekent en ruach dat ‘geest’ betekent. Deze drie woorden worden alle drie gebruikt voor hetzelfde. Daarnaast hebben we voor het Nieuwe Testament natuurlijk het Griekse ‘pneuma’.
Er zijn echt honderden teksten over de Geest, In deze studie zet ik als start op deze vraag enkel een geselecteerd groepje teksten op de rit:

Genesis 2:7 Yahweh Elohim blies de levensadem in zijn neus;
Genesis 6:17 Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin
een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen;
Genesis 7:22 Alles, in welks neus
de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf.
Richteren 15:19 God deed een spleet ontstaan in de holte te Lechi, en er stroomde water uit, zodat hij drinken kon, en
zijn levenskracht terugkeerde en hij weer opleefde.
1 Samuel 30:12 Ze gaven hem een schijf geperste vijgen en twee rozijnenkoeken, en toen hij dat gegeten had, keerde
zijn geest in hem terug,
2 Koningen 2:9 Elisa zei: Mocht er dan een dubbel deel van
uw [Elia] geest op mij zijn.
2 Koningen 2:15
De geest van Elia rust op Elisa.
Job 7:7 Bedenk toch, dat mijn leven
een ademtocht is;
Job 17:1
Mijn leven is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mij rest slechts het graf.
Job 27:3 Zolang
mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest van God in mijn neusgaten,
Job 33:4
De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige doet mij leven.
Psalm 31:5 In Uw hand beveel ik
Mijn geest,
Psalm 78:39 Hij gedacht, dat zij vlees waren,
een ademtocht, die vervliegt en niet weerkeert.
Psalm 104:29 Als U
hun adem wegneemt, dan sterven zij en keren weer tot hun stof;
Psalm 146:4 Gaat
zijn adem uit, dan keert hij weer tot zijn aarde, op die dag vergaan zijn plannen.
Prediker 3:21 Wie bemerkt, dat
de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem van de dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?
Prediker 12:7 Het stof keert weer tot de aarde, zoals het geweest is, en
de geest keert weer tot God, die hem geschonken heeft.
Jesaja 42:5 Zo zegt God, Yahweh,…; die aan de mensen die daarop wonen,
de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:
Ezechiël 37:5-14 Zo spreekt Adonai Yahweh tot deze beenderen: Zie, Ik breng
geest in jullie, en jullie zullen herleven; Ik zal spieren op jullie leggen, vlees op jullie doen komen, jullie met een huid overtrekken en geest in jullie brengen, zodat jullie herleven; en jullie zullen weten, dat Ik Yahweh ben. …. ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt Adonai Yahweh: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. ….. Ik zal mijn Geest in jullie geven, zodat jullie herleven en Ik zal jullie doen wonen in je land; en jullie zullen weten, dat Ik, Yahweh, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord van Yahweh.
Daniël 5:23 De God, in wiens hand
je adem is en die al je paden beschikt, Hem heb je niet verheerlijkt.
Zacharia 12:1 Yahweh, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en
de geest van de mensen in diens binnenste formeert.
Mattheus 27:50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf
de geest.
Lukas 8: 54-55 Hij
[Jezus] vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op,
Lukas 23:46 Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik
mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Johannes 3:8
De wind blaast, waarheen hij wil, en je hoort zijn geluid, maar je weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf
de geest.
Johannes 20:22 Hij blies op hen en zei: Ontvangt Heilige
Geest,
Handelingen 7:59 Zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest.
Jakobus 2:26 Gelijk het lichaam zonder
geest dood is,
Openbaring 11:11 Na die drie en een halve dag voer
een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan,
Openbaring 13:15 Hem werd gegeven om aan het beeld van het beest
een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende