U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Bijbels getuigenis tegen Bijna Dood Ervaringen

We sloten de vorige studie af met de volgende conclusie: Er is geen leven in de dood. Er is dus geen ziel, die voortleeft los van het lichaam. Er is dus geen bewustzijn in de dood. Dood is in de Bijbel voortdurend het tegenovergestelde van leven. Wanneer men dus sterft gaat men dus dood en dus leeft men (op wat voor manier dan ook) totaal niet meer.

Zo´n standpunt vraagt om meer Bijbelse grond. Daar komt deze studie mee. We beginnen daarom met een hele reeks Bijbelteksten, die in een directe relatie staan tot BDE´s.
Misschien vind jij wel dat er meer uitleg bij de teksten zou moeten staan. Ik adviseer je daarom dat jij je nou eens niet laat meeslepen door een uitleg van mij of iemand anders. Lees de teksten zoals ze er letterlijk staan. Vat het ook letterlijk op. Ineens zie je dan ook de gewone letterlijke betekenis. Die is vaak een stuk minder moeilijk dan een hele exegese er omheen.
Genesis 2: 17 Op de dag, dat je daarvan eet, zal je zeker sterven.
Genesis 3: 4 De slang zei tegen de vrouw: Je zult helemaal niet sterven,
Psalm 6:5 In de dood is geen gedachte aan U
[Yahweh]; wie zou U loven in het dodenrijk [sheol, oftewel het graf]?
Psalm 30:9 Wat voor winst ligt er in mijn bloed, in mijn neerdalen in de groeve? Kan het stof U loven, kan dat uw trouw vermelden?
Psalm 88:11 Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats van de vertering?
Psalm 115:17 Niet de doden zullen Yahweh loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald,
Prediker 9:5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.
Prediker 9:10 Al wat je hand vindt om naar je vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk
[sheol, oftewel het graf], waarheen je gaat.
Jesaja 26:19 Herleven zullen je doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij.
Jesaja 38: 18 Het dodenrijk
[sheol, oftewel het graf] looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.
Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.
Ezechiël 18: 20 De ziel, die zondigt, die zal sterven;
Hosea 13: 14 Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn jouw pestziekten, dodenrijk, waar is je verderf?
Johannes 3: 13 Niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen.
Johannes 5: 28-29 Verwonder je hier niet over, want het uur komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
Johannes 11: 11-14 Hij zei tegen hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. Maar Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zei Jezus ronduit tegen hen: Lazarus is gestorven,
Romeinen 5: 12 Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;
Romeinen 6: 23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
1 Corinthe 15: 13-18 Indien er geen opstanding van de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook jullie geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is jullie geloof tevergeefs, zo zijn jullie nog in jullie zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.
1 Corinthe 15:21-22 Evenals de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1 Corinthe 15:52-56 De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van de dood is de zonde.
Hebreeën 9: 27 Zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,
Openbaring 20:13-14 De zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van het vuur.
Openbaring 21:4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,

Waarom wordt hier zo nadrukkelijk “geen dood meer” vermeld?
1 Corinthe 15:26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
Vanaf Genesis tot op het moment dat de dood onttroont zal worden, is de dood de vijand van de mens. Hij is op het kruis reeds overwonnen, maar nog niet onttroont. Waar de BDE’s de dood als een vriend verwelkomen is de dood in de Bijbel nog altijd de grote vijand. Het ontneemt de mens het leven. Echt leven wordt dan ook pas weer een concreet feit door opstanding uit de doden.
Al deze teksten worden ook vaak binnen de christenheid slecht verstaan omdat men geneigd is ze te vergeestelijken. De straf op de zonde is echter de concreet letterlijke dood, die ieder mens ondergaat. Gaan onze ogen open voor de letterlijke betekenis van deze teksten, dan valt vrijwel alle moeite met het verstaan ervan weg.

Een letterlijke dood (oftewel: niet leven) is het loon op de zonde. De mens is nu letterlijk vergankelijk, oftewel stervende, oftewel op weg naar de dood. De dood kent geen bewustzijn. Het is namelijk geen leven. Er is uitsluitend leven uit de dood door lichamelijke opstanding uit de dood. Daarin is Christus de eerste. Alle vroegere opstandingen in de Bijbel waren van tijdelijke aard en men stierf opnieuw. Sommigen zullen na opstanding nog een tweede keer de dood ingaan. Dat is de poel van het vuur, die daarom ook de tweede dood genoemd wordt. Ook daar is (gelukkig) geen bewustzijn in die dood. Het is namelijk een dood, wat in tegenstelling tot leven, oftewel bewustzijn, staat. Daarna zal, als laatste vijand, de dood onttroont worden. Dan is er dus alleen nog plaats voor het onvergankelijk leven in Christus Jezus.

Ja, mijn uitleg over de dood gaat behoorlijk tegen de gebruikelijke “christelijke” uitleg in. Ik probeer echter simpelweg de Bijbel in zijn uitleg over de dood te begrijpen. Ik denk dan ook dat de gebruikelijk “christelijke” uitleg van een bewustzijn in de dood meer overeenkomt met de esoterische lijn van denken dan met de Bijbel. Een lijn van denken, die gestart is toen de slang tegen de vrouw zei “Je zult helemaal niet sterven”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende