U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Bestaat er zoiets als een bijna dood ervaring?

In onze eerste studie over BDE´s ben ik ingegaan op de oprechtheid en eerlijkheid van de personen met een BDE (Bijna Dood Ervaring). Daar hoeven we ons totaal geen enkel oordeel over aan te matigen. Vanzelfsprekend zullen de meesten volkomen eerlijk en oprecht zijn. Ook hebben we eventjes belicht hoe de Bijbelse boodschap, dat we uitsluitend via de Zoon van God Christus Jezus tot God komen, totaal ontbreekt bij dergelijke BDE´s. In deze en de volgende studie gaan we wat dieper in op de vraag of er eigenlijk wel zoiets als een Bijna Dood Ervaring bestaat en of dat dan hetzelfde is als een concreet uit de dood terugkomen ervaring is.

Bestaat er dus een ‘Bijna dood ervaring’. Ik ben geneigd om te zeggen: “Ja”. Maar daarmee zeg ik eigenlijk nog niks. Dat is namelijk ook meteen het probleem. Het is een ervaring. Een ervaring heeft nou eenmaal de capaciteit om ons te misleiden in tegenstelling tot de vaste grond van de Bijbel, Gods Woord.
Vele duizenden komen met een dergelijk verhaal. Die hebben zeker wel een ervaring. Ze zijn niet dood (geweest). Dus zijn ze wel “bijna” dood geweest. In die zin past de term perfect. Ik heb al geschreven dat ik volkomen in de oprechtheid van dergelijke ervaringen geloof. Daar zit volgens mij ook geen misser. De misser is volgens mij de duiding. De duiding wordt vanzelfsprekend moeilijker als de ervaring ook nog eens werkelijker overkomt dan onze eigen werkelijkheid, zoals het vaak beschreven wordt. Bovendien komen in zulke ervaringen allerlei spirituele zaken naar voren, die ook nog boodschappen doorgeven. Dat wekt de indruk dat je dan wel met een heel belangrijke missie weer in deze wereld teruggestuurd bent. Nogmaals, ik geloof dan ook volkomen in de oprechtheid van hun verhaal.

Dezelfde geestelijke wereld die achter al die UFO en Aliëns ervaringen zit zou heel goed ook de oorsprong van deze ervaringen kunnen zijn. Veel gelovigen hebben niet of nauwelijks door dat satan zich juist zeer vroom bedient van misleiding.
2 Corinthe 11: 14 De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
Galaten 1:8 Ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, je een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij je verkondigd hebben, die zij vervloekt!
Beiden (UFO’s/BDE’s) hebben een zeer hoog spiritueel gehalte. Beiden kennen geen persoonlijke God maar een energie. Beiden hebben eigenlijk niks met Christus Jezus of men heeft er uitgesproken onbijbelse ideeën over.
Een beetje parodie op de BDE heb ik in het volgend Genade Knipoogje verpakt.
Ik Droomde: Ik was in de hemel!

Ik neig er inderdaad toe om het vooral als een droomtoestand te zien. Ik heb zelf al heel wat dromen gehad, die levensechter voor mij waren dan onze werkelijke wereld, waarin we bestaan. Ik trek er echter nooit lessen uit. Dat zou me een chaos opleveren. Ik denk dat ik dan het Woord van God zo in de prullenbak kon dumpen als dat soort ervaringen ook maar enig gezag zouden hebben. Nee, ik ben blij met het gezaghebbend Woord van God en ook met het gewone leven hier en nu omdat God die in Zijn handen heeft, hoe ellendig soms ook.

In 2 Corinthe 12: 1-10 beschrijft Paulus een heel bijzondere openbaring (vers 7, dus geen BDE) van God. Dit zijn openbaringen, oftewel visioenen, zoals profeten die ook wel beschrijven in het Oude Testament. Er is geen echte overeenkomst met een BDE omdat er geen sprake is van bijna dood zijn, er is geen sprake van een zogenaamde terugkeer uit de dood, enzovoorts. Het wordt door Paulus uitdrukkelijk een openbaring van God genoemd. De overeenkomst lijkt echter het vertoeven in de hemel/het paradijs te zijn. Maar wat zegt Paulus nou juist hier zo nadrukkelijk over?
2 Corinthe 12: 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.
Het was ongeoorloofd om de ervaring uit te spreken. Vandaar dat het ook eindigt met een engel (boodschapper) van satan, die hem met vuisten slaat opdat hij zich niet te zeer verheft.

Het weerhouden worden in het roemen over zo’n ervaring vind je nou juist totaal niet bij deze BDE’s. Het is opvallend hoe men enorm uitmeet over al de diverse zaken, die men meegemaakt heeft tijdens zo’n BDE.
Mijn vraag blijft dan ook: Zou God een geroepen apostel uitdrukkelijk tegenhouden om iets openbaar te maken, wat elke willekeurige persoon met een BDE (vaak ook nog iemand zonder een relatie met Christus) zomaar zou kunnen oplepelen?
Nee, de kennis over het leven na de dood krijgen we niet te pakken via BDE’s. Integendeel. Dat is een weg, die God zelfs afgesloten heeft, zoals Christus zelf dat nadrukkelijk aangeeft in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.
Lukas 16: 27-31 Hij [de rijke man] zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader; Want ik heb vijf broers; dat hij hun dit betuigt, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al zou het ook zo zijn, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Het Woord (De Bijbel) heeft het gezag van God en God voegt daar overduidelijk niet iets extra`s aan toe.

In de Bijbel zelf komen we heel veel mensen tegen die uit de doden zijn teruggeroepen.
1 Koningen 17: 22 Yahweh hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd.
2 Koningen 13:21 Zij wierpen de man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten.
Mattheus 9:25 Hij greep haar hand; en het dochtertje stond op.
Mattheus 11:5 Doden worden opgewekt,
Mattheus 27: 52-53 De graven gingen open en veel lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na Zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.
Lukas 7:14-15 Jezus raakte de baar aan; Hij zei: Jongeling, Ik zeg je, sta op! En de dode zat overeind, en begon te spreken.
Lukas 7:22 De doden worden opgewekt,
Johannes 11:43-44 Hij riep met grote stemme: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit,

In tegenstelling tot Bijna!, met de nadruk op “bijna”, Dood Ervaringen zijn deze mensen concreet uit de dood tot het leven terug gebracht. Een uitgesproken kans voor God om deze getuigen van de hemel te laten spreken. In de Bijbel komen ze echter niet met dergelijke verhalen over ervaringen. Logisch, want ze waren dood, oftewel er was in hun dood zijn geen bewustzijn. Het leven (oftewel de ziel) kwam pas weer toen ze lichamelijk tot leven geroepen waren.

Er is geen leven in de dood. Er is dus geen ziel, die voortleeft los van het lichaam. Er is dus geen bewustzijn in de dood. Dood is in de Bijbel voortdurend het tegenovergestelde van leven. Wanneer men dus sterft gaat men dus dood en dus leeft men (op wat voor manier dan ook) totaal niet meer. Okay, dat vraagt om meer Bijbelse grond, maar dat komt in de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende