U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gaat je geest bij het sterven naar God? 2

In de vorige studie vroegen we ons af: Gaat je geest bij het sterven niet naar God? Ben je in die zin niet onsterfelijk? Ondertussen hebben we n.a.v. drie Hebreeuwse termen, neshama, wat ‘adem’ betekent, chaiyim, dat ‘leven’ betekent en ruach dat ‘geest’ betekent, een hele serie Bijbelteksten hierover bekeken.

Even tussendoor: Heel verwarrend lijkt dat er wel degelijk sprake is van diverse letterlijke geesten in de Bijbel. Je komt ze in honderden teksten tegen, maar zijn niet in mijn opsomming opgenomen. Nergens staan die geesten namelijk in een relatie tot enig mens. Wel tot de geestelijke wereld, waar je dienende geesten hebt, maar ook boze en onreine geesten. Dat zijn echter wezens die als geesten geschapen zijn. God zelf is trouwens ook Geest. Maar dat is dus van een totaal andere orde en staat eigenlijk helemaal buiten dit onderwerp.

Misschien vind je dat ik in mijn reeks teksten maar het één en ander willekeurig bij elkaar heb geraapt. De dik gedrukte woorden zijn namelijk lang niet allemaal dat ene woordje “GEEST”. Nee, inderdaad! De vertaling heeft er weer een ratjetoe van gemaakt. Het Hebreeuwse/Griekse woord dat feitelijk telkens alleen maar met “GEEST” had kunnen worden weergegeven, heeft weer allerhande vertalingen gekregen.

Hier komen een aantal weergaven langs:
Geest,
Adem,
Ademtocht,
Leven,
Levensadem,
Levensgeest,
Levenskracht,
Wind,
Wat we hierdoor wel zien is de directe verwantschap tussen Geest, adem, wind en leven. Bovendien, en dat is eigenlijk al het antwoord op de vraag, God blaast de wind, de adem in de mens, waarmee hij het leven, de geest, in de mens brengt. Dat is de schepping van de mens en ook de geboorte. Bij het overlijden blaast de mens de laatste adem, wind uit en dan keert het leven, de geest weer terug tot God. De mens is dan wel dood. Dus onsterfelijkheid wordt juist uitgesloten in deze lijn van denken. Kom, we zetten het eens even op de rit.

1/ Het kenmerk van leven is dat er leven/geest/adem in zit
Jakobus 2:26 Gelijk het lichaam zonder geest dood is,

2/ De schepping/geboorte van de mens met de ontvangst van de geest/het leven
Genesis 2:7 Yahweh Elohim blies de levensadem in zijn neus;
Job 33:4
De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige doet mij leven.
Jesaja 42:5 Zo zegt God, Yahweh,…; die aan de mensen die daarop wonen,
de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:
Zacharia 12:1 Yahweh, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en
de geest van de mensen in diens binnenste formeert.

3/ De Geest/het leven gaat weer terug naar God door het uitblazen van de adem
Psalm 31:5 In Uw hand beveel ik Mijn geest,
Psalm 104:29 Als U
hun adem wegneemt, dan sterven zij en keren weer tot hun stof;
Psalm 146:4 Gaat
zijn adem uit, dan keert hij weer tot zijn aarde, op die dag vergaan zijn plannen.
Prediker 3:21 Wie bemerkt, dat
de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem van de dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?
Prediker 12:7 Het stof keert weer tot de aarde, zoals het geweest is, en
de geest keert weer tot God, die hem geschonken heeft.
Mattheus 27:50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf
de geest.
Lukas 23:46 Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik
mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Johannes 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf
de geest.
Handelingen 7:59 Zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang
mijn geest.

4/ Je hele geest/je hele leven is in Gods hand
Daniël 5:23 De God, in wiens hand je adem is en die al je paden beschikt, Hem heb je niet verheerlijkt.

5/ De geest/het leven heeft met de lengte van de door God geschonken adem te maken.
Job 7:7 Bedenk toch, dat mijn leven een ademtocht is;
Job 27:3 Zolang
mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest van God in mijn neusgaten,
Psalm 78:39 Hij gedacht, dat zij vlees waren,
een ademtocht, die vervliegt en niet weerkeert.

6/ Tijdens ons bestaan kan de geest/het leven verzwakken en/of versterken
Richteren 15:19 God deed een spleet ontstaan in de holte te Lechi, en er stroomde water uit, zodat hij drinken kon, en zijn levenskracht terugkeerde en hij weer opleefde.
1 Samuel 30:12 Ze gaven hem een schijf geperste vijgen en twee rozijnenkoeken, en toen hij dat gegeten had, keerde
zijn geest in hem terug,
Job 17:1
Mijn leven is verwoest, mijn dagen zijn uitgeblust, mij rest slechts het graf.

7/ Het sterven van de mens met de geest/het leven erin
Genesis 6:17 Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen;
Genesis 7:22 Alles, in welks neus
de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf.

8/ Ook de nieuwe geboorte (een geestelijke geboorte) van het volk Israël is doordat God de geest/het leven in dit volk blaast.
Ezechiël 37:5-14 Zo spreekt Adonai Yahweh tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in jullie, en jullie zullen herleven; Ik zal spieren op jullie leggen, vlees op jullie doen komen, jullie met een huid overtrekken en geest in jullie brengen, zodat jullie herleven; en jullie zullen weten, dat Ik Yahweh ben. …. ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt Adonai Yahweh: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. ….. Ik zal mijn Geest in jullie geven, zodat jullie herleven en Ik zal jullie doen wonen in je land; en jullie zullen weten, dat Ik, Yahweh, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord van Yahweh.
Johannes 3:8
De wind blaast, waarheen hij wil, en je hoort zijn geluid, maar je weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Johannes 20:22 Hij blies op hen en zei: Ontvangt Heilige
Geest,

9/
Bij een dodenopwekking komt ook de geest/het leven weer terug.
Lukas 8: 54-55 Hij [Jezus] vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op,
Openbaring 11:11 Na die drie en een halve dag voer
een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan,

10/ Een deel (of dubbel deel) van de geest/het leven van de ene mens kan op de andere mens overgaan. Heeft niks met een persoonscrisis te maken, wat wel het geval zou zijn als die geest de innerlijke persoonlijkheid van de mens was geweest.
2 Koningen 2:9 Elisa zei: Mocht er dan een dubbel deel van uw [Elia] geest op mij zijn.
2 Koningen 2:15
De geest van Elia rust op Elisa.

11/ Ook de kwade schenkt in de profetische toekomst Geest/Leven/Adem
Openbaring 13:15 Hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken,

Onze geest is dus de levensadem, die God in ons geblazen heeft en waardoor we een levende ziel zijn geworden. Bij het sterven blazen we de levensadem uit, oftewel we geven de geest. Die gaat dus weer terug naar de Schenker en er blijft dan dus een dode ziel achter, die wacht op de opstanding. Een dode ziel is dan niet een ziel in een ander bewustzijn. De ziel is dan dood en zich dus onbewust waar dan ook van.

We zijn dus een ziel en bezitten geest. Als ik zou zeggen dat we “een” geest bezitten, zou ik alweer de indruk wekken dat hier van iets dergelijks sprake zou zijn als bij God, die Geest is en engelen en demonen, die geesten zijn. Daar duidt het op hun persoonlijkheid. Bij ons draait het om de adem, die God ons heeft ingeblazen. Die adem/geest gaat inderdaad bij het sterven naar God terug, maar dit duidt dan dus juist niet op onsterfelijkheid.

Er is er maar één, die werkelijk onsterfelijk is:
1 Timotheüs 1: 17 De Koning van de aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God zij eer en heerlijkheid tot in alle aionen! Amen.
1 Timotheüs 6: 16 Hij
(God), die alleen onsterfelijkheid heeft,
Een Bijna Dood Ervaring kan dus best wel echter dan levensecht lijken. Het kan daardoor ook vanzelfsprekend een enorme indruk maken op de persoon die zoiets meemaakt. Het is echter slechts een ervaring van iemand, die bijna dood was.

De ziel van de persoon die echt gestorven is, die ligt in het graf dood te zijn en heeft dus totaal geen enkel bewustzijn. De geest van de persoon die echt gestorven is, die is met zijn laatste ademhaling volledig uitgeblazen en daarmee aan God zelf teruggegeven, die deze geest had ingeblazen. Ook die wind heeft dan ook totaal geen enkele bewustzijn meer. In die dood is zo´n Bijna Dood Ervaring dan ook uitgesloten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina