U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

30. Voorwaardelijke redding op het eind.
Mattheus 10:22 Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden.
Mattheus 16:25 Ieder, die zijn leven zal willen
redden, die zal het verliezen;
Mattheus 19:25 Wie kan dan
gered worden ?
Mattheus 24:13 Wie volhardt tot het einde, die zal
gered worden.
Mattheus 24:22 Als die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees
gered worden.
Markus 8:35 Ieder, die zijn leven zal willen
redden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om de wil van het evangelie, die zal het redden.
Markus 10:26 Zij waren nog meer verslagen en zeiden tegen elkaar: Maar wie kan dan
gered worden?
Markus 13:13 Wie volhardt tot het einde, die zal
gered worden.
Markus 13:20 Indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees
gered worden.
Lukas 9:24 Ieder, die zijn leven zal willen
redden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het redden.
Lukas 13: 23-24 Here, zijn het er maar weinig, die
gered worden? Jezus zei tegen hen:
Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik jullie, zullen trachten in te gaan, maar het niet kunnen.
Lukas 17:33 Ieder, die zijn leven zal trachten te
redden, die zal het verliezen,
Lukas 18:26 Wie kan dan
gered worden?
Romeinen 10:9-10 Als jullie met je mond belijden, dat Jezus Heer is, en met je hart geloven, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zullen jullie
gered worden. want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot in redding.
Romeinen 13: 11-12 Jullie begrijpen toch de tijd wel, dat het nu voor jullie het uur is om uit de slaap wakker te worden. Want
de redding is nu voor ons veel dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht!
1 Corinthe 3:15 Hijzelf zal
gered worden, maar als door vuur heen.
1 Corinthe 15: 1-2 Ik maak jullie bekend, broeders, het evangelie, … , waardoor jullie
gered worden, indien jullie het zo vasthouden, als ik het aan jullie verkondigd heb, tenzij jullie vergeefs tot geloof zouden gekomen zijn.
2 Corinthe 7:10 Droefheid in overeenstemming met God werkt inkeer waar je geen spijt van krijgt tot in
redding,
Filippi 1:19 Ik weet dat dit voor mij tot in
redding zal uitlopen dwars door jullie gebed en bijstand van de Geest van Jezus Christus,
Filippi 1: 27-28 Gedraag je waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig blijf, ik over jullie mag horen, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel meestrijdend voor het geloof aan het evangelie, zonder dat jullie je in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, maar van jullie
redding, en dat van Godswege.
Filippi 2:12 Blijf je
redding bewerken met vreze en beven,
1 Timotheus 2:15 Zij
[de vrouw] zal gered worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.
1 Timotheus 4:16 Zie toe op jezelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zul je zowel jezelf als hen, die je horen,
redden.
2 Timotheus 2:10 Ik wil alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij
de redding in Christus Jezus verkrijgen met de heerlijkheid van de aioon.
Hebreeën 2:3 Hoe zullen wij
[Israel] dan ontkomen, indien wij [Israel] geen ernst maken met zulk een redding, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons [Israel] is overgeleverd,
Hebreeën 5:9 Hij
[Jezus Christus] is voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van redding van de aioon geworden,
Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem
redden?
1 Petrus 4:18 Als nou de rechtvaardige ternauwernood
gered wordt,
2 Petrus 2:20 Als zij de verontreiniging van de wereld ontvlucht zijn door de erkenning van de Here en
Redder Jezus Christus,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende