U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Goedertieren Liefde

1 Corinthe 13: 4 De liefde is goedertieren,
Gods onvoorwaardelijke, onbegrensde en onvergankelijke liefde is goedertieren. Kijk eens aan, weer een heerlijk antiek woord, waar we uit gemakzucht ook weer zomaar overheen zouden lezen. “Okay, God is goed! Laten wij dan ook maar proberen goed te zijn.”, zeggen we dan als conclusie en gaan weer verder. God is inderdaad goed, maar is dit de boodschap hier? Ik hoop dat inmiddels het tweede deel van de conclusie al helemaal voor iedereen buiten de boot valt. Dat staat zelfs ver buiten de boodschap van dit hoofdstuk.

Gods liefde is goedertieren. Mocht Paulus hier inderdaad onze invulling van “goedheid” bedoeld hebben, dan had hij het Griekse woord “kalos” of “agathos” gebruikt. Dan hebben we namelijk iets “goeds” te pakken zoals het staat tegenover iets kwaads. Paulus gebruikt hier nou juist een uniek woord, dat alleen in dit vers gebruikt wordt. Graven we dieper naar waar dit woord van afkomstig is, dan komen we uit bij het Griekse woordje “Chrestos”, dat in de meeste gevallen ook vertaald is met “goedertieren”. De wezenlijke inhoud is die van een bron, waar alle goedheid uit vandaan komt. Al het goede vindt zijn oorsprong in deze goedertierenheid. Nou juist dat is Gods onvoorwaardelijke liefde.
Lukas 6:35 De Allerhoogste is goedertieren over de ondankbaren en bozen.
Romeinen 2:4 De goedertierenheid van God leidt jullie tot bekering!
Efeziërs 2:7 God gaat in de toekomende aionen de uitnemende rijkdom van Zijn genade betonen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Titus 3:4 De goedertierenheid van God, onzen Redder, en Zijn liefde tot de mensen is verschenen,
1 Petrus 2:3 De Heere is goedertieren.

Velen, die deze beweringen van mij na zullen lopen en de Griekse woorden onderzoeken zullen ongetwijfeld bezwaar maken omdat nou juist in de brieven met de hoogste plaats voor de gelovigen er toch oproepen staan aan de gelovigen om goedertieren te zijn.
Colossenzen 3:12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

Inderdaad! Dit is een oproep van Paulus aan de gelovigen van onze tijd. We moeten alleen wel de tijdsvorm in de gaten houden. Letterlijk staat er: “Hebt dan aangedaan…”. God heeft ons ermee bekleed en daar dienen we dus mee te rekenen. Dat is de oproep van Paulus. Maar Paulus roept hier niet de gelovigen op om zelfstandig voor God nu goedertieren te zijn. Dat is nou juist het wezen wat we niet kunnen.

Romeinen 3:12 Er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Ook al is het hier als “goed doen” vertaald, hier hebben we opnieuw dit kenmerkende unieke Griekse woord, die de oorsprong van alle goedheid aanwijst, die feitelijk uitsluitend op God zelf betrekking kan hebben en nooit op ons als mensen. Er is dus inderdaad niemand die zelf goedertieren is. Die bron is God alleen! Maar laten we niet heiliger dan de Bijbel zijn. Er zijn wel degelijk mensen die vanuit zichzelf goed doen.
Prediker 7:20 Er is geen mens die goed doet zonder te zondigen.
Lukas 6:33 Als jullie goed doen aan hen, die jullie goed doen, wat heb je dan voor? De zondaars doen dat ook.

Voor God heeft ons menselijk goed doen echter geen inbreng. We komen door onze goede daden bij God niet in een goed blaadje.
Jesaja 64:6 Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed;
Nee, niet onze ongerechtigheden. De nadruk ligt hier juist op onze goede acties: onze gerechtigheden. Voor God functioneert het echter niet. God zelf heeft ingegrepen. Zijn liefde is niet slechts goed. Zijn onvoorwaardelijke liefde is goedertieren. Alles komt vanuit Zijn bron.

Hoe kan Paulus dan toch, zoals in Colosse, een oproep uitdoen om bekleed te zijn met die goedertierenheid, die God alleen kenmerkt?
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Daar waar de genade van God werkt, daar werkt God zelf in ons door Zijn Geest die onvoorwaardelijke liefde uit, die Zijn goedertierenheid kenmerkt. Hijzelf heeft ons daarmee bekleed. Hijzelf werkt door Zijn Geest dit nu ook uit in ons. Ook dit is dus geen oproep om nu zelf dus maar goedertieren te zijn. Het is God, die ons daarmee bekleed. Het is Zijn Geest, die het in ons uitwerkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende