U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Schat In De Akker

De Zoon Des Mensen Verricht Al Het Positieve Werk
Lukas 19: 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
In al deze gelijkenissen is het de Zoon des mensen die het positieve werk verricht. Hij is de zaaier die uitgaat om te zaaien.
Mattheus 13: 37 – 38 Hij antwoordde en zei: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld;
Het is de Zoon des mensen die hier actief is. We zien hier tevens de uitleg van de akker: De akker is de wereld.

De Schat In De Akker
Mattheus 13: 44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
Het is de akker die hier gekocht wordt. God is op een zoektocht naar de schat. Hij vindt die schat ook verborgen in de akker. Welke schat is dit?

Israël, De Schat
Daarvoor moeten we terug in het Oude Testament.
Exodus 19: 5 – 6 Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom [letterlijk: tot een bijzondere schat] zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.
Hier lezen we welke schat de Zoon des mensen in deze akker, de wereld, vindt. Hier zegt God tegen het volk Israël dat zij Hem tot een bijzondere schat zullen zijn.

Het Koninklijk Priesterdom
Hoe komt het openbaar dat zij Hem tot een bijzondere schat zullen zijn? Dat zegt de Heer er direct achteraan: ‘want de ganse aarde behoort mij’. Daar heb je die akker. In die akker, in die ganse aarde zullen zij Hem tot een koninklijk priesterdom zijn. Dat is de manier waarop die schat openbaar komt.
Die schat is het koninklijk priesterdom dat straks als middelaars tussen God en de mensen hun werk zal doen. Dat koninklijk priesterdom zal straks uitgaan om de hele wereld te bereiken. Die schat zal al de volkeren met het evangelie van het koninkrijk bereiken dat een opwekking zal uitwerken over de hele aarde. Dat wordt een werk van Gods Geest zoals die nog nooit op aarde heeft plaats gevonden. Die schat zal de oorzaak zijn waardoor de akker, deze wereld, bereikt wordt met de zoekende genade van God. In die zin is het volk Israël die bijzondere schat van God.

Verborgen In De Akker/Verstrooid Onder De Volkeren
In de akker verborgen vindt de zoon des mensen deze schat. Israël was verstrooid onder de volkeren. De Heer vindt die schat. Dan zien we dat de Heer die schat terugstopt in die akker.
Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het aanbod van het koninkrijk is naar het volk Israël uitgegaan. Hij kwam tot de Zijnen. De Zijnen hebben dat aanbod niet aangenomen. Ze hebben Hem afgewezen. Daardoor is het heil nu naar de heidenen gegaan. Dat betekent dat de boodschap van genade nu naar ons is toegekomen.
Maar dat betekent niet dat God Israël heeft afgewezen. Toen zij het aanbod van het koninkrijk afwezen heeft God hen niet verworpen. Hier in deze gelijkenis zien we dat Hij het volk verbergt in de akker. Het volk Israël is verstrooid onder de volkeren, oftewel verborgen in de akker.

Zoeken Om Te Redden
God zoekt totdat Hij het vindt. Hij zoekt om te redden. Hij vindt die schat in de akker. Hij heeft een doel met die schat. Daartoe verbergt Hij het. Hij zal tot Zijn doel komen met die gevonden schat.
Romeinen 11: 26 en aldus zal gans Israel behouden worden,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende