U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Liefde Voor De Wereld Door Ons Heen

De afgestudeerde in wereldgelijkvormigheid heeft zijn hielen gelicht. Wellicht voelde die nu de eigen veroordeling van zichzelf te sterk op zich drukken. We hebben dat brilletje van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad afgezet. Wat dit ons gegeven heeft is wel degelijk een mooi inkijkje in het ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

De keuze voor een ethisch oordeel om zo goed mogelijk voor God te leven begon bij die daad van Eva. Sindsdien draagt vrijwel iedereen dat brilletje. Dat brilletje gaat ook echt alleen maar af wanneer daar een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus komt.
Colosse 2: 20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je dan, alsof jullie nog in de wereld leven, geboden opleggen:

Nergens meer voor nodig om je geboden op te laten leggen. Je bent daar namelijk aan afgestorven. Dat is het werk van Gods overvloeiende genade! Maar als we nu verder zouden gaan en dit Bijbelgedeelte uit de brief van Johannes verder zouden laten liggen, dan houden we wel een vreemde smaak over door wat we hier geproefd hebben. Daarom pakken we dit gedeelte nog een keertje op.

1 Johannes 2: 15-16 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig [trots] leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Johannes geeft hier aan dat we de wereld niet lief moeten hebben. Het is het onvoorwaardelijk liefhebben, dat Johannes hier gebruikt, zoals hij dat precies eender hanteerde in zijn toptekst.
Johannes 3: 16 Alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het leven van de aioon heeft.

In deze twee Bijbelgedeelten gaat het over hetzelfde Griekse woord voor wereld: ‘kosmos’, en hetzelfde Griekse woord voor liefhebben: ‘agape’. Hier zit het verschil van deze gedeelten dus niet in. Het verschil zit hem in het letterlijke vervolg van de tekst.

In de brief van Johannes wordt nader uitgelegd waar Gods onvoorwaardelijke liefde, die in ons werkt, absoluut niet naar uit kan gaan. Dat is datgene wat in de wereld is: Die begeerte van het vlees, die begeerte van de ogen en dat hovaardige leven. Zoals ik dat in eerste instantie al aangaf zijn dat precies die kenmerken van de eerste beginselen van de wereld.

De begeerte van het vlees ging bij Eva uit naar die boom van de kennis van goed en kwaad. Haar uitermate verlangen was om God goed te kunnen dienen. Hier had ze iets om aan God gelijk te zijn. Zij zou namelijk kennis krijgen aan goed en kwaad. Daarmee kon ze perfect zelfstandig God dienen.

Dat vlees kennen we nog steeds als de grootste drijfveer (begeerte) om een goed leven voor God te openbaren. Vandaar dat Paulus aan de Galaten vraagt.
Galaten 3: 3 Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, maken jullie het nu af met het vlees?
Ze waren tot geloof gekomen. Dat was het begin met de Geest. Nu wilden ze goed leven voor God. Dat was het werk afmaken met het vlees. Die begeerte bij die boom van kennis van goed en kwaad is nooit verdwenen. Het is uitgegroeid tot een kenmerk van godsdienst. Ook in het ‘christendom’ is daar nu die begeerte om uit dankbaarheid goed voor God te leven. Dat is vlees. Dat is de begeerte van het vlees.
Galaten 3: 3 Maken jullie het nu af met het vlees?

Om zo goed mogelijk voor God te leven zijn uiterlijkheden uitermate belangrijk geworden. We moeten een maatstaf hebben om te kunnen afmeten hoe goed we wel voor God leven. De begeerte van de ogen is daarmee opgenomen in die eerste beginselen van de wereld. We meten het goede of verkeerde af aan de kleding, aan de muzikale voorkeur, aan de huiselijke inrichting en allerlei van dergelijke uiterlijke zaken.

Daar waar men naar eigen maatstaven voldoet aan al de eisen van zowel de begeerte van het vlees als de begeerte van de ogen, daar heerst de trots. Men is ingenomen met het goede ‘christelijke’ leven dat men opvoert. En men dankt God dat men niet is zoals die en die.
Lukas 18:11 De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

Zo wijst dit Bijbelgedeelte regelrecht op de eerste beginselen van de wereld. Een gedeelte bij uitstek voor ‘Werelds Denken Voor Dummies’. Maar botst dit gedeelte niet met Johannes 3: 16 ‘Alzo lief heeft God de wereld’ ?

Nee, wanneer we dit zo letterlijk lezen is er totaal geen botsing. Gods liefde, ook in ons, gaat niet uit naar die eerste beginselen van de wereld. Integendeel. Gods liefde, ook in jou en mij, gaat met volle kracht uit naar het verlorene.
2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is.

In tegenstelling tot die verkettering, die men met dat brilletje van goed en kwaad op leest, is daar juist Gods liefde die dwars door jou en mij heen naar elke gelovige en ongelovige uitgaat.

* We sturen niemand het huis uit, integendeel. We verwelkomen iedereen want Gods liefde werkt!
* We veroordelen niemand, integendeel. We sluiten in liefde iedereen aan het hart want Gods liefde werkt!
* We verketteren niemand, integendeel. Iedere vijand wordt een vriend want Christus is onze vrede!

Tussen Johannes 3: 16 en 1 Johannes 2: 15 blijkt dus totaal geen enkele frictie te bestaan als we Gods Woord letterlijk lezen. De tegenstrijdigheid bestaat uitsluitend in de zogenaamde interpretatie die ontstaat als we volgens die eerste beginselen van de wereld denken.

Bedankt voor het op de vingers tikken. Dit was een belangrijke les voor het ‘Werelds Denken Voor Dummies’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende