U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Werelds Denken In De Gemeente

We hebben nu dankzij de vier Hebreeuwse woorden voor ‘wereld’ in het Oude Testament en de vier Griekse woorden voor ‘wereld’ in het Nieuwe Testament een helder overzicht gekregen van wat de Bijbel verstaat onder werelds denken. Ik hoop dat wij, Dummies, met name door onze privéleraar, Paulus, een aardig eind op weg gezet zijn naar het Bijbels verstaan van wat echt werelds is.

Mijn vorige studie sloot ik af met de verwijzing naar mijn studies over Ethiek, dat beëindigd werd met een praktische nabespreking. We zouden namelijk kunnen vergeten dat we nog altijd in deze wereld leven.
2 Corinthe 1:12 Wij verkeren in de genade van God in de wereld.
Filippi 2:15 Jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld,
1 Johannes 3:17 We hebben in de wereld een bestaan.

Hoe gaan we echter om met die eerste beginselen van de wereld als we als gelovigen samen willen komen? Moet dat samenkomen niet plaatsvinden volgens de richtlijnen van het Nieuwe Testament. Worden daar niet de duidelijke regels neergelegd voor het ‘Gemeente zijn’? Dat zijn toch regels om in gehoorzaamheid na te volgen?

Ik heb zelf ongeveer 18 jaar lang in een geloofsgemeenschap geleefd waar het samenkomen zo volgens dit kenmerkend werelds denken verliep. Natuurlijk kan men, wanneer men het Evangelie van Mattheus als basis voor het samenkomen ziet en wanneer men de synagoge-gemeenten van Rome en Corinthe als mal hanteert voor het samenkomen, hele duidelijke grondslagen voor het samenkomen opstellen. Wat is echter Gods gedachte over de Gemeente, het Lichaam van Christus? Deze studie pikken we alleen Paulus getuigenis in de brief aan Efeze. In de volgende studie trekken we dan wel onze conclusies.

1. De Gemeente, het Lichaam van Christus heeft zijn wezenlijke woning in de hemelen.
Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Efeze 2: 6 God heeft ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

2. De Gemeente, het Lichaam van Christus, heeft uitsluitend Eén Hoofd, Christus!
Efeze 1: 22-23 God heeft alles onder Zijn [Christus] voeten gesteld en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is,
Efeze 4: 15 Wij groeien, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
Efeze 5: 23 Christus is het hoofd van Zijn gemeente;

3. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is de volheid van Christus.
Efeze 1: 22-23 De gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem.

4. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is mee levend gemaakt met Christus.
Efeze 2: 5-6 God heeft ons, ….. mee levend gemaakt met Christus, en mee opgewekt.

5. De taak van de Gemeente, het Lichaam van Christus, is om in de komende aionen Gods overweldigende rijkdommen van genade ten toon te spreiden.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

6. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is het grote gedicht van God.
Efeze 2: 10 Gods gedicht zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

7. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is één.
Efeze 2: 14 Christus is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.

8. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is geen voortzetting van al die verschillende synagoge-gemeenten onder het Nieuwe Verbond, maar is één nieuwe Schepping.
Efeze 2: 15 In Zichzelf heeft Christus vrede gemaakt door de twee tot één nieuwe mens te scheppen,

9. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is een geestelijke tempel.
Efeze 2: 21-22 In Christus groeit elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie jullie ook mee gebouwd worden tot een woning van God in de Geest.

10. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is Gods huidige huishouding van genade.
Efeze 3: 2 Jullie hebben toch wel gehoord van de huishouding van Gods genade, mij met het oog op jullie gegeven:

11. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is Gods geheimenis als die ene Nieuwe Schepping.
Efeze 3: 3 Het geheimenis… , gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.

12. De Gemeente, het Lichaam van Christus, was daarvoor een totaal onbekend gegeven.
Efeze 3: 4-5 Het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de mensenkinderen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is.
Efeze 3: 9 Het geheimenis …., dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

13. De huidige taak van de Gemeente, het Lichaam van Christus, is gericht op de geestelijke overheden.
Efeze 3: 10 Thans wordt door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt,

14. De Gemeente, het Lichaam van Christus is slechts één lichaam in tegenstelling tot de vele synagoge-lichamen onder het Nieuwe Verbond.
Efeze 4: 3-4 Beijver je om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:
Eén lichaam en één Geest, gelijk jullie ook geroepen zijn in de ene hoop van jullie roeping,

We hebben nu een dubbele volheid van kenmerken van de Gemeente, het Lichaam van Christus. De conclusies, zeker in verband met het wereldse denken, volgen pas in de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende