U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vromen & Afgodendienaars: Beiden Werelds

Elk mens in deze wereld handelt naar de normen en waarden, die hij of zij zich eigen gemaakt heeft. Ieder handelt volgens de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. De normen en waarden kunnen onderling gigantisch uit elkaar lopen. Maar evenzogoed komt ieder vanuit de eigen kennis van goed en kwaad tot een beoordeling en vaak zelfs tot een veroordeling. Elke gelovige in Christus Jezus heeft echter een totaal nieuw denken ontvangen. Men is afgestorven aan die eerste beginselen van de wereld.

Laten we ons rustig laten onderwijzen door onze privéleraar in het ABC van de wereld, Paulus zelf. In veel van Paulus brieven maakt hij de indeling van wij (dat zijn de joden) en jullie (dat zijn de heidenen). In Galaten tekent Paulus dat het joodse volk onder de wet nog niet volwassen was en daarom dus nog onderworpen was aan de eerste beginselen van de wereld.

Galaten 4: 1-5 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam [Israël] onmondig [niet volwassen] is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht [van de wet] tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij [Joden], zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren [Israël], vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Het gelovig Israël is dus niet meer onderworpen aan die eerste beginselen van de wereld. Hier wordt dus de wet als voogd en toezichthouder van het door ongeloof nog niet volwassen zijnde Israël tot de eerste beginselen van de wereld gerekend.

Nadat Paulus in Galaten de Joden (wij) heeft aangesproken, richt hij zich tot de heidenen (jullie). In hun afgodendienst waren zij onderworpen geweest aan de normen en regels van die eerste beginselen van de wereld. Zij waren tot geloof gekomen en daardoor bevrijd van die wereldse beginselen. Zij dreigen echter weer opnieuw onder die wereldse beginselen te komen doordat Joden hen regels en wetten willen opleggen.

Galaten 4: 6-11 Dat jullie [Gelovigen uit de heidenen] zonen zijn, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Jullie zijn dus niet meer slaven, maar zonen; Aangezien jullie zonen zijn, dan zijn jullie ook erfgenamen door God. Maar in de tijd, dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu weer terugkeren tot die zwakke en armelijke beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer van meet aan dienstbaar willen maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor jullie ingespannen heb.

Paulus zegt hier iets heel eigenaardigs. Deze heidenen, die eerst de afgoden gediend hadden, keerden terug tot de eerste beginselen van de wereld. Waardoor? Door Joodse feesten te onderhouden. Dat hadden ze toch nooit eerder gedaan? Hoe kan je dat dan terugkeren noemen? Zij keerden terug tot iets wat ze ook onder hun afgodendienst gedaan hadden. Ze keerden terug naar wetten en regels. Ook onder die afgodendienst was er een keuze tussen goed en fout. Daar keerden ze naar terug.

Het houden van bepaalde godsdienstige feestdagen als een plicht horend bij hun godsdienstige beleving heeft niets met de levende relatie met de Heer te maken. Zo’n godsdienstige verplichting hoort thuis bij de wereldse beginselen.

Let wel, hier verbiedt Paulus niet om feest te vieren. Wanneer we dat hier uit halen dan keren we ook daarmee juist weer terug tot de wereldse beginselen. We leggen ons dan namelijk iets op wat niet hoeft, wat zelfs niet past bij een levende relatie met God. Verplichten om die feestdagen te houden en verbieden om die feestdagen te houden brengt ons op het geordende terrein van de eerste wereldse beginselen.

Aan het eind van dit gedeelte wanhoopt Paulus zelfs een beetje over deze gelovigen in Galaten. Als hij nu de ‘christenheid’ met al zijn regeltjes en normen en waarden zou zien, dan zou hij nog meer reden hebben om te wanhopen. Genade rekent af met deze wereldse beginselen.

Je ziet dat als onze privéleraar, Paulus, ons duidelijk inleidt in de eerste beginselen van de wereld er een hele nieuwe wereld voor ons opengaat. Wij dachten altijd maar dat werelds iets typisch uiterlijks is, wat je zo bij de ander of jezelf kan veroordelen, nu blijkt dat dit hele denken van goed of fout nou juist kenmerkend werelds te zijn. Let goed op. Het door God zelf ingestelde systeem van beoordelen wat goed of kwaad was onder het Oude Verbond is even werelds als het niet door God ingestelde afgodische systeem van beoordelen wat goed of kwaad is onder de heidenen.

Tegenover dit wereldse denken van een keuze maken tussen goed of kwaad staat Gods handelen met de mens in genade. Het is het ingrijpen van God waardoor we de Heer Jezus persoonlijk mochten leren kennen als onze Redder. Het is Zijn genade en genade alleen waardoor we nu een nieuw denken bezitten dat zich op Christus als ons leven richt. Onze opvoeding is nu niet meer ons leren te kiezen tussen goed en kwaad. Het is nu de genade die ons opvoedt.

Je zou verwachten dat dit grote feest van volkomen nieuw leven in Christus door iedere gelovige enthousiast omhelst zou worden, maar niks is minder waar. We houden juist enorm van onze veilige zekerheid die we al van jongs af kennen en we blijven graag oordelen. Het wereldse denken zit diep en kan ook uitsluitend door genade alleen vervangen worden.

Onze studie van ‘Werelds Denken Voor Dummies’ blijkt een ontdekkingsreis te zijn met de apostel Paulus als onze tourleider. Hij tekent ons dat zo’n cursus niet bedoeld is om werelds te kunnen denken. Het is bedoeld om ons te laten ontdekken dat feitelijk alles wat leeft volgens die eerste beginselen van de wereld denkt. Het zal ons echter steeds duidelijker worden dat daar waar genade is gaan heersen, er een totaal nieuw beginsel is gaan heersen: Het beginsel van genade en genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende