U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hoe Staat Het In Deze Tijd Met De Geestesgaven?

(Beantwoording door Machtelt de Haan)

De Here Jezus sprak tijdens Zijn omwandeling hier op aarde tot de Joden. Hij was ook de Messias van Israël. Na Zijn dood en opstanding predikten de discipelen nog steeds in de eerste plaats voor Israël. Zie bv Handelingen 2: 14, waar Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest zijn rede begint met :"Joodse mannen en allen die in Jerusalem woont" De inwoners van Jerusalem waren, als het al geen Joden waren, dan toch minstens jodengenoten. Petrus zet vervolgens pas in hoofdstuk 10 de deur open voor de heidenen. Deze heidenen worden vervolgens ingelijfd in Israël. Dat lezen we in Romeinen 11 vanaf vers 16. De heidenen die in die tijd tot geloof zijn gekomen zijn geënt in Israël, op de plaats waar ongelovige Joden zijn afgebroken. Zo hebben de heidenen deel gekregen aan de wortel d.i. de Messias.

Binnen deze Joodse gemeente, die gebaseerd is op het nieuwe verbond wat God met Israël zal sluiten, functioneren de gaven zoals genoemd in 1 Korinthe.12. Deze gaven worden ook wel tekenen genoemd. Ze zijn nl een bewijs voor de Joden dat het hier inderdaad om de beloofde Messias ging. In het oude testament worden deze tekenen genoemd.

Maar wat gebeurt er gedurende de periode van de Handelingen? Israël wees de Messias af. Elke keer weer ging Paulus eerst naar de synagoge en als de Joden dan nee zeiden, dan ging hij naar de heidenen. Uiteindelijk komt het tot een climax in Handelingen 28 waar Paulus nog één maal de Joodse leiders bij zich roept. Hij zegt dan ook in vers 20:"Vanwege de hoop van Israël draag ik deze ketenen."
Dan legt hij aan hen het Koninkrijk van God uit en aangaande Jezus. Dit alles vanuit het Oude Testament; de wet en de profeten. Dan blijkt dat het Joodse volk (bij monde van zijn leiders) het evangelie van Jezus Christus de Messias afwijst. Hij eindigt dan met de woorden :"Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden; zij zullen ook horen".
In die tijd in de gevangenis krijgt Paulus dan een openbaring van God, zoals hij beschrijft in Efeze 3:3.

Hij noemt dit een verborgenheid "die in andere geslachten de zonen van de mensen niet is bekend gemaakt". Daarom vinden we deze verborgenheid niet in het Oude Testament.
Wat werd Paulus daar nou geopenbaard: Dat op dit moment een nieuwe mens werd gevormd met een Hoofd - Christus, en een lichaam bestaande uit mensen die in Hem geloven, de gemeente.

Er was dus al een gemeente gebaseerd op het nieuwe verbond, gevormd in de tijd van de Handelingen, in die tijd zijn ook de meeste brieven geschreven. Maar nu komt er een nieuwe gemeente, nl de gemeente, het lichaam van Christus.
De leden van dit lichaam hebben allen de Heilige Geest ontvangen, we zijn dan ook door één Geest tot één lichaam gedoopt. Maar in tegenstelling tot de leden van de nieuwe verbondsgemeente hebben we niet de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat waren immers tekenen voor de Joden. Het lichaam dat God nu aan het vormen is, is een geestelijk lichaam of een hemels lichaam. Het heeft dan ook niets met de aarde te maken en is dan ook verborgen. God bemoeit zich als het ware niet met deze aarde. Tijdelijk! Gods beloften zijn onberouwelijk en er komt een tijd (en ik denk dat die niet veraf is) dat God weer verder gaat met deze aarde en dus ook met Israël. Er zijn nog zoveel profetieën. Het Koninkrijk van God moet nog op de aarde komen. Dat evangelie van het koninkrijk zal straks weer gepredikt worden en dan zullen ook de gaven van de Heilige Geest weer functioneren.

Hieronder nog enkele studies die Hein hierover geschreven heeft.
Vijf Gaven Van Genade
Verwarring Over De Gaven
De Uitermate Verhoogde Christus Schenkt Gaven
Apostelen Van De Huishouding Van Genade
Gaven Tot Toerusting

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende