U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Zwakke Lichaam/Vlees

We hebben vlees en lichaam naast elkaar gelegd en dat bleek wonderwel samen te vallen. Voor mensen, bij wie de taal onbewerkt binnen komt is dit vanzelfsprekend. Voor de meeste christenen is het echter wel degelijk zeer wonderlijk geworden. Die hebben namelijk een bril vol ‘christelijke’ theologie opgekregen. Het is voor hen dan ook vrijwel onmogelijk nog onbevooroordeeld naar deze uitdrukkingen te kijken.

In deze laatste studie ronden we het overzicht af met de laatste vier Griekse woorden.
Nieuwe Testament
3.
Sarkikos Vleselijk
4. Somatikos Lichamelijk
5. Somatikoos Lichamelijk
6. Sussomos Het Samenlichaam

Bijbelteksten met het derde woord Sarkikos Vleselijk
1.
Het materiële lichaam
Romeinen 7:14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.
1 Corinthe 3:1 En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts
als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus.
1 Corinthe 3:3 want gij zijt nog
vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen [Letterlijk: zijn jullie dan niet vleselijk, in overeenstemming met mensen]?
2 Corinthe 1:12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet
in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.
2 Corinthe 10:4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet
vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,
Hebreeen 7:16 die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende
vleselijke afkomst, maar krachtens een onvernietigbaar leven.
1 Petrus 2:11 Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van
de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;

2. Het algemeen materiële
Romeinen 15:27 Zij hebben het immers goedgevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen.
1 Corinthe 9:11 Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat wij van u
het stoffelijke zouden oogsten?

Zou je nou inderdaad het vleselijke zien als de bij voorbaat zondige trekken, dan is het toch wel zeer vreemd dat Paulus de Romeinen oproept om de gelovigen in Jeruzalem bij te staan met vleselijke zaken. Het is dan toch raar dat Paulus aan de Corinthiërs voorhoudt dat hij feitelijk het recht heeft het vleselijke van hen te ontvangen omdat hij hen geestelijk gediend heeft. Daar zou Paulus dan toch ver van willen blijven?

Voor de overeenkomst gaan we nu naar het lichamelijke toe.
Bijbelteksten met het vierde woord Somatikos Lichamelijk
Lukas 3:22 en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.
1 Timotheus 4:8 Want
de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.
Deze twee teksten wijzen weer uitgesproken op het letterlijke materiële lichaam.
Bij de oefening van het lichaam draait het niet om gymnastiek o.i.d., maar om je lichaam kastijden en vasten e.d. Zie volgende tekst:
Collosse 2:23 Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.
Zo zie je dat je lichaam zogenaamd in toom houden direct verbonden is met bevrediging van het vlees. Hiervoor wijs ik ook nog naar het twaalfde aandachtspunt van het tweede woord ‘Soma’.

Bijbelteksten met het vijfde woord Somatikoos Lichamelijk
Colosse 2:9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.
Dit spreekt ook voor zich.

Eigenlijk hebben we hiermee alles gehad. Alle Bijbelteksten over het vlees en over het lichaam, over het vleselijke en over het lichamelijke, ze zijn allemaal op één na voorbij gekomen. Alles wijst erop dat ons zwakke vlees gelijk staat aan ons zwakke lichaam.

Nog één tekst, maar die valt als echt buitenbeentje ook helemaal buiten ons onderwerp.
Bijbelteksten met het zesde woord Sussomos Het Samenlichaam
Efeze 3:6 dit geheimenis, dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
Hier hebben we het kenmerk van het geheimenis waar wij gezamenlijk deel van uitmaken: De gemeente, het Lichaam van Christus. Dat kenmerk is dat dit Lichaam een Samenlichaam is. Een complete eenheid tussen Christus en alle leden van dit Lichaam, vanaf het moment dat Paulus dit geheimenis ontvangen had en ging verkondigen totdat God de draad met Zijn verbondsvolk Israel weer oppakt.

Wat valt er nu van dit zwakke lichaam/vlees te leren? Er valt niet op te vertrouwen! Er is er maar Eén, waar we echt op kunnen vertrouwen. Laten we dan ook genieten van zijn werk aan en in ons.

Psalm 10:14 Op U verlaat zich de zwakke,
Joël 3:10 De zwakke zal zeggen: Ik ben een held.
Mattheus 26:41 De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Handelingen 14:15 Ook wij
[Paulus & Barnabas] zijn maar zwakke mensen, net zoals jullie.
1 Corinthe 1:25 Het zwakke van God is sterker dan de mensen.
1 Corinthe 1:27 Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;
2 Corinthe 10:10 Zijn
[Paulus] persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.
2 Corinthe 12:10 Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
2 Corinthe 13:4 Wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor jullie uit de kracht van God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina