U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

'Viyah' Lichaam & 'Geshem' Lichaam in Aramees

De kop is eraf. We hebben het allereerste woord ‘Basar’, het letterlijk Hebreeuwse woord voor ‘vlees’, helemaal binnenstebuiten gekeerd. Wat bleek? Het vlees, zoals het in het Oude Testament op ons af komt, heeft niets met de zondenatuur of het oude ik te maken. Het vlees wijst puur op het fysieke lichaam.

Voor het Oude Testament hebben we nog twee grondwoorden te gaan. Hier komen ze:
Oude Testament
2.
Viyah Het lichaam
3. Geshem Het Aramese woord voor Lichaam

Bijbelteksten met het tweede woord Viyah Het lichaam’.

Het gewone fysieke lichaam
Genesis 47:18 Toen dat jaar ten einde was, kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: Wij zullen het voor mijn heer niet verhelen dat, nu het geld op is en onze veestapel aan mijn heer is gekomen, er voor mijn heer niet anders overblijft dan ons lichaam en onze grond.
Richteren 14:8 Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen; en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in
het lichaam van de leeuw en ook honig.
Richteren 14:9 Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet, dat hij de honig uit
het lichaam van de leeuw had gehaald.
Nehemia 9:37 het geeft zijn rijke opbrengst aan de koningen die Gij over ons gesteld hebt wegens onze zonden, en zij heersen over
ons lichaam en over ons vee naar hun welgevallen; daarom zijn wij in grote benauwdheid.
Ezechiël 1:11 Hun vleugels waren naar boven uitgespreid; ieder had er twee die met elkander verbonden waren; en twee bedekten
hun lichaam.
Ezechiël 1:23 En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkander uitgestrekt; ieder had er twee, die van voren en van achteren
zijn lichaam bedekten.
Daniel 10:6
zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte.
Wat deze beschrijvingen betreft is er geen onderscheid tussen het vlees en het lichaam.

Dit woord voor lichaam kan zowel een levend als een dood lichaam betekenen
1 Samuel 31:10 En zij legden zijn wapenrusting neer in de tempel van Astarte, en zijn lijk hingen zij aan de muur van Bet–san.
1 Samuel 31:12 begaven alle krijgslieden zich op weg, liepen de gehele nacht door en haalden
de lijken van Saul en zijn zonen van de muur van Bet–san. Daarna kwamen zij in Jabes terug en verbrandden ze daar.
Psalm 110:6 Hij houdt gericht onder de heidenen,
hoopt lijken op, verplettert hoofden op het wijde veld.
Nahum 3:3 steigerende rossen en vlammende zwaarden en bliksemende lansen, en tal van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos
veel lijken; men struikelt over hun lijken.
Er is dus een klein verschil tussen ‘Basar’, oftewel het vlees en ‘Viyah’, dit woord voor het lichaam. Bij het vlees moet de omschrijving ‘dood’ erbij om te weten of het vlees dood is. Het woord ‘Viyah’ kan zowel dood als levend lichaam betekenen.

Voor het doel waar wij deze woorden op onderzoeken is echter in geen van beiden gevallen een beoordeling van zondig te geven. Er is geen sprake van een zondige of oude natuur of oude mens in deze beide woorden.

We gaan naar het derde en laatste woord in dit verband uit het Oude Testament.
Bijbelteksten met het derde woord Geshem Het Aramese woord voor Lichaam’.

Eveneens het gewone fysieke lichaam
Daniel 3:27 En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen; zij zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was.
Daniel 3:28 Nebukadnessar hief aan en zei: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden, en
hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God.
Daniel 4:33 Op hetzelfde ogenblik ging dat woord aan Nebukadnessar in vervulling, en hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen en door de dauw des hemels werd
zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die der vogels.
Daniel 5:21 ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk, en bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats; men gaf hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw des hemels werd
zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende, dat God, de Allerhoogste, macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie Hij wil.
Daniel 7:11 Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood,
zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.

In het hele Oude Testament is dus totaal niets terug te vinden dat de stelling onderbouwt dat er iets aan het vlees of het lichaam verbonden zit dat te maken heeft met een zondige natuur of één of andere oude mens. Zowel het lichaam als het vlees wordt in het Oude Testament neutraal bekeken.

Wat we echter wel al kunnen constateren is dat wanneer we voor ons hele doen en laten uitsluitend op God vertrouwen, dat dan het werk van Gods genade ook daadwerkelijk een levende praktijk voor ons wordt. Als we echter op ons vlees of op onze lichamelijke inzichten, krachten, wijsheden, beslissingen, keuzes of daden vertrouwen, dan lopen we de werking van Gods genade in praktische zin dus volkomen mis, hoe vroom we wellicht dat leven ook invullen, hoe hard we ook strijden tegen één of andere Bijbels onbekende oude ik. God werkt uitsluitend via genade en genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende