U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Huishouding Van Genade & Het Nieuwe Verbond

We hebben inmiddels al gezien dat er ook betreffende de vergeving een duidelijk onderscheid is tussen de huishouding van genade, waar wij tegenwoordig toe behoren, en het Nieuwe Verbond, dat met Israël gesloten wordt.

Het Woord recht snijden
Nu leven wij in de huishouding van het geheimenis dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God.
Efeze 3: 9 de huishouding van het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,
Beginselen die onder het Nieuwe Verbond thuishoren nu, in de huishouding waar wij deel van uitmaken, gaan praktizeren levert zonder meer problemen op. Dit onderscheid wordt in de christenheid, waaronder ook in de evangelische wereld, heel weinig gezien.
Deze beginselen uit een ander huishouden pikken we toch op als we het onderwijs uit de Evangeliën en de vroege brieven direkt op onszelf gaan toepassen. Waar deze voorwaardelijke uitspraken dan wel thuis horen en hoe we die dienen te verstaan komen we later nog op terug.

Vergeving Vandaag
In het eerste blok bespreken we de vergeving in het nu. Dan is het van belang zicht te krijgen op vergeving ontvangen en schenken zoals het in die gedeeltes beschreven staat die direkt aan ons gericht zijn.
Het eerste onderwerp dat we dus gaan bekijken is de vergeving die we ontvangen nu in onze huishouding van de verborgenheid. Dat is de basis binnen de huishouding waar wij in geplaatst zijn voor onze eigen praktische omgang met elkaar.

Alleen de Bijbel Heeft Gezag
Voor alle duidelijkheid pakken we telkens eerst het hele gedeelte waar we over willen schrijven en lezen het dan serieus door. Het gaat erom dat de Bijbel zelf gezag heeft en niet dat we een idee lanceren omrand met verwijzingen naar tekstplaatsen.

Efeze 1:7-9 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen,
Colosse 1:13, 14 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Putten Uit Die Overvloedige Rijkdom Van Genade
In Efeze. 1:7-9 is totaal geen onzekerheid of we de vergeving bezitten. We bezitten de verlossing. Wat is dat? De vergeving van de overtredingen.
Dezelfde stellingname dat we de verlossing bezitten plus de uitleg dat dat de vergeving van de zonden is kom je tegen in Colosse. 1:14. De vergeving van onze zonden/overtredingen wordt in de huishouding waarin wij leven dus aan geen kant voorwaardelijk gesteld, zoals het wel is binnen het Nieuwe Verbond dat we in de uitspraken van de Heer Jezus tegenkomen in de Evangeliën.
De vergeving die wij nu bezitten, zegt Paulus in Efeze.1:7, is in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade.

Het Evangelie Van De Genade Van God
Nu moeten we oppassen want voor je het weet heb je die uitdrukking al weer ingevuld. Als we horen over vergeving, die naar de rijkdom van Zijn genade is koppelen we dat haast automatisch al aan de prediking van het evangelie van de genade van God.
Handelingen 20: 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
Dat evangelie kwam daarin tot uitdrukking dat Joden en Grieken zich moesten bekeren tot God om vergeving te ontvangen.
Handelingen 20: 20 – 21 hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.
Deze prediking van bekering komen we voortdurend tegen onder het Nieuwe Verbond en wordt slechts een paar verzen verder de prediking van 'het Koninkrijk' genoemd.
Handelingen 20: 25 En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.

Berouw En Bekering Voorwaarde Voor Een Levende
In de huishouding waar wij in leven bieden we dat Koninkrijk niet meer aan. Lees de latere brieven van Paulus daar nog maar eens op na. In de huishouding van het Koninkrijk is dit de voorwaarde tot vergeving: berouw en bekering, oftewel zich omkeren van een bepaalde weg. Een levende die een verkeerde kant oploopt kan dat ook. Israël had een relatie met hun Verbondsgod, maar liep van Hem af. De verloren zoon had een relatie met de Vader, maar ging bij Hem weg.

Een Geestelijk Dode Kan Je Geen Voorwaarde Stellen
De mens van nature in onze tijd is eenvoudig dood. In de late brieven, die direkt betrekking hebben op ons, het Lichaam van Christus, kom je dan ook geen oproep tot berouw en bekering tegen. Dat was de voorwaarde om het Koninkrijk binnen te gaan. Ook vind je in de late brieven niet de vermelding dat het gebeurd is, waarna men vergeving ontvangen heeft. Om verlossing te schenken aan zo'n hopeloos figuur verwacht God niets van die mens. Alles heeft God zelf gedaan in Zijn Zoon. De verlossing is kompleet. Zo wordt die aangeboden. Zo mogen we het in geloof aannemen.

Genade Alleen
Nadat Paulus in Efeze 2:1-4 zich uitgeput heeft om dat ellendig figuur te beschrijven dat wij van nature zijn, kom je in vers 5 een onvoorwaardelijke kentering tegen. Geen berouw, geen boetedoening, geen bekering, maar genade die de basis is.
Efeze 2: 1 - 5 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns), God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),

Niet Zomaar Genade. Rijkdommen Van Genade
Daarna geeft Paulus dan aan dat we er door geloof deel aan krijgen.
Efeze 2: 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
Goedkoop? Nee, het heeft God alles gekost!
De genade in Ef.1:7 is dus niet de boodschap van genade onder het Nieuwe Verbond dat voorwaardelijke vergeving aanbiedt.
Paulus spreekt ook niet zomaar van genade, maar van de rijkdom van Zijn genade. Het kan niet op. Letterlijk staat het woordje 'rijkdom' ook nog eens in het meervoud. Het zijn de rijkdommen van Gods genade waar wij in terecht gekomen zijn. Ook hier denken we vaak te krenterig over God. Paulus zegt nl. helemaal niet dat we die rijkdommen alleen bezitten op bepaalde voorwaarden. Nee, Gods verlossing is volkomen en onvoorwaardelijk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende