U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voorwaardelijke En Onvoorwaardelijke Vergeving

We zagen al dat alleen God de enige is die werkelijk vergeven kan. In het plaatje van de man met de zeemeeuw ontdekten we al iets van onze onmacht om vergeving te schenken. De vraag is niet: Kan of moet ik vergeven? De vraag is: Zie ik op de liefde van God in Christus Jezus alleen?

Nu eerst een overzicht van de bijbelteksten die over dit onderwerp gaan.

Nu. Onvoorwaardelijke basis van de vergeving
Efeze 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Colosse 1:14 in wie wij de verlossing hebben,
de vergeving der zonden.

Nu. Onvoorwaardelijke uitwerking van die basis
Efeze 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Colosse 3:13 Verdraagt elkander en
vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Dat waren de primaire Bijbelteksten waar wij tegenwoordig in de huishouding van genade direct mee te maken hebben. Ons is Gods onvoorwaardelijke vergeving geschonken, waar wij weer uit putten mogen als onze bron.

Onder Nieuwe Verbond. Vergeving via Israël naar de volken.
Lukas 1:77 om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden,
Handelingen 5:31 Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israel bekering en
vergeving van zonden te schenken.
Lukas 24:47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot
vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Onder het Nieuwe Verbond. Voorwaardelijke basis.
Mattheus 6:12 – 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;….. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Mattheus 18:35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.
Markus 11:25 – 26 En wanneer gij staat te bidden
, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
Lukas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.
Johannes 20:23 Wie gij hun zonden
kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

Onder Nieuwe Verbond. Voorwaardelijke & beperkte uitwerking.
Mattheus 18:21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven?
Lukas 17:3 – 4 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft,
vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.

Dit zijn de Bijbelteksten waar men onder het Nieuwe Verbond mee te maken heeft. Dat is het verbond met Israël.
Jeremia 31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Hier is de vergeving voorwaardelijk. Er moest sprake zijn van berouw en bekering. Zo konden heidenen (niet joden) ook deel krijgen aan dit Nieuwe Verbond als Jodengenoten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende