U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Bewijzen

Er zijn twee Griekse woorden voor vergeving.
1/ aphiemi, werkwoord. "Loslaten" of "Wegzenden".
2/ charizomai, werkwoord. "Genade schenken".
Omdat we eerst ingaan op de letterlijke betekenis van de woorden zonder direct in te gaan op de context laten we nu eerst verder het eerste werkwoord liggen. Zodra we nader ingaan op de context zullen we opnieuw bij dit woord aankomen.

De Grote Verschillen
Het tweede werkwoord ‘charizomai’ heeft de letterlijke betekenis van ‘genade schenken of bewijzen’. Hier volgen de meest kenmerkende teksten met dit woord, die aan de huishouding van genade geschreven zijn.
Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Kolossensen 3:13 Verdraagt elkander en
vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Hebben we geen oog voor de verschillende woorden en binnen welke huishouding ze thuishoren, dan botsen deze uitspraken met het ons bekende ‘Onze Vader’.
Ook hier zullen we eerst ingaan op het letterlijk gebruik van het woord.

De Teksten Waar Het Tweede (Genade Schenken) Werkwoord Voorkomt

a/ Tijdens Zijn rondwandeling op aarde bewees de Heer genade
Lucas 7:21 Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht.

b/ Een schuldeiser die genade bewijst in een gelijkenis
Lucas 7:42 – 43 Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest liefhebben? Simon antwoordde en zeide: Ik onderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geoordeeld.

c/ Zelfs een verkeerde keus wordt het volk uit genade geschonken
Handelingen 3:14 Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zou worden;

d/ Paulus beroep op zijn Romeins staatsburgerschap om niet uit genade geschonken te worden in de dood
Handelingen 25:11 – 16 Indien ik echter schuldig ben en een halsmisdaad gepleegd heb, verzet ik mij niet tegen een doodvonnis; maar indien er niets waar is van datgene, waarvan dezen mij betichten, dan kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren: ik beroep mij op de keizer! ……Ik antwoordde hun, dat Romeinen niet de gewoonte hebben, een mens bij wijze van gunst uit te leveren; de beschuldigde moet eerst zijn aanklagers tegenover zich zien en de gelegenheid krijgen zich tegen de aanklacht te verdedigen.

e/ De mensen die gered waren van de verdrinkingsdood waren door God uit genade geschonken
Handelingen 27:24 en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken.

f/ God bewijst genade aan de gelovigen onder het Nieuwe Verbond
Romeinen 8:32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
1 Corinthiërs 2:12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God
in genade geschonken is.
Galaten 3:18 Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn
gunst bewezen.

g/ Gelovigen bewijzen genade onder het Nieuwe Verbond
2 Corinthiërs 2:7 zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde.
2 Corinthiërs 2:10 Wie gij nu iets
vergeeft, die vergeef ik het ook (Letterlijk: "Ook ik"); want heb ik iets vergeven gesteld , dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen.
2 Corinthiërs 12:13 Want waarin zijt gij achtergesteld bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik u niet persoonlijk ben lastig gevallen?
Vergeeft mij dit onrecht.

h/ God bewijst genade aan de gelovigen onder de huishouding van genade
Filippensen 1:29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Kolossensen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen
kwijtschold,

i/ God bewijst in Christus genade aan gelovigen onder de huishouding van genade. Van daaruit bewijzen de gelovigen weer genade.
Efeziërs 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Kolossensen 3:13 Verdraagt elkander en
vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

j/ De Naam boven alle namen is Christus geschonken uit genade
Filippensen 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

k/ Paulus wordt aan de gelovigen geschonken uit genade
Filemon 1:22 Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, dank zij uw gebeden, u te worden teruggegeven.

Laten we de betekenis van de woorden goed tot ons doordringen, dan proeven we al direct dat het hier om een hogere zaak gaat dan bij het eerste woord ‘loslaten’ of ‘losmaken’.
Tot zover de woordstudie over vergeving. Vanaf het volgende artikel zullen we nader op de vergeving met zijn context ingaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende