U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vergeving Van Zonden En Schulden

We zijn nu aangekomen bij de laatste categorie van het eerste Griekse werkwoord voor ‘vergeven’. Dit zijn nog eens de twee Griekse woorden voor vergeving.
1/ aphiemi, werkwoord. "Loslaten" of "Wegzenden".
2/ charizomai, werkwoord. "Genade schenken".

Vergeeft Ons Onze Schulden
We bekijken dit eerste woord omdat we die in het ‘Onze Vader’ vinden.
Mattheüs 6:12- 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;…. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen {hun overtredingen} niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Dit Woord Hebben We In Vier Categorieën Opgesplitst.
1/ Personen losmaken
2/ Zaken losmaken
3/ Activiteiten losmaken
4/ Schulden oftewel zonden losmaken

Bij de eerste drie categorieën ontdekten we dat ‘loslaten’ of ‘losmaken’ de enig juiste omschrijvingen voor dit Griekse woord zijn. Ook bij schuld of zonde zullen we ontdekken dat het alles te maken heeft met het loslaten of losmaken van de zonde. Hier komen de Bijbelteksten van deze vierde categorie.

4/ In de betekenis van ‘losmaken van zonden’. De schuld is dus van de persoon losgemaakt

4a/
De allereerste is gelijk het bekende gedeelte uit het ‘Onze Vader’.
Mattheüs 6:12 – 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;……. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen {hun overtredingen} niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
Lucas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

4b/ Christus maakt tijdens Zijn rondwandeling op aarde mensen los van hun zonden
Mattheüs 9:2 – 6 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven……Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
Marcus 2:5 – 10 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden
vergeven…..Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen?....... Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven; zeide Hij tot de verlamde:
Marcus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen
vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben;
Lucas 5:20 – 24 En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u
vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeen begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?....... Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
Lucas 7:47 – 49 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar
vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft?
Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.

4c/ Tijdens Zijn rondwandeling spraken of lasterden mensen tegen de Heilige Geest. Daar werd men niet van losgemaakt.
Mattheüs 12:31 – 32 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
Lucas 12:10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem
vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

4d/ Het losmaken van de schuld in het menselijk maatschappelijk verkeer
Mattheüs 18:21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?
Mattheüs 18:27 – 35 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en
schold hem de schuld kwijt…….Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd……..Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.
Marcus 11:25 – 26 En wanneer gij staat te bidden,
vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
Lucas 17:3
4 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.

4e/ Eerst bekering, dan losmaking
Marcus 4:12 dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde.
Handelingen 8:22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge
vergeven worden;

4f/ Het gezag van de discipelen om van zonden los te maken
Johannes 20:23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

4g/ Het losmaken van zonden onder het Nieuwe Verbond
Romeinen 4:7 Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn.
Jakobus 5:15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem
vergiffenis geschonken worden.
1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 2:12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u
vergeven om zijns naams wil.

Enkele Conclusies Bij Dit Eerste Werkwoord.
In alle gevallen kan het vertaald worden met "LOS LATEN". Bezit los laten, familie los laten, woorden los laten, mensen los laten, maar ook zonden of overtredingen los laten.
De enige die werkelijk zonden kan los laten is God (Markus. 2: 7 & Lukas. 5: 21). De Heer Jezus kon zonden los laten omdat hem die macht gegeven was (Mattheus. 9: 6, Markus. 2: 10 & Lukas. 5: 24). Die macht heeft Hij ook Zijn discipelen gegeven (Johannes. 20: 23). Dit is de priesterlijke dienst die het volk Israël heeft. Vandaar dat het in de Evangeliën ook voorwaardelijk naar hen toe beschreven staat (Mattheus. 6: 12, 14 & 15, Markus. 11: 25 & 26 en Lukas. 11: 4).
In de geheimenisbrieven komt dit werkwoord "vergeven" (los laten van zonden) helemaal niet voor. Wel het zelfstandig naamwoord "Aph'esis", dat hier van afgeleid is.

De Twee Teksten In De Geheimenisbrieven Met Dit Afgeleide Woord
Efeziërs 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Kolossensen 1:14 in wie wij de verlossing hebben, de
vergeving der zonden.
Bij deze twee tekstplaatsen is het losmaken van de zonden een nadere uitwerking van wat die verlossing oftewel redding is. Geen slaven meer maar vrijgekochte mensen.

In het volgende artikel zullen we nader ingaan op het tweede werkwoord ‘charizomai’ , dat de betekenis heeft van ‘genade bewijzen’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende