U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vergeving Van Zaken Of Activiteiten

Er zijn dus twee Griekse woorden voor vergeving.
1/ aphiemi, werkwoord. "Loslaten" of "Wegzenden".
2/ charizomai, werkwoord. "Genade schenken".

Vergeeft Ons Onze Schulden
Het eerste woord vinden we in het ‘Onze Vader’.
Mattheüs 6:12- 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;…. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen {hun overtredingen} niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Dit Woord Hebben We In Vier Categorieën Opgesplitst.
1/ Personen losmaken
2/ Zaken losmaken
3/ Activiteiten losmaken
4/ Schulden oftewel zonden losmaken

Bij de eerste twee categorieën ontdekten we dat ‘loslaten’ of ‘losmaken’ de enig juiste omschrijvingen voor dit Griekse woord zijn. De derde categorie leggen we nu onder de loep om te zien ook het ook bij het loslaten van activiteiten stand houdt.

3/ In de betekenis van ‘activiteit loslaten’. De betekenis van ‘vergeven’ past alweer niet.

3a/ De werking van ziekte laat los
Mattheüs 8:15 En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende Hem.
Marcus 1:31 En Hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts
verliet haar en zij diende hen.
Lucas 4:39 En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze
verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen.
Johannes 4:52 Hij vroeg hun naar het uur, waarop de beterschap was ingetreden; zij zeiden tot hem: Gisteren op het zevende uur
werd hij vrij van koorts.

3b/ De groei ergens van loslaten
Mattheüs 13:30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

3c/ Ergens binnengaan loslaten
Mattheüs 23:13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.
Lucas 8:51 Toen Hij aan het huis gekomen was,
stond Hij niemand toe met Hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jakobus en de vader van het kind en de moeder.

3d/ Het spreken loslaten
Mattheüs 27:49 Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden.
Marcus 1:34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij
liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
Marcus 15:36 En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken, zeggende:
Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen.

3e/ Bij Hem blijven loslaten
Marcus 5:19 Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.
Marcus 5:37 En Hij
stond niemand toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus.

3f/ Werkzaamheden loslaten
Marcus 7:12 dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen.
Marcus 11:6 Zij spraken tot hen, zoals Jezus gezegd had, en zij
lieten hen begaan.
Marcus 11:16 en Hij
liet niet toe, dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg;
Marcus 14:6 Maar Jezus zeide:
Laat haar begaan, waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan Mij verricht.
Johannes 11:48 Als wij Hem zo
laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen.
Johannes 12:7 Jezus dan zeide:
Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis;

3g/ Verplichtingen loslaten
Lucas 11:42 Maar wee u, Farizeeen, want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, en gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten.

3h/ De werking van goede eigenschappen loslaten
Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.
Openbaring 2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde
verzaakt hebt.

3i/ Het getuigen loslaten
Handelingen 14:17 en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken.

3j/ Natuurlijke omgang loslaten
Romeinen 1:27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

3k/ Begraven loslaten
Openbaring 11:9 En uit de volken en stammen en talen en natien zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.

Opnieuw geeft deze derde categorie geen enkele ruimte om op enige manier de traditionele betekenis van ‘vergeven’ in dit woord te lezen. Bij de laatste categorie zullen we echter daar wel op terecht komen. Maar dat laat ik weer even rusten tot het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende