U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Grondslag Van Vergeving In Het 'Onze Vader'

In het vorig artikel zagen we al iets van de verschillen die er zijn tussen de huishouding van Gods genade waar wij toe behoren en het profetische plan van God met Zijn verbondsvolk Israël. We ontdekten dat het gebed ‘het Onze Vader’ thuishoort binnen dat profetisch kader. In dit artikel zullen we dat verder uitdiepen.

Geef ons heden ons dagelijks brood
Hier raken we aan een basisbehoefte van elk mens: voedsel. We zouden zo aan dit aspect van het "Onze Vader" voorbij lopen met de gedachte: 'Zie je wel, voor ons." Dat terwijl juist dit deel van het gebed zo kenmerkend profetisch is! Laten we eens wat dieper in de tekst zelf duiken. Is dat nou echt nodig? Moeten we op elk klein woordje in gaan? We hebben toch gewoon allemaal elke dag eten nodig? Ja, het was dus voldoende geweest als er simpel gestaan had "Geef ons vandaag ons brood." Inderdaad. Iedereen in Nederland en overal in de wereld heeft ook vandaag weer voedsel nodig. Maar de Heer voegt er een woord aan toe dat alleen in dit gebed gebruikt wordt en verder niet meer voorkomt in het Nieuwe Testament. Op zich al een reden om verder te graven.

Dagelijks
Mattheus 6: 11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
Er is een redelijke voorraad 'dagelijks' of 'elke dag' in Het Nieuwe Testament. Er worden in het Grieks zo al zes verschillende woorden gegeven die met 'dagelijks' vertaald worden. No problem dus. Maar de Heer gebruikt geen één van die zes woorden. Toch wel eigenaardig hè? Het woord dat de Heer hier gebruikt voor 'dagelijks' is het Griekse woord 'epiousios'. Moeten we nu aannemen dat de Heer uit mogelijke woorden zomaar een willekeurige greep gedaan heeft? ‘Ach ja, deze is ook wel aardig: Epiousios’. Dan gaan we wel voorbij aan het feit dat elk Schriftwoord door God is ingegeven en dus nuttig voor ons onderwijs (2 Timotheus. 3:16).

Het Brood Dat Over Ons Komt
Het woord is samengesteld uit 'epi' , dat 'op' of 'over' betekent en 'ousios' dat een deelwoord is van het werkwoord 'eimi' dat 'komen' betekent. Hetgeen wat in dit gebed dus gevraagd wordt is: "Geef ons vandaag het brood dat op ons neerkomt." Als u uw Bijbelse geschiedenis goed kent gaat er nu een lichtje branden. Er bestaat geen jood die de uitdrukking 'brood dat op ons neerdaalt' hoort en die niet ogenblikkelijk terugdenkt aan het manna in de woestijn. Was dit nu een gebed geweest voor onze tijd, welke reden moet de Heer dan hebben gehad om zo'n buitengewoon woord te gebruiken? Is er enige noodzaak dat er nu uit de hemel brood op onze wegen zou moeten regenen?
Straks zal Israël opnieuw de vlucht zal nemen zoals ze dat eens voor Farao deed.
Openbaring 12: 13 – 14 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.
Dan zullen ze opnieuw in de woestijn verkeren. Dan zal ook dit deel van het "Onze Vader" geen enkel probleem opleveren. Hier wordt opnieuw de tijd en plaats aangegeven waar de Heer Zijn discipelen dit gebed voor gegeven heeft.

Breng ons niet in dat uur van verzoeking
Mattheus 6: 13 En leid ons niet in verzoeking,
Wat we dus voortdurend tegenkomen zowel in het "Onze Vader" als in de hele Bergrede is de weg die God gaat met de overwinnaars uit Zijn aardse volk Israël voordat Hij begint aan Zijn 1000 jarige heerschappij. Om die weg nog helderder voor de aandacht te krijgen springen we gelijk door naar het verzoek dat deze overwinnaars tot God uitspreken: "Leid ons niet in verzoeking" (Mattheus 6: 13). Wat zegt de Heer zelf tegen Zijn overwinnaars in Openbaring 3: 10? Ik zet hier gelijk de letterlijke vertaling neer zodat we daar niet over hoeven te debatteren: "Omdat jullie het woord van Mijn volharding bewaard hebben, zal Ik jullie bewaren vanuit de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen."

Verzoeking Over De Hele Wereld
Deze verzoeking komt beslist over de hele wereld. Het Woord staat daar garant voor. Een heldere en duidelijke beschrijving van die tijd volgt hier.
Sefanja 1: 14 – 18 Nabij is de grote dag van Yahweh, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag van Yahweh; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen Yahweh gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van Yahweh. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

Bidden Om Te Ontkomen
Een verschrikkelijke tijd wacht de aarde. Maar de Heer roept Zijn overwinnaars op om te bidden dat God hen in staat stelt om te ontkomen aan dat alles.
Lukas 21: 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
Wat zullen ze dus bidden? "Leid ons niet in verzoeking".Het uur van de verzoeking zit hem daarin dat ze simpelweg niet kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest.
Openbaring 13: 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
De verzoeking uit zich in de vervolging.
Openbaring 12: 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.
Ze zullen gedood worden op hun getuigenis.
Openbaring 16: 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
Dat is wat er in hun gedachte leeft als ze bidden: "Leid ons niet in verzoeking".

Gods Antwoord Op Dit Gebed
Wordt dat gebed beantwoord? De laatste 3½ jaar van deze ontiegelijk zware tijd wordt Israël de woestijn in geleid naar een plaats door God voor haar bereid.
Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
In de woestijn is God hun verberging. Hij bewaart hen daar voor benauwdheid en omringt hen met jubelzangen van bevrijding te Sela.
Psalm 32: 7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
De Heer neemt hen niet weg uit de wereld, maar bewaart hen voor de boze.
Johannes 17: 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
In de woestijn zal de Heer hen verbergen in het verborgene van Zijn tent en hen hoog op een rots plaatsen.
Psalm 27: 5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
Daar worden ze bewaard voor het uur van verzoeking.
Openbaring 3: 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Past Deze Vraag Ons?
Zijn wij het die oprecht kunnen bidden: "Leid ons niet in verzoeking"? Een ruim tegoed staat er op de bank. Een dagje winkelen in de grootste steden is voor ons geen vreemde bezigheid. Godsdienstvrijheid wordt nog steeds gewaarborgd in de Grondwet. Als we toch zo'n uitzonderlijke vraag aan God zouden stellen, vragen we ons dan nooit af wat we eigenlijk aan het doen zijn? Dit hele gebed plaatst ons buiten Gods handelen met ons en regelrecht binnen Gods handelen met Zijn aardse volk Israël.

De Grondslag Om Hen Niet In Verzoeking Te Leiden
Christus zelf geeft de grote grondslag weer, waar we al uitgebreid bij hebben stilgestaan, om hen uit die verzoeking uit te leiden.
Openbaring 3: 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Het is Zijn eigen volharding die ze bewaard hebben. Het zijn die zeventig zevens (Mattheus 18: 22; Daniël 9: 24), waarin Christus zelf Zijn verdraagzaamheid en geduld t.o.v. het volk bewezen heeft. De volharding van Christus komt als een juichende echo voortdurend weer terug in Openbaring (1: 9; 2: 2, 19; 13: 10; 14: 12. Lees het na en controleer het.) als het kenmerk van de overwinnaars uit het volk. Jazeker, de Heer komt tot Zijn doel in Zijn plannen met dit volk.

Voorwaarde: De Basis Van Vergeving
Mattheus 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Te midden van een uur dat de verzoeking over de hele wereld is losgebarsten kan God met Zijn aardse Volk Israël handelen op grond van vergeving. Het Volk heeft hier zelf ook geleerd de basis van vergeving in te nemen, zoals hier uitdrukkelijk voorwaardelijk staat: "Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren". Dit was een drempel die ze in eerste instantie niet konden nemen en wat de oorzaak werd dat ze in Gods handelen tijdelijk aan de kant gezet werden.

Nog enkele kanttekeningen over dit gebed
Ook nog tijdens de dienst van de discipelen onder het Nieuwe Verbond in de Evangeliën kwam er een verandering die belangrijk is om op te merken. De Heer was met Zijn discipelen in de bovenzaal waar Hij hen de Trooster (de Heilige Geest) beloofde. Een belofte speciaal voor het volk Israël.
Handelingen 2: 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.
Daar leert Hij hen dat ze tot nu toe niets in Zijn naam gebeden hadden.
Johannes 16: 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Maar op die dag moeten ze de Vader bidden in Zijn naam.
Johannes 16: 26 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal,
Na de uitstorting van de Heilige Geest vindt er dus een concrete verandering plaats voor de dienst onder het Nieuwe Verbond. Hoewel de Heer persoonlijk niet aanwezig was stonden de discipelen daar dus in de volle autoriteit van Zijn naam in het aanbod van het Koninkrijk.
Dan heb ik nog één belangrijk punt over het "Onze Vader". In Mattheus 6: 13 staat er even een hele regel tussen haakjes in de NBG. "Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen."
Het staat er gewoonweg helemaal niet in de grondtekst. De vertaler heeft het er aan toegevoegd om er een mooi modelgebed van te maken. De Heer veegde nou juist vlak ervoor de vloer aan met zo'n praktijk.
Mattheus 6: 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Leren leven uit de vergeving die onvoorwaardelijk is
Nee, er is absoluut geen grond voor teksten over voorwaardelijke vergeving die iets met ons huishouden van genade te maken hebben! Leren leven vanuit onvoorwaardelijke vergeving is jouw en mijn deel. In hoeverre we er echt van genieten heeft alles te maken met ons denken. Paulus adviseert niet voor niets: "Bedenk de dingen die boven zijn" (Colosse 3: 3).
Aan het eind van onze studie kijken we weer even terug. We kunnen ons blind staren op voorwaarden die aan het joodse volk voorbehouden zijn. We verstoppen dan even alle lijnen die de Schrift hier zelf over aangeeft. Na verloop van tijd voelen we ons gigantisch schuldig. Want als we echt eerlijk zijn merken we de absolute onmogelijkheid ervan. De Heer werkt niet in ons wat Hijzelf niet absoluut aan ons beloofd heeft.
Die badgast kon niets positiefs uitwerken zolang hij zag op het poepje van de zeemeeuw. Toen hij in de ogen van zijn vrouw keek zag hij liefde. Voor ons praktisch uitdelen van de vergeving is zien op de bron even noodzakelijk als voor het ontvangen ervan. Christus heeft jouw vrede klaar om van te genieten. Alles is volbracht aan het kruis. Waar zie je op? Er zijn rijkdommen van Zijn genade die Hij ons gezamenlijk overvloedig heeft bewezen door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen (Efeze 1:7-9). Zie op Hem en ga gezamenlijk er van genieten.
In de eerste twee hoofdstukken hebben we nu bekeken wat vergeving in onze huishouding van genade uitwerkt. Daar tegenover hebben we nu Gods plannen van vergeving t.o.v. Zijn volk Israël gezien.
Toch is het gewoon praktijk dat we allemaal met pijn te worstelen hebben. Ook wij, die zo'n hoge positie in de opgestane en verheerlijkte Heer hebben ontvangen, worden toch nog regelmatig hiermee geconfronteerd.
Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Jazeker!
Blijf zien op de werkelijkheid: Christus. (Colosse. 2: 17).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina