U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Profetisch Plan In Het Onze Vader

De gelijkenis van de zeventig zevens tekent ons het hele verloop van de prediking van het Koninkrijk onder het volk Israël. In dat licht staat ook de Bergrede met daarin het ‘Onze Vader’.

De Consequentie: Israël Gevangen Onder De Volken
Heel verhelderend is het als we het hele verband zien. De Bergrede is één geheel. Daarom verbinden we dit aan Mattheus 5: 25 & 26:
"Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald."
Hier geeft de Heer al van tevoren een korte schets van de geschiedenis van Israël. Ondanks vergeving, ondanks vrijzetting, bleef Israël vijandig tegenover de Heer. In onze gelijkenis (Mattheus 18: 28 & 29) wilden ze zelfs niet dat de heidenen het woord van vergeving zouden horen. Feitelijk beschouwden ze de Heer zelf als de grote Tegenstander. Ze wilden gewoon niet met Hem tot overeenstemming komen. Het gevolg is dat ze nationaal in gevangenschap zijn geraakt, totdat de laatste penning betaald is. De Heer zal Zijn hele werk (de oordelen) op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigen.
Jesaja 10: 12 Doch het zal geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft,
Dan pas worden ook de woorden van Jesaja 40: 2 werkelijkheid: " Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden."
Israël is onder de volken in gevangenschap totdat God de draad met dit volk weer oppakt.

Ondertussen
In die tussentijd is er nog een andere gevangenschap die van groot belang is. Paulus zat in de gevangenis in Rome. Hij schrijft dat hij dat onderging ten behoeve van het lichaam van Christus, dat is de Gemeente.
Colosse 1: 24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.
Heerlijk om nu, in die tussentijd, leden te mogen zijn van die Gemeente waarvan Christus zelf het Hoofd is.
Efeze 1: 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem [Christus] als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
In Hem bezitten wij de verlossing, de vergeving van de zonden.
Colosse 1: 14 in wie [Christus] wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Nu niets voorwaardelijks meer, niets is beperkt. Wij functioneren binnen de huishouding van de genade van God (Efeze 3: 2). Wat een rust!

We pakken nu het profetisch aspect op
God gaat door met Zijn plannen met Israël. We nemen een kijkje in de tijd dat het geheimenis, het Lichaam van Christus, vol zal zijn en God de draad van het profetisch programma weer oppikt. De naam en het getal van het Beest heerst dan over alles.
Openbaring 13: 7 En hem [ de antichrist] werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
Maar de gelovige overwinnaars in die tijd uit het volk Israël zien uit naar een andere heerschappij. Ze roepen in Mattheus 6: 9 'Uw Naam worde geheiligd.' Ze kijken uit naar het moment dat de naam Yahweh weer een aparte plek zal krijgen. Zij verlangen naar de tijd dat zelfs op de bellen van de paarden geschreven zal staan: 'De heiligheid van Yahweh' (Zacharia 14: 20).
'Uw Koninkrijk kome'. Zij zullen dit uitroepen. De Satan heeft de Antichrist de heerschappij in handen gegeven. Zijn rijk heeft zich uitgebreid over de hele wereld (Mattheus 24: 9 – 26. Lees het na in de Bijbel en controleer het.).

Een Andere Grondslag Dan De Onze
Zoals je merkt zijn we hier opnieuw op een totaal andere basis voor de praktijk van alledag terecht gekomen. Dit is van essentieel belang om in te zien als je werkelijk elk woord in de Schrift zijn absolute waarde wilt laten behouden en toch niet in de knoop wil komen met schijnbare tegenstrijdige uitspraken in de Schrift. Hoe je aan mensen de schuld vergeeft is dan weer het voorbeeld voor God hoe Hij jou de schuld zal vergeven.
Mattheus 6: 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
God zal geen vergeving schenken als je andere mensen niet vergeeft.
Mattheus 6: 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
God vindt in de daden een goede aanleiding om de zonden te vergeven.
Lukas 11: 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is;
Deze uitspraken zijn niet te verenigen met uitspraken die direct aan ons gericht zijn.
Efeze 1: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Colosse 1: 14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
De gelovige overwinnaars die straks onder de heerschappij van de Antichrist dit gebed zullen uitspreken gaan een heel eigen weg met hun Verbondsgod "Yahweh".

Om daar meer zicht op te krijgen duiken we nog in het volgende artikel nog wat dieper in het profetisch aspect van het "Onze Vader".

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende