U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vergeving, Losmaken Van Zaken

We zagen reeds dat er in het Nieuwe Testament twee Griekse woorden voor vergeving bestaan.
1/ aphiemi, werkwoord.
Dit woord betekent: "Loslaten" of "Wegzenden".
2/ charizomai, werkwoord.
Dit woord betekent: "Genade schenken".

Vergeeft Ons Onze Schulden
Het eerste woord is het woord is ons zeer vertrouwd vanuit het ‘Onze Vader’.
Mattheüs 6:12- 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;…. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen {hun overtredingen} niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Dit Woord Hebben We In Vier Categorieën Opgesplitst.
1/ Personen losmaken
2/ Zaken losmaken
3/ Activiteiten losmaken
4/ Schulden oftewel zonden losmaken

We hebben de eerste categorie bekeken en ontdekten daarbij dat het woord ‘vergeven’ hier totaal niet te plaatsen valt. Zal dat ook zo zijn bij de volgende drie? Dat gaan we in dit artikel eens uitzoeken bij de tweede categorie. Houdt er rekening mee dat we voorlopig nog totaal niet op de context letten. Het gaat nu nog slechts om de woordbetekenis.

2/ In de betekenis van ‘zaken losmaken’. De betekenis van ‘vergeven’ past weer niet.

2a/ De werkspullen loslaten
Mattheüs 4:20 Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.
Mattheüs 4:22 Zij
lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden Hem.
Marcus 1:18 En zij
lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem.

2b/ De religieuze zaken loslaten
Mattheüs 5:24 laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.
Mattheüs 23:23 – 24 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij
hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten.
Marcus 7:8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.

2c/ Het bezit loslaten
Mattheüs 5:40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel;
Mattheüs 23:38 Zie, uw huis wordt aan u
overgelaten.
Marcus 13:34 Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis
overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken.
Johannes 4:28 De vrouw dan
liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen:

2d/ De ergernis bij de ander losmaken
Mattheüs 7:4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?
Lucas 6:42 Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder,
laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.

2e/ Alles loslaten
Mattheüs 19:27 – 29 Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?...... En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.
Marcus 10:28 – 29 Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij
hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie,
Lucas 5:11 En zij trokken de schepen op het land en
lieten alles achter en volgden Hem.
Lucas 18:28 – 29 En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze
prijsgegeven en zijn U gevolgd. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods,

2f/ Onderdelen losmaken
Mattheüs 24:2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
Marcus 13:2 En Jezus zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere
gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
Lucas 19:44 en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere
laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.
Lucas 21:6 Wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal
gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.

2g/ Het leven loslaten
Mattheüs 27:50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.

2h/ Eigendom door inbraak loslaten
Lucas 12:39 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken.

2i/ Loslaten door het te laten staan
Lucas 13:8 Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen,

2j/ Een landstreek loslaten
Johannes 4:3 verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea.

2k/ Losmaken van banden
Johannes 11:44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

2l/ Loslaten door te vertrekken
Johannes 16:28 Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.

2m/ Niets losgelaten van alle dingen
Hebreeën 2:8 alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;

2n/ Onderwijs loslaten
Hebreeën 6:1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

Al Een Blik Vooruit
Ook in deze tweede categorie zou je tot de conclusie komen dat niets aansluiting heeft met welke betekenis die je dan ook aan ‘vergeven’ geeft. Ik wil echter op één aspect wijzen die wel duidelijk licht werpt op ‘vergeving’. Dat aspect vind je bij 2k. Zoals de tot leven geroepen Lazarus losgemaakt werd van zijn grafdoeken, zo wordt ook een tot leven geroepen gelovige losgemaakt van het slavenleven dat zijn oude leven kenmerkte en nu bij de dood hoort.

In het volgend artikel bekijken we de derde categorie van dit woord.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende