U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Extra Bonussen Op Vergeving

We zijn nog niet aan het eind van de bonussen die nog extra bovenop de vergeving komt. Alles wordt uit genade geschonken.

Laat Het Maar Gebeuren
Colosse 3:13 Verdraagt elkander
Feitelijk zegt Paulus: "Wat ze je ook aandoen, laat het je welgevallen." Dat gaat wel heel ver. Hier heeft Paulus het over het onderling verkeer van broeders en zusters.
Mocht je nog niet gesteigerd hebben dan zijn nu met deze opmerking wel alle remmen losgegooid. "Man, je weet niet wat ze me hebben aangedaan!" Dat is waar. Dat weet ik niet en Paulus evenmin. Wel weet ik wat ikzelf Christus heb aangedaan en nog vaak aandoe door niet te leven vanuit Zijn leven. Ik weet ook Zijn respons daarop: Genade. Dat is mijn en jouw leven geworden. Onze bron. Daarom noemt Paulus dit kenmerk van jouw en mijn leven ook i.v.m. de eenheid van de Geest.
Efeze 4: 1 – 3 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes:

Onze Hoge Roeping
Paulus roept ons hier op om in overeenstemming te wandelen met de roeping waarmee we geroepen zijn. De roeping heeft alles te maken met de geweldig rijke en hoge positie die wij in de opgestane en verheerlijkte Heer nu mogen innemen.
Efeze 1: 18 zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,
Efeze 4: 4 een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop
uwer roeping,
2 Timotheus 1: 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en
geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden van de aionen;
Laten we het daar nu als een theoretische zaak liggen? Voor de praktijk moeten we nu naar onze eigen, wat meer praktische oplossingen grijpen? Dan hebben we niets begrepen van Paulus oproep om juist te wandelen (een praktische aangelegenheid) in overeenstemming met onze roeping. Daarvoor moeten we eerst kijken naar onze bronvermelding

Verdragen In Liefde
Efeze. 4: 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,
Elkaar verdragen stond in Kol.3:12 in direct verband met het elkaar vergeven. Hier wordt het nog eens opnieuw met bronvermelding 'In liefde' opgenoemd. Het is de Geliefde zelf in Wie wij de positie boven al wat is hebben ingenomen die de stuwende kracht is tot dit verdragen.
Nederigheid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Dit trio ligt ons aan geen kant van nature. Maar Paulus plaatst het hier in Efeze 4 ook niet binnen de kontext van eigen inspanningen voor de Heer. In vers 3 wordt het in een direct verband gelegd met de eenheid van de Geest en de band van de vrede.

Zachtmoedig & Nederig. Christus , Onze Bron
Die vrede is niemand minder dan de opgestane en verheerlijkte Heer
Mattheus11: 29 leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
We pakken deze twee eigenschappen in één keer op omdat we hier onze Heer ten voeten uit getekend vinden.
Diegene die vermoeid en belast is roept de Heer hier op om bij Hem rust te vinden. Daarna krijgen we een prachtig plaatje van Zijn zachtmoedigheid en nederigheid.
We hoeven niet te wroeten in de vraag wat dat juk nou eigenlijk is want dat hoort feitelijk thuis binnen de praktijk van een ander huishouden. Wel heel praktisch voor ons is om te zien dat de Heer dat juk niet op hun schouders dumpt en roept: "Vooruit met die hap!" Nee, tezamen met Zichzelf neemt hij deze vermoeide onder Zijn juk. Hij aan de ene kant, de vermoeide aan de andere kant. Feitelijk is Hij degene die het juk draagt. Wat een nederigheid! Wat een zachtmoedigheid.
Nederigheid Bedenken
In ons vers Efeze 4:2 breidt Paulus het grondwoord nederigheid nog verder uit door het werkwoord 'denken' er nog eens aan toe te voegen. Helaas vinden we dat in onze vertaling niet meer terug. Dit extra werkwoord geeft wel aan dat ons doen en laten een bewuste daad van ons verstand is. Wat vraagt de Schrift ons te bedenken?
Colosse 3: 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
De dingen die boven zijn. Het is vanuit de hoge positie die wij innemen in de opgestane en verheerlijkte Heer dat we Zijn gezindheid van nederigheid wezenlijk kunnen openbaren. De Heer vraagt geen toneelspel dat nederig lijkt. Waar Hij om vraagt is 'The Real Thing', Zijn gestalte in ons.

Hoe kan ik in vredesnaam lankmoedig zijn?
Ja Paulus, je zegt het nou wel allemaal doodleuk maar al die vrome broedertjes en zustertjes die zetten me toch maar regelmatig de voet dwars. Dan ben ik zachtmoedig, dan ben ik nederig, maar het gevolg is dat ik mooi gebruikt wordt en ze achter mijn rug om nog over mij kletsen ook. Nou, ik heb het ze wel even goed laten voelen dat dit zo niet langer kan. Bovendien, wat moet ik met zo'n onbegrijpelijke term: 'Lankmoedigheid'?

Lankmoedigheid. Christus, Onze Bron
Wat zijn we vaak kortaf. We hebben gelijk onze reactie klaar liggen. We zullen het ze wel even duidelijk maken. Die reactie van ons is nu ook precies het tegenover gestelde van het Bijbelse begrip 'lankmoedigheid'. Onuitputtelijk geduld geeft deze eigenschap van een liefdevol God nog het beste weer.
Romeinen 9: 22 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft;
Zo lezen we hier hoe God zijn vijanden vol lankmoedigheid heeft verdragen.

Christus Lankmoedigheid Start In Paulus
En er is een startschot gelost in niemand minder dan Paulus.
1Timotheus 1:16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Wij zijn degenen die later ons vertrouwen op Jezus Christus hebben gesteld. Wij zijn de volgenden in de rij, waarvan Paulus de eerste was. Ook in ons praktisch leven wil God dus zijn volle lankmoedigheid ten toon spreiden. Dat is alles, net als bij Paulus, dankzij onze verbinding met een opgestane en verheerlijkte Heer.

Ga Maar Genieten
Aan het eind van dit artikel van onze studie kijken we weer even terug. Die badgast kon niets positiefs uitwerken zolang hij zag op het poepje van de zeemeeuw. Toen hij in de ogen van zijn vrouw keek zag hij liefde.
Voor ons praktisch uitdelen van de vergeving is zien op de bron even noodzakelijk als voor het ontvangen ervan.
Christus heeft jouw vrede klaar om van te genieten. Alles is volbracht aan het kruis. Waar zie je op? Er zijn rijkdommen van Zijn genade die Hij ons gezamenlijk overvloedig heeft bewezen door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen (Ef.1:7-9). Zie op Hem en ga gezamenlijk er van genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende