U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bonussen Op Vergeving

Efeze 4:30-32 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

De ervaring van Corrie ten Boom
In de 2e wereldoorlog werd Corrie ten Boom samen met haar hele familie door de Nazi's gevangen gezet omdat ze de Joden geholpen had. In het volgende citaat uit haar boek 'De Schuilplaats' vertelt ze over een aparte ontmoeting in Duitsland.
'Tijdens een bijeenkomst in een kerk in München zag ik hem, de vroegere S.S.'er, die op wacht had gestaan bij de deur van de doucheruimte in Ravensbrück. Hij was de eerste bewaker die ik weerzag. Maar plotseling zag ik het allemaal weer: de groep spottende mannen, de stapels kleren, het pijnlijk vertrokken gezicht van Betsy.
Terwijl de kerk leegstroomde, kwam hij stralend en buigend naar mij toe. "Ik ben u dankbaar voor uw boodschap, Fraülein," zei hij. "Te bedenken dat Hij, zoals u zegt, mijn zonden heeft weggedaan." Hij stak zijn hand uit. En ik, die zo dikwijls tot de mensen in Bloemendaal had gepreekt dat we moeten vergeven, hield mijn hand terug.
Terwijl er boze, wraakzuchtige gedachten in mij woelden, besefte ik tegelijkertijd dat dit zonde was. Jezus Christus was ook voor deze man gestorven. Moest ik nog meer eisen? "Heer Jezus," bad ik, "vergeef mij en help mij hem te vergeven." Ik probeerde te glimlachen. Ik wilde hem een hand geven. Maar ik kon het niet. Ik voelde niets - niet het kleinste wenkje van warmte of liefde. En daarom bad ik weer in stilte: "Jezus, ik kan hem niet vergeven. Geef mij Uw vergevingsgezindheid. Toen ik zijn hand greep, gebeurde er iets ongelofelijks. Het was of ik Gods liefde door mijn arm voelde stromen. En zo ontdekte ik dat de genezing van de wereld niet afhangt van onze vergevingsgezindheid of onze goedheid, maar van de Here.'
Het is de vergeving van de opgestane en verheerlijkte Heer zelf die wil werken in u en mij ongeacht hoe diep de wond ook geslagen is.

Gods vergeving (Charizomai) wil zoveel meer in ons uitwerken
Efeze .4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig,
We zijn nog niet uitgekeken op de kenmerken van het nieuwe leven in Christus. Daar zitten nog allerlei bonussen aan vast. Hier in Efeze.4:32 komen we er nog twee tegen: Vriendelijkheid & barmhartigheid.
Iemand plaatst weer even een opmerking! Daar kan je voorlopig wel weer een jaartje pijnverwerking voor uittrekken. Maar je blijft aardig. Inwendig kan je hem wel villen, maar je masker staat goed. Niemand die het merkt. Onderhand denk je ook nog dat je hiermee aan de norm van Efeze.4:32 voldoet. Helaas, je hebt weer op eigen kracht gevaren.

Karakter Van God
Duiken we dieper in de Schrift dan blijkt dat Paulus hier het woord gebruikt dat op andere plaatsen direct met het karakter van God in verband staat.
Titus 3: 4 – 5 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,
Hier beschrijft Paulus dat de goedertierenheid van onze Heiland God verscheen, wat gepaard ging met onze redding. Hier heeft de vertaler hetzelfde woord terecht niet vertaald met de 'vriendelijkheid' van onze Heiland God. Hij voelde wel aan dat zo'n vertaling een te zwakke weergave zou geven van die grandioze drijfveren van God bij onze redding. Maar die stuwende kracht bij God om jou en mij te redden is ook precies de kracht die Paulus hier in Efeze. 4:32 naar voren brengt als het gaat om onze onderlinge omgang en die de vertaler helaas weergeeft met ‘vriendelijk’. Het gaat hier niet om zomaar vriendelijk te zijn. Het gaat hier om het openbaren van de goedertierenheid van God.

Rijkdommen Van Genade Overeenkomstig De Goedertierenheid Van God
In de vorige artikelen van onze studie hebben we stil gestaan bij die grandioze rijkdommen van Gods genade, die overvloedig aan ons bewezen zijn.
Efeze 1: 7 – 8 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand,
Dit heeft alles te maken met onze heerlijke verbondenheid met een opgestane en verheerlijkte Heer. Lees het stuk er nog maar eens op na.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Paulus geeft hier aan dat deze rijkdommen in overeenstemming zijn met Gods goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Zouden we het weer net zo vertalen als in Efeze.4:32 dan zouden deze rijkdommen zijn naar Zijn vriendelijkheid over ons in Christus Jezus. Je voelt wel aan dat dit een veel te zwakke weergave zou zijn.

Gods Goedertierenheid En Barmhartigheid De Enige Bron
Dit is niet zomaar droog, theoretisch geboom. Nee, als bij jou een wond geslagen wordt mag die goedertierenheid van God in jouw reaktie de drijfveer zijn. Dat levert een antwoord op zonder masker.
Bij Paulus oproep om jegens elkaar barmhartig te zijn (Efeze.4:32) is het zelfs vrijwel onmogelijk om daar nog een draai aan te geven opdat we weer een beroep kunnen doen op onze eigen capaciteiten. We voelen allemaal wel aan dat zgn. humanitaire werken der barmhartigheid altijd onder de grens van Gods norm belanden.

Een plaatje uit het leven van David
In 2 Samuël 16:5-12 zien we een prachtig plaatje in het leven van David wat het kennen van Gods barmhartigheid in een leven kan uitwerken.
Nog maar nauwelijks in het plaatsje Bahurim gearriveerd tuimelt koning David in een heftig konflikt. "Nietsnut!, moordenaar!" Ziedend van drift stormt Simeï op hem af. Vloekend en tierend begint hij stenen naar de koning en zijn personeel te gooien. "Dit kan toch niet! Deze man moet ter dood veroordeeld worden," stelt iemand voor. Wat is hierop de reaktie van koning David?

Davids Relatie Met De Heer
Voor we ingaan op het antwoord van David willen we eerst ontdekken hoe zijn relatie met de Heer was. Daarvoor kunnen we Psalm 32:1, 2 of Romeinen.4:7, 8 opslaan. Daar juicht hij het uit:
Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn.
Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen
Hoewel koning David leefde in de huishouding van de wet kende ook hij het geluk van het algemeen principe van vergeving door genade.

Davids Reactie
Het zal je maar overkomen dat je wordt uitgemaakt voor alles wat los en vast zit. Je wordt daar voor het oog van al het volk aan de schandpaal genageld. En dan voegen ze ook nog eens de daad bij het woord door met stenen te gaan gooien. Je kookt van binnen, maar.......................... Jij hebt een relatie met de Heer. Dat weet iedereen. Je houd je dus groot.
Maar nu komt dat voorstel: "We pakken die vent wel even aan." Nu heb je de kans om je goede kant te laten zien, denk je. "Nee, als hij maar oprecht erkent dat hij fout zat. Als hij zijn schuld maar belijdt, dan kan ik hem wel vergeven." Wat vergeten we het kenmerk van de barmhartigheid van de Heer toch makkelijk hè? Wat is het nu antwoord van David?
2 Samuël 16: 11 - 12 Laat hem met rust en laat hij mij vervloeken, want de Here heeft het hem gezegd. Misschien zal de Here op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van zijn vervloeking van deze dag.
David kende dan wel niet die geweldig hoge positie waar wij onder de huishouding van het geheimenis in geplaatst zijn. Wat hij wel kende, de barmhartigheid van God, was voor hem meer dan voldoende om die ook uit te leven in genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende