U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Aanpak Van Vergeving

Het schenken van vergeving alleen uit genade

De bron & kwaliteit van Zijn vergeving is superieur
Het tweede deel van ons eerste blok is de vergeving die we mogen schenken in onze huishouding van de verborgenheid. Daarmee komen we direkt terecht in onze eigen praktische omgang met elkaar binnen de huishouding waarin we geplaatst zijn.. Ook nu is het weer goed om eerst de Bijbelgedeeltes op zich goed tot ons te laten doordringen.
Efeze 4:30-32 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Kolosse 3:13 Verdraagt elkander en
vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

We vallen, dankzij deze twee Bijbelgedeelten, gelijk met de neus in de boter.
A/
Paulus boort hier de bron aan waar onze vergeving uit voortkomt.
B/ Tevens tekent hij hier de kwaliteit van de vergeving die wij de ander mogen schenken..

Voor alle duidelijkheid citeren we hier nog even de duidelijke uitspraken:
Efeze .4:32 elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Colosse 3:13
vergeeft elkander, gelijk ook de Here u vergeven heeft.

Overvloedige Genade Van Christus Als Bron
In de voorgaande artikelen van onze studie hebben we ons al heerlijk tegoed gedaan aan de rijkdommen van Gods genade die ons overvloedig geschonken zijn. Bekijk deze zegeningen nog eens in de wetenschap dat Paulus dit alles onder de noemer 'Vergeving' plaatst.
De kwaliteit van de bron waaruit wij putten is superieur. Deze bron vinden we ook niet in onze eigen mogelijkheden. Bij de vergeving die wij van God ontvangen hebben zijn onze eigen mogelijkheden ook in het graf van Christus achter gebleven. Christus zelf is onze enige bron geworden. Dit houdt in dat onze bron niet minder dan goddelijke kwaliteit heeft. Onze vergeving naar elkaar toe heeft nu geen lagere grens dan: 'Zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft,' (Efeze.4:32) en 'Gelijk ook de Here u vergeven heeft' (Kolosse.3:13).

De aanpak van Gods genade in het werk van vergeving
Als we naar de kwaliteit van de vergeving die God ons in Christus geschonken heeft kijken kunnen we twee aspecten onderscheiden:
A/ De aanpak die de Heer had om deze vergeving te bewerken.
B/ De vergeving als het product dat daarvan het gevolg is.

De Aanpak Van De Heer
Beide aspecten vormen nu de bron van mijn persoonlijke omgang met mijn broeder of zuster. Punt B hebben we in het voorgaande hoofdstuk al uitvoerig bij stil gestaan. Het is goed om nu nog wat dieper in te gaan op de aanpak van de Heer in het werk van vergeving. We lopen wat voorbeelden door.
1/ Dood in zonden. Bij een dode verwacht je niet veel activiteit. Ook hierover hebben wij weer ten onrechte een plaatje dat door ons gekleurd is door wat we zien. Bij overtredingen en zonden denk je nl. wel degelijk aan activiteit. Overtredingen en zonden, dat waren nou precies de zaken die ons bestaan kenmerkten. God heeft daar één woord voor: Dood. Alles wat wij deden, dachten of voelden paste niet in wat God 'Leven' noemt. We handelden gewoon alsof God er zelfs helemaal niet was. Moet je buren hebben die zo met je omgaan. Jij bent gewoon lucht voor ze. Hun bestaan is een kwelling voor je. Voor zulke mensen heb je alles over, natuurlijk. Helemaal niet natuurlijk! Maar God wel!
Efeze 2:1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,
Efeze 2:5 ons, hoewel wij
dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden)
2/ Vijandig gezind. Het is toch verschrikkelijk als iemand je vijandig gezind is. Zo'n persoon slaat wonden aan de lopende band. Gekwetst loop je rond te bedenken hoe je hem kan ................................................ liefhebben, echt van harte vergeven. Geen haar op je hoofd die daar aan denkt, natuurlijk. Maar God greep in toen wij vijanden waren.
Romeinen 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,
Colosse 1:21 Ook u, die eertijds vervreemd en
vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,
3/ Liefde, de aanpak. God wachtte niet totdat wij met onze spijtbetuigingen bij Hem kwamen. Alle getuigenissen in de Schrift spreken over Zijn onvoorwaardelijke liefde. Bekijk open en eerlijk deze gezindheid van God.
Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Romeinen 5:8 God echter bewijst zijn
liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Efeze 2:4 – 6 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote
liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Efeze 5:2 en wandelt in de
liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Efeze 5:25 evenals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,
1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij
de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet;
1 Johannes 4:9 – 10 Hierin is de
liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:19 Wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
God wachtte niet tot Hij een sympathiek iets bij ons gevonden had. Dan was er nooit van enige vergeving sprake geweest. Die geweldige hoge positie in de opgestane en verheerlijkte Heer hadden we dan wel kunnen vergeten. Nee, God heeft bronnen in Zichzelf gevonden om ons te vergeven. Hij is zelf 'Liefde' (1 Joh.4:16). Dat is Zijn wezen, Zijn aard.

Wat hebben we een geweldige God. Hij is Liefde. Hij is ook de bron van onze onvoorwaardelijke liefde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende