U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade In Het Koninkrijk. Genade In Het Geheimenis

Gods verlossing is volkomen en onvoorwaardelijk. In de huishouding van genade, waar wij nu deel van uitmaken, is de vergeving onvoorwaardelijk en in overeenstemming met de rijkdommen van Gods genade.

Genade Onder De Prediking Van Het Koninkrijk
De prediking van de genade Gods die aan Paulus toevertrouwd was onder het Nieuwe Verbond en die dus verband hield met het Koninkrijk ging al heel ver.
Handelingen 20: 24 – 25 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.
Toen onderwees Paulus de gelovigen al dat ze met Christus gestorven waren.
Romeinen 6: 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Hij leerde hen dat ze met Christus aan het kruis genageld zijn.
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is.
Dat is echt een rigoureus einde van de oude mens. Hij leerde hen dat ze met Christus in Zijn graf terecht gekomen zijn.
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven.
Feitelijk heeft God dus zelfs de begrafenis voor die gestorvene geregeld, zo werkelijk is dit voor God.
Maar over het nieuwe leven zegt Paulus tijdens die vroegere dienst alleen maar dat het in nieuwheid des levens is.
Romeinen 6: Opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Hij werkt dat dan verder wel uit in overeenstemming met het Nieuwe Verbond dat ze nu door Gods Geest de eis van de wet kunnen vervullen.
Romeinen 8: 4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
Die wet wordt bij hun bekering nl. in hun binnenste geschreven.
Jeremia 31: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Yahweh: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven.

Genade Onder De Prediking Van Het Geheimenis
Het is pas in Paulus latere dienst, in de huishouding waar wij nu praktisch in vertoeven, dat Paulus aangeeft dat wij uit genade mee opgewekt zijn.
Efeze 2: 6 en heeft ons mede opgewekt.
We zijn zelfs mee gezet in de bovenhemelse in Christus.
Efeze 2: 6 en heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.
Dus: in plaats van een wet die in onze binnenste geschreven zou zijn is het nu de opgestane en verheerlijkte Heer die nu daadwerkelijk mijn leven is. In dat verband zegt Paulus dat onze vergeving in overeenstemming is met die rijkdommen van Zijn genade.
Efeze 1: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Dat is veel en veel meer als simpelweg zeggen: Daar denken we niet meer aan. Ze bestaan niet meer en een grandioos leven in een opgestane en verheerlijkte Heer is daar voor in de plaats gekomen. Dat is vergeving nu!
Daarna gaat Paulus dan nog verder over die rijkdommen van Zijn genade.
Efeze 1: 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand,
God heeft die nl. overvloedig aan ons bewezen. We voelen een wond, die geslagen is. We zijn gekwetst. Maar nu we deel hebben gekregen aan deze volkomen verlossing mogen we onze aandacht richten op al die rijkdommen van Zijn genade. We hoeven onze aandacht nu niet meer te richten op de zichtbare, aan ons lichaam merkbare, kwetsuren. Dat zijn slechts de dingen die hier op aarde plaats vinden terwijl de werkelijkheid in Christus (Kol.2:17, 18) voor ons op een andere plek te vinden is.
Colosse 2: 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Het geheimenis is niet na te speuren
Paulus leidt ons naar de plek waar al die rijkdommen van Gods genade die we overvloedig ontvangen hebben al volkomen ons deel zijn.
Efeze 1: 9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen,
Die rijkdommen liggen vast in het geheimenis, oftewel de verborgenheid, van Gods wil. Die rijkdommen komen we daarna tegen als de rijkdommen (opnieuw meervoud) van Christus.
Efeze 3: 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Ze liggen dus vast binnen de opgestane en verheerlijkte Heer.
Die rijkdommen zijn onnaspeurlijk, oftewel je kan speuren wat je wil in de situatie om je heen, je zult het niet ontdekken totdat je het ontdekt in de opgestane en verheerlijkte Heer. Dat is nou de huishouding van het geheimenis waar we nu in leven, waarvan Paulus zegt dat het van eeuwen her verborgen is gebleven in God.
Efeze 3: 9 en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,
Dus tot op het moment dat Paulus dit bekend maakte in de late brieven was daar niets van terug te vinden in de Bijbel want het was tot op dat moment verborgen in God.

Er is dus een groot verschil tussen de genade die onder het Nieuwe Verbond verkondigd wordt en de genade die wij nu in de huishouding van genade mogen kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende