U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Twee Woorden Voor Vergeving

Als we een studie maken over vergeving hebben we inmiddels al zoveel vooringenomen standpunten. Waarschijnlijk ben je het al een beetje van me gewend dat ik me daar niet veel aan gelegen laat liggen. Wij gaan onbevooroordeeld de Bijbel alleen laten spreken. Natuurlijk vraag ik weer om het allemaal te controleren. Uiteindelijk heb ikzelf geen enkel ziertje gezag. Dat heeft alleen de Bijbel zelf.
De Bijbel heeft 2 kenmerken Griekse woorden in het Nieuwe Testament, die allebei vertaald worden met ‘vergeven’. Dat maakt het niet simpel omdat beide woorden iets compleet unieks weergeven en behoorlijk van elkaar verschillen. Hier komen ze:

1/ aphiemi, werkwoord.
Dit woord is samengesteld uit "APO" en "HIEMI".
"APO" betekent: "Los maken" of "Er van af maken".
"HIEMI" betekent: "Zenden" of "Weg sturen".
"APHIEMI" betekent dus: "Loslaten" of "Wegzenden".
Dit is het gezaghebbend loslaten of wegzenden.

2/ charizomai, werkwoord.
Dit woord is afkomstig van "CHARIS"
"CHARIS" betekent: "Genade".
"CHARIZOMAI" betekent dus: "Genade schenken".
Dit is ontvangen genade laten doorwerken.

Vergeef Ons Onze Schulden
Ik schreef het al: Beide woorden worden vertaald met ‘vergeven’. Ze hebben echter een gigantisch verschillende letterlijke betekenis. Voor onze studie willen we ons vasthouden aan de letterlijke betekenis.
We gaan nu in ons eerste artikel kijken hoe het eerste woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. We kennen dit werkwoord vanuit het ‘Onze Vader’.
Mattheüs 6:12- 15 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;…. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen {hun overtredingen} niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.
We moeten ons daarbij vasthouden aan de letterlijke betekenis van ‘iemand of iets ergens van losmaken’.

Vier Categorieën
We bekijken in eerste instantie dus nog niet de context. Dat zullen we laten wel doen. Het gaat ons nu eerst om de concrete betekenis van dit eerste woord.
Het gebruiken van dit werkwoord deel ik in vier categorieën in:
1/ Personen losmaken
2/ Zaken losmaken
3/ Activiteiten losmaken
4/ Schulden oftewel zonden losmaken
We zullen in dit eerste artikel slechts de eerste categorie bekijken.

1/ In de betekenis van: ‘personen losmaken’. De betekenis van ‘vergeven’ past zelfs niet.

1a/ De doden loslaten
Mattheüs 8:22 Maar Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven.
Lucas 9:60 Maar Hij zeide tot hem:
Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
Lucas 10:30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood
lieten liggen.

1b/ Andere mensen loslaten
Mattheüs 3:15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.
Mattheüs 4:11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Mattheüs 13:36 Toen
liet Hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk.
Mattheüs 15:14
Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.
Mattheüs 19:14 Maar Jezus zeide:
Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 22:22 Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij
lieten Hem verder ongemoeid en gingen weg.
Mattheüs 26:44 En Hij
liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden sprekende.
Marcus 1:20 En terstond riep Hij hen. En zij
lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de dagloners en gingen heen, Hem achterna.
Marcus 4:36 En zij
lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem.
Marcus 8:13 En Hij
liet hen alleen en Hij ging weder scheep en vertrok naar de overkant.
Marcus 10:14 Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen:
Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Marcus 12:12 En zij trachtten Hem te grijpen, maar zij vreesden de schare; want zij begrepen, dat Hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had. En zij
lieten Hem verder ongemoeid en gingen weg.
Lucas 18:16 Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide:
Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Johannes 18:8 Jezus antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt,
laat dezen heengaan;

1c/ Loslaten binnen de gelijkenissen
Mattheüs 18:12 Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken?
Johannes 10:12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen)

1d/ Loslaten bij het sterven
Mattheüs 22:25 Nu waren er bij ons zeven broeders. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broeder.
Marcus 12:19- 22 Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw nalaat, doch geen kind
achterlaat, dat dan zijn broeder de vrouw moet nemen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. Nu waren er zeven broeders. En de eerste nam een vrouw en liet bij zijn sterven geen nakomelingschap achter. En de tweede nam haar en stierf zonder nakomelingschap na te laten. En de derde evenzo. En geen van die zeven liet nakomelingschap achter. Het laatst van allen stierf ook de vrouw.

1e/ De één wordt losgelaten terwijl de ander gegrepen wordt door het oordeel
Mattheüs 24:40 – 41 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.
Lucas 17:34 – 36 Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander
achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.

1f/ Iemand loslaten door Hem alleen te laten
Mattheüs 26:56 Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.
Marcus 14:50 En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen.
Johannes 8:29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen
gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
Johannes 16:32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen
laat. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.

1g/ Niet loslaten door een Ander te sturen
Johannes 14:18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

1h/ Niet loslaten in het huwelijk
1 Corinthe 7:11 – 13 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten. Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten.

Vergeven Past Niet, Loslaten Wel
In al deze verschillende facetten van de eerste categorie over dit woord, dat zo makkelijk met ‘vergeven’ wordt weergegeven past het hele denkbeeld van vergeven zelfs niet. Als de Heer de discipelen verzekert dat Hij hen niet zal achterlaten verklaart Hij beslist niet dat Hij hen niet zal vergeven. Hij verzekert hen ervan dat Hij hen niet zal loslaten. Overal past dit woord, die ook die letterlijke betekenis heeft. We zullen er dus beslist achter moeten komen wat het woord inhoudt als het wel op vergeving lijkt te slaan.

Eerst zullen we zeker dit woord in de resterende drie categorieën vanuit de Bijbel bekijken. Dat laten we nu echter rusten tot het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende