U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (7)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We hebben weer twee onderwerpen over de verschillen tussen de verschillende Lichamen tijdens de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens, waar wij tegenwoordig deel van uit mogen maken.

13/ Totaal Verschillende Begeerten

De Redding Van Israël Voorop
Tijdens de Handelingenperiode was de begeerte van het hart van Paulus: de redding van Israël.
Romeinen 10: 1 Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed over hun [Israël] behoud gaan tot God uit.
Paulus roep de gelovigen van die tijd ook op om hem hierin te volgen.
1 Corinthe 11: 1 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

De Verborgenheid Met De Rijkdommen Van Christus Voorop
De begeerte van die ene nieuwe mens ligt op het vlak van de verborgenheid met zijn onnaspeurlijke rijkdommen van Christus. Onze begeerte in de huidige huishouding van God is dat alle mensen de gemeenschap aan dit geheimenis leren kennen.
Efeze 3: 8 – 9 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de huishouding van het geheimenis inhoudt, dat sinds de aionen verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

14/ Twee Leren, Gebaseerd Op Profetie – Gebaseerd Op Een Geheimenis

Onderwijs Gegrond Op Profetie
Tijdens de Handelingenperiode waren de leringen die Paulus onderwees en opschreef bestemd voor de diverse plaatselijke Lichamen van Christus. Al het onderwijs uit die tijd was gegrond op de profetie die je kon terugvinden in het Oude Testament.
Handelingen 26: 22 Als een getuige, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou,

Citaten Profetie In Paulus Aan Gelovigen Van Het Nieuwe Verbond
Ook in al de brieven die Paulus geschreven heeft tijdens deze Handelingenperiode citeert hij doorlopend Oud Testamentische profetie als de basis van zijn onderwijs. De brief aan de Romeinen is Paulus allerlaatste brief die hij nog geschreven heeft binnen die Handelingentijd. Tel in deze brief eens de verzen die feitelijk alleen maar citaten zijn uit het Oude Verbond. Het is overduidelijk dat de profetie van het Oude Testament de basis vormt voor het onderwijs in deze brief.

Alles Verborgen In Paulus Brieven Aan Ons
In de brieven die Paulus vanuit de gevangenis schreef betreffende die ene nieuwe mens blijkt het onderwijs plotseling op kompleet andere bodem te rusten. De leer in deze geschriften is gefundeerd op de verborgenheid, oftewel het geheimenis dat in God verborgen was van voor de grondlegging van de wereld.
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.
Colosse 1: 26 het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

Geen Vervulling Van Oude Beloften – Iets Kompleet Nieuws
Daar waar Paulus exclusief schrijft aan ons, de gelovigen binnen die ene nieuwe mens, citeert Paulus geen profetie van het Oude Verbond als grondslag voor zijn onderwijs. Het is in brieven als Efeze en Colosse net alsof er geen Oud Verbond bestaat om uit te putten. In deze brieven komt in elk hoofdstuk en elk vers telkens iets fris en nieuws naar voren.

Weergaloos!
Het onderwijs waar wij als gelovigen binnen de ene nieuwe mens op mogen terugvallen, is gegrond op het geheim dat God aan Paulus geopenbaard heeft in de gevangenis in Rome na de Handelingenperiode. Je verdiepen in dat onderwijs betekent dat je mond wagenwijd openvalt vanwege die adembenemende hoogten die je getoond wordt. Wow! Wat een geweldige positie nemen we in Christus in!

De Opsomming Van De Verschillen:
Ik zet nog weer eens even de verschillen tussen de diverse Lichamen gedurende de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens, waar wij door genade deel van mogen uitmaken, op een rit. We zijn nu al op een aantal van veertien verschillen terechtgekomen. Hier het overzicht.
1/ Een Man, Geen Vrouw
2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
5/ Zegen In Israël – Zegen In De Hemelse
6/ Nieuw Verbond – Huishouding Van Genade
7/ Wij Bezitten Een Hemelse Erfenis, Geen Aardse
8/ De Hoop Van Israël –Onze Gezegende Hoop
9/ De Ene Nieuwe Mens Verwekt Israël Niet Tot Jaloezie
10/ Geen Enkel Lid Van De Ene Nieuwe Mens Heeft iets Voor Op Een Ander
11/ Gelovigen Uit De Heidenen – Niet Zaad Van Abraham
12/ Financiële Ondersteuning Voor Israël Verplicht
13/ Totaal Verschillende Begeerten
14/ Twee Leren, Gebaseerd Op Profetie – Gebaseerd Op Een Geheimenis

Bijbel Letterlijk Nemen? No Problem!
Zo, we hebben nu toch wel al een aardige start gemaakt? Mocht je denken dat we er nu wel al zo’n beetje doorheen zijn? Nee! Ik heb nog tien van dergelijke punten in de wacht staan. Die ga ik de komende weken ook zeker nog uitwerken. Je zult merken dat wanneer je dit soort verschillen ook daadwerkelijk onderscheidt, het probleem van de Bijbel letterlijk nemen ook helemaal geen Bijbels probleem blijkt te zijn. Dat is toch wel prettig! Of niet soms?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende