U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (6)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We gaan nu gewoon weer verder met de wat kleinere onderwerpen. De verschillen blijven echter levensgroot.

11/ Gelovigen Uit De Heidenen – Niet Zaad Van Abraham

Heidenen, Zaad Van Abraham
Tijdens de Handelingenperiode werden gelovige heidenen bij de gelovige Joden gevoegd en daarmee ook tot het zaad van Abraham gerekend.
Galaten 3: 29 Aangezien jullie [gelovige heidenen] nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Zoonschap Van Israël Voor Heidenen
In de brief aan de Galaten worden hierdoor de voordelen van het volk Israël uitgebreid naar de toegevoegde heidense gelovigen. Het zoonschap van Israël wordt gedurende die Handelingenperiode verruimd naar deze gelovigen uit de heidenen.
Galaten 4: 7 Jullie zijn dus niet meer slaaf, doch zoon; aangezien jullie zoon zijn, dan zijn jullie ook erfgenaam door God.

Geen Jood, Geen Heiden, Alleen Christus
In de ene nieuwe mens verliest zowel de Jood als de heiden zijn of haar eigen identiteit. De oude identiteit wordt verruild voor Christus identiteit.
Colosse 3: 9 – 11 Jullie hebben de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

Christus – De Enige Identiteit
In de ene nieuwe mens IS CHRISTUS ALLES! Dit houdt in dat de identiteit van Christus als de absoluut enige identiteit geldt voor de gelovigen in de huidige huishouding van God. Gelovigen tijdens de Handelingenperiode hadden echter zowel de eenheid in Christus als dat zowel Jood als heiden het zaad van Abraham was.
Galaten 3: 27 – 29 Jullie allen, die in Christus gedoopt zijn, hebben je met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: jullie zijn immers allen één in Christus Jezus. Aangezien jullie nu van Christus zijn, dan zijn jullie zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

12/ Financiële Ondersteuning Voor Israël Verplicht

Israël Diende De Heidenen Met Geestelijke Goederen
De verschillende plaatselijke Lichamen van Christus tijdens de Handelingenperiode waren verplicht om Israël te dienen met ‘stoffelijke goederen’.
Romeinen 15: 27 Zij hebben het immers goedgevonden, maar
zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen.

Ondersteuning Van Israël Door De Plaatselijke Lichamen Van Christus
Paulus geeft het Lichaam van Christus te Corinthe heel praktisch advies over de collectes tijdens hun diensten. Deze waren duidelijk gericht op de stoffelijke ondersteuning van Israël.
1 Corinthe 16: 1 – 3 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doen ook jullie, evenals ik het in de gemeenten van Galatië geregeld heb: elke eerste dag van de week moet ieder van jullie naar vermogen thuis iets wegleggen, dit spaart hij op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden. Wanneer ik dan aangekomen ben, zal ik hen, die jullie daarvoor geschikt achten, met brieven zenden om jullie liefdegave te Jeruzalem af te dragen.

Geen Verplichting Naar Israël
De ene nieuwe mens
, waar wij tegenwoordig toe behoren, heeft geen deel aan de ‘geestelijke goederen’ van Israël. Er is dan ook geen enkel voorschrift, laat staan verplichting, opgeschreven voor die ene nieuwe mens om Israël te dienen met onze ‘stoffelijke goederen’.

Wel Individuele Steun Aan De Arme
Er zijn zo wie zo geen voorschriften betreffende collectes. Dat is ook vanzelfsprekend omdat er in onze huishouding slechts sprake is van één mondiaal Lichaam van Christus, namelijk: de ene nieuwe mens. Wel worden er binnen die ene nieuwe mens individuele adviezen gegeven betreffende de financiën.
Efeze 4: 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige.

Geestelijke Zegen In De Hemelse
Tegenover de ‘geestelijke goederen’ van Israël, waar de heidenen tijdens de Handelingenperiode deel aan hadden, zijn wij nu gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse.
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Een hoge positie die we uitsluitend aan Gods genade te danken hebben.

Ik houd het voorlopig weer bij deze twee punten. Daar zullen een volgend keer wel weer twee nieuwe aan toegevoegd worden. Blijf deze serie dus volgen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende