U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (5)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We gaan dit keer wat kleinere onderwerpen ter hand nemen. Je zult echter wel snel doorhebben dat de verschillen toch levensgroot zijn.

9/ De Ene Nieuwe Mens Verwekt Israël Niet Tot Jaloezie

In Handelingen Wekte De Redding Van Heidenen De Jaloezie Van Israël Op
Tijdens de hele Handelingenperiode lokten de gelovige heidenen telkens de jaloezie van Israël uit.
Romeinen 11: 11 Door hun [Israël] val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen [Israël] tot naijver [jaloezie] op te wekken.
De redding of heil maakte hen niet heidenen af. Het maakte van hen gelovige heidenen.

Het Apostelschap Van Paulus Wekte Ook De Jaloezie Van Israël Op
Paulus gebruikte zelfs zijn dienst als apostel van de heidenen om Israël tot jaloezie en daarmee tot geloof op te wekken.
Romeinen 11: 13 – 14 Ik spreek tot jullie, heidenen. Juist omdat ik apostel van de heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver [jaloezie] van mijn vlees en bloed [Israël] mocht opwekken, en enigen uit hen [Israël] behouden.
Dit was dan ook volkomen in overeenstemming met het hart van Paulus.
Romeinen 10: 1 De begeerte van mijn [Paulus] hart en mijn gebed over hun [Israël] behoud gaan tot God uit.

De Jaloezie Van Israël Beslist Niet Het Huidige Doel
De redding van de ene nieuwe mens heeft echter totaal geen enkele invloed op de positie van Israël. Heidenen die nu gelovig worden zijn binnen die ene nieuwe mens ook niet langer meer heidenen. Dat was bij die gelovige heidenen uit de Handelingentijd anders.
Efeze 2: 11 Bedenkt daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees,
Het doel van de redding van de ene nieuwe mens is om de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen, niet om één bepaald volk tot jaloezie te verwekken.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

10/ Geen Enkel Lid Van De Ene Nieuwe Mens Heeft iets Voor Op Een Ander

Voorrang Voor De Jood Tijdens De Handelingenperiode
Gedurende de gehele Handelingenperiode nam de Jood als het nageslacht van Abraham de eerste plaats in binnen de diverse Lichamen van Christus van die tijd.
Romeinen 1: 16 Ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Romeinen 2: 9 – 10 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt,
eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.

Elk Onderscheid Is Weggevaagd
Binnen de ene nieuwe mens zijn alle verschillen weggevaagd. Allen staan op gelijke voet en er is in dit Lichaam van Christus maar één Hoofd, Christus zelf.
Efeze 2: 14 Hij [Christus] is onze vrede, die de twee [jood & heiden] één heeft gemaakt en de tussenmuur [de wet], die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,
Met het wegbreken van die tussenmuur heeft Israël haar vooraanstaande plaats en al haar voordelen verloren. Tijdens de Handelingenperiode nam zij nog haar plek boven de heidenen in. Dit was met dit wegbreken verleden tijd geworden.

De Perfecte Eenheid
De ene nieuwe mens
, bestaande uit gewezen joden en gewezen heidenen, sluit nu perfect in elkaar.
Efeze 2: 21 – 22 In Hem [Christus] wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede van God in de Geest.
Als één geheel zitten nu de gewezen joden en gewezen heidenen gezamenlijk in Zijn plaats van heerschappij in de hemelse in Christus Jezus.
Efeze 2: 6 Hij heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

De Opsomming Van De Verschillen:
We hebben weer twee verschillen toegevoegd aan de verschillen tussen de diverse Lichamen gedurende de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens waar wij door genade deel van mogen uitmaken. We zijn daarmee op een aantal van tien verschillen gekomen. Hier hebben we weer het overzicht.
1/ Een Man, Geen Vrouw
2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
5/ Zegen In Israël – Zegen In De Hemelse
6/ Nieuw Verbond – Huishouding Van Genade
7/ Wij Bezitten Een Hemelse Erfenis, Geen Aardse
8/ De Hoop Van Israël –Onze Gezegende Hoop
9/ De Ene Nieuwe Mens Verwekt Israël Niet Tot Jaloezie
10/ Geen Enkel Lid Van De Ene Nieuwe Mens Heeft iets Voor Op Een Ander

Volgende keer zetten we de opsomming van de iets kleinere onderwerpen weer voort. Ik hoop je hier dan weer aan te treffen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende