U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (4)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We gaan natuurlijk weer een verschil onder de loep nemen tussen het Lichaam van Christus, de ene nieuwe mens waar wij toe behoren, en de diverse Lichamen tijdens de Handelingenperiode. Ik had in het vorige artikel al verklapt welk onderwerp we nu gaan bekijken. Dat is de hoop die Israël heeft en de hoop die wij mogen koesteren.

8/ De Hoop Van Israël –Onze Gezegende Hoop
Gedurende de gehele Handelingenperiode werden gelovigen die tot één van de plaatselijke Lichamen van Christus gingen behoren, geënt in de edele Olijfboom Israël. Zij kregen daarmee ook deel aan de geestelijke zegeningen van Israël, waar ook de hoop op de opstanding een onderdeel van is.

De Hoop Van Israël
Het uitzicht en de hoop van Israël was de wederkomst van de Messias bij de laatste bazuin direct na de grote verdrukking.
Mattheus 24: 29 – 31 Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
1 Corinthe 15: 51 – 54 Zie, ik deel jullie een geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik,
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.
1 Thessalonica 4: 16 – 17 want
de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geluid van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.
Paulus predikte deze hoop, hij schreef erover en zat hiervoor gevangen.
Handelingen 28: 20 Om de hoop van Israël draag ik deze keten.

De Wet Buiten Werking Gesteld
Bij de afsluiting van de Handelingenperiode vond er echter een radicale verandering plaats. De edele Olijfboom Israël werd omgehouwen en het volk werd Lo-Ammi.
Tot op dat moment had de wet van Mozes haar volle zeggingskracht.
Romeinen 3: 31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Die ene nieuwe mens begint dan echter en daarin is de wet wel terdege buiten werking gesteld.
Efeze 2: 15 doordat Hij in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,

Onze Gezegende Hoop
Gelijktijdig met de opkomst van die ene nieuwe mens kwam er vanzelfsprekend ook een ander uitzicht, oftewel een andere hoop voor de gelovigen binnen die ene nieuwe mens.
Onze hoop is Christus verschijning in heerlijkheid ver boven alle hemelen. Het is dus niet Zijn komst in de lucht naar de aarde toe.
Colosse 3: 1 – 4 Aangezien jullie dan met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Titus 2: 13 verwachtende
de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

De Opsomming Van De Verschillen:
Hiermee hebben we dan weer een extra onderscheid aangebracht tussen de diverse Lichamen gedurende de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens waar wij door genade deel van mogen uitmaken. Ik zet de verschillen die we tot nu toe ontdekt hebben nog eens op de rit.
1/ Een Man, Geen Vrouw
2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
5/ Zegen In Israël – Zegen In De Hemelse
6/ Nieuw Verbond – Huishouding Van Genade
7/ Wij Bezitten Een Hemelse Erfenis, Geen Aardse
8/ De Hoop Van Israël –Onze Gezegende Hoop

Volgende keer pakken we weer enkele, iets kleinere onderwerpen beet. De verschillen zijn daarentegen niet klein. Blijf dus alert.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende