U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Voor & Na Handelingen 28 (3)

Intro
Efeze 2: 15 om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
We hebben in de voorgaande artikelen al een aardige opsomming gegeven van zes verschillen tussen de Lichamen van Christus gedurende de Handelingenperiode en die ene nieuwe mens, waar wij in de huidige huishouding van God deel van mogen uitmaken.
We gaan daar nu nog één helder Bijbels verschil aan toevoegen. De zevende.

7/ Wij Bezitten Een Hemelse Erfenis, Geen Aardse

Moeizaam Verkregen Erfenis
De Lichamen van Christus gedurende de Handelingenperiode hadden een erfenis binnen het Koninkrijk van God, die zij via veel strijd en lijden konden binnengaan.
2 Thessalonica 1: 4 -5 Wij roemen zelf over jullie bij de gemeenten van God, vanwege de volharding en geloof onder al de vervolgingen en verdrukkingen, die jullie doorstaan: een bewijs van het rechtvaardige oordeel van God, dat jullie het Koninkrijk van God waardig geacht zijn, waarvoor jullie ook lijden,
1 Corinthe 15: 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen
het Koninkrijk van God niet beërven.
Handelingen 14: 21 – 2 Toen zij aan die stad het evangelie verkondigd ….hadden, keerden zij terug ….. om de zielen van de discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen
het Koninkrijk van God moeten binnengaan.

Belofte Voor Israël & Aanhang
Dit aardse Koninkrijk van God was een belofte bestemd voor Israël en hen die door het geloof zich aan Israël verbonden hadden.
Daniël 2: 44 Maar in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid [Olam: gedurende aionen] niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid [Olam: gedurende aionen],
Lukas 8: 1 Het geschiedde kort daarna, dat Hij
van stad tot stad [in Israël] en van dorp tot dorp [in Israël] trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk van God,
Handelingen 1: 3 – 6 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft. En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, ……. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?

Een Hemels Koninkrijk
Het Lichaam van Christus waar wij tegenwoordig toe mogen behoren is die ene nieuwe mens, die deel uitmaakt van een hemels Koninkrijk met daaraan verbonden een hemelse erfenis.
Colosse 1: 12 – 13 Jullie danken met blijdschap de Vader, die jullie toebereid heeft voor het erfdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,

Gevestigd In De Hemel
Dit Koninkrijk is gevestigd in de hemelse waar Christus aan de rechterhand van God zit.
Efeze 1: 3 De God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Colosse 3: 1 – 3 Aangezien jullie dan
met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met Christus in God.

Nu Reeds Ons Territorium
Die ene nieuwe mens
is nu al geplaatst in dat hemels Koninkrijk.
Colosse 1: 13 Hij heeft ons …. overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,
Jij en ik zitten nu dus al samen met Christus in dat hemels Rijk.
Efeze 2: 6 God heeft ons ….mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Praktisch Verschil
We beperken ons dit keer tor dit ene kenmerkende verschil. Ik hoop dat dit jullie de gelegenheid geeft hier goed over door te denken. Dit levert, als we dit echt doorhebben, een gigantische verandering in onze praktijk op.

Hier Nog Even De Opsomming Van De Verschillen:
1/ Een Man, Geen Vrouw
2/ Geen Relatie Met Abraham & Israël
3/ De Hemelse Stad, Het Nieuw Jeruzalem – Moeder
4/ Geënt In Israël - Geënt In Christus
5/ Zegen In Israël – Zegen In De Hemelse
6/ Nieuw Verbond – Huishouding Van Genade
7/ Wij Bezitten Een Hemelse Erfenis, Geen Aardse

In het volgende artikel hoop ik jou ook weer aan te treffen. Dan gaan we uitgebreid in op de verschillen in hoop tussen die van Israël en die van de Gemeente waar wij toe mogen behoren, die ene nieuwe mens.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende