U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Psalm 23: 5 Mijn Beker Vloeit Over

Een overvloeiende beker
Ik wil mezelf, bij de bestudering van dit onderwerp, een bepaalde mate van vrijheid toekennen in de toepassing van de woorden in de Schrift. Mijn voornaamste doel is namelijk niet het recht toe recht aan uiteenzetten van een bepaald gedeelte. Het gaat er mij met name om dat ik wat woorden van troost, bemoediging en kracht aan u kwijt kan.
De woorden van de Psalmist “Mijn beker vloeit over” doen mij denken aan enkele superlatieven, die ik in het Nieuwe Testament verbonden vind aan genade. Maar laten we eerst eens even naar die beker kijken.

Meerdere bekers
Natuurlijk vind je in de Bijbel heel letterlijke bekers zoals die van de Farao (Gen. 40: 2). Maar er zijn ook aardig wat figuurlijke bekers in de Schrift. Het 1e voorbeeld vinden we in onze eigen tekstplaats. Ik geeft er hier nog enkele voorbeelden. De allerbekendste is de beker, die we drinken bij het avondmaal:
Lukas 22:20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Yahweh, onze beker
De Heer noemt Zichzelf ook wel onze beker:
Psalmen 16:5 O Here, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees.

De beker 'Irak'
Profetisch is er een beker, die de volken moeten drinken. Wordt Irak met die verschrikkelijke oorlog, die vrijwel dagelijks in het nieuws is, nu al niet gedronken?:
Jeremia 51:7 Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.

Nare bekers
Profetisch zijn er veel beroerde bekers:
Jesaja 51:17 de beker zijner grimmigheid
Jesaja 51:22
de beker der bedwelming;
Jeremia 25:15
deze beker met de wijn der gramschap
Ezechiel 23:33
een beker van huivering en ontzetting
Openbaring 14:10
de beker van zijn toorn;

De Heer spreekt ook over de beker van Zijn lijden:
Mattheus 26:42 Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!

De beker van redding
Dan is er ook nog de beker waar Psalm 23 eerder over lijkt te spreken:
Psalmen 116:13 De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen.

De overvloeiende beker
Dat mijn beker overvloeit geeft heel duidelijk aan dat er een zodanige volheid is, zo’n rijkdom, dat het niet meer te bevatten is. Mijn deel in de Heer is een overvloeiende rijkdom.
Psalm 66: 12 maar Gij voerdet ons uit in de overvloed.
Het woord ‘overvloed’ hier is hetzelfde woord als in Psalm 23 het ‘overvloeien’ van mijn beker. De Heer heeft de beker van mijn verlossing met royale hand gevuld. Dat is dan ook de reden dat er in het Nieuwe Testament zoveel uitspraken in de overtreffende trap staan. De superlatieven van genade in het Nieuwe Testament zijn een nadere uitwerking van deze overvloeiende beker. We hebben een God, die ons in de overvloed uitvoert.

Voorbeelden:
Hier volgen alvast enkele van die superlatieven:
LIEFDE, die de kennis te boven gaat
VREUGDE, die onuitsprekelijk is
VREDE, die alle verstand te boven gaat
GENADE, die overvloedig is
KRACHT, die uitermate groot is
Dat zijn er dan nog maar een paar. “Mijn beker vloeit over”.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende