U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Nu: Genade! Straks Dan?: Genade!

In de vorige studie zagen we dat de wet als bijvoegsel hier op aarde voor het volk Israel een eindstop heeft. Maar voor het volk Israel en Gods relatie met dat volk krijgt de wet nu binnen het Nieuwe Verbond een volwaardige plek in Gods handelen in genade met dit volk. Daarmee komen we aan bij punt 8:
8e. Toch gaat de wet door als echt onderdeel van het leven in het Nieuwe Verbond.

Christus, het Zaad, de volheid van de tijd. Dit zijn alle drie uitdrukkingen voor hetzelfde grensbaken. Tot zover en niet verder voor dit bijvoegsel. Het was er maar even bijgevoegd. Naast de werkelijkheden van zonde, dood en genade was dit er tijdelijk bij gezet. Voor veel Bijbelonderzoekers zal dit zondermeer in strijd komen met heel veel uitgesproken teksten over de wet.
Mattheus 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Lukas 16:17 Hemel en aarde zouden makkelijker vergaan, dan dat er van de wet een tittel zou vallen.
Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

In het Nieuwe Verbond dat God met Zijn aardse volk Israel sluit zal een heel speciale plek voor de wet gelden. God zelf zal Zijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven.
Jeremia 31: 33 Dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Yahweh: Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Hebreeën 8:10 Dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis van Israel na die dagen, spreekt de Here: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Hebreeën 10:16 Nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven,

De wet is dus niet langer een erbij bungelend toevoegsel onder het Nieuwe Verbond. Het is een wezenlijk onderdeel in het hart van de gelovige. Maar dan komen we bij punt 9.
9e. Hoe werkt genade door de wet onder het Nieuwe Verbond?

Onder het Nieuwe Verbond is het namelijk Gods genade zelf die de wet, die in hun hart geschreven is, zal uitwerken in hun praktijk. Waar het bijvoegsel de taak had om de overtreding te doen toenemen, zal de Heer zelf nu Zijn wet helemaal tot in de puntjes volvoeren in de gelovigen. Genade van God zal daardoor in het Nieuwe Verbond alle eisen van Gods wet in de gelovige uitwerken.
Romeinen 8: 3-4 God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

Hebben de gelovigen die de wet nu, in onze tijd van het Lichaam van Christus, een praktische plek willen geven dan toch gelijk? Nee! Wij zijn toch geen Israel? God sluit toch niet met ons het Nieuwe Verbond? Je sluit toch zeker geen verbond met je eigen lichaam? Hiermee komen we dus uit bij het laatste punt voor de eindconclusie, het tiende punt.
10e. In de Gemeente, het Lichaam van Christus, heerst genade alleen en is de wet geheel buiten werking gesteld.

Momenteel gebeurt dit volbrengen van de wet niet in de gemeente, het Lichaam van Christus, omdat Gods genade dit niet uitwerkt in ons. Als Paulus aan de gelovigen onder het Nieuwe Verbond vraagt of het geloof de wet buiten werking stelt, dan is het krachtdadig antwoord: ‘Volstrekt niet!’
Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Radicaal daar tegenover staat de verklaring voor ons, de Gemeente, het Lichaam van Christus:
Efeze 2:15 Hij heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld.

Let heel goed op!!! Dit is niet een heel toevallige gelijksoortige vertaling! Paulus gebruikt hier bewust in beide gevallen exact hetzelfde Griekse werkwoord!!! Als hier dus geen verschillende huishoudens van God worden aangesproken, dan moet je gewoon concluderen dat deze teksten elkaar glashard tegenspreken! Dat is echter uitgesloten. Het is het door God geïnspireerde Woord van God!!!

Natuurlijk wordt aan deze schijnbare tegenstelling hevig gerommeld door Bijbeluitleggers die de verschillende huishoudingen van God ontkennen. Als je Paulus uitspraak echter letterlijk neemt is het zo glashelder als maar kan zijn. Wij zijn, als gemeente, in het bovenhemelse terecht gekomen. Daar zijn geen aardse regels op van toepassing. Voor ons geldt de uitspraak van Paulus in Colosse:
Colosse 2: 14 Christus heeft het bewijsstuk [de wet] uitgewist, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

Voor Israel zal er echter een duidelijk handelen naar Gods wet blijven op deze aarde. Vandaar dat je in Ezechiël 40 tot het eind van dat profetisch boek ook weer alle voorschriften voor een aardse eredienst tegenkomt. Hoe vaak ik over die overduidelijke hoofdstukken al geen vragen heb gekregen! Uitleggers die een driedeling in de wet aanbrengen om de morele wet wel voor ons te laten gelden, maar de ceremoniële wet niet, lopen hier ook volledig in vast.

Die leraars die zo graag de ceremoniële wet als voor altijd definitief beëindigd willen zien als apart wetsonderdeel, kunnen met deze hoofdstukken geen kant op. Het is heel simpel gewoon doordat God dit alles (de hele wet) in hun harten heeft geschreven, dat Hij dat dan ook vanzelfsprekend in genade zal uitwerken. Voor Israel wordt deze uiterlijke eredienst een heerlijke terugblik op het werk van Christus.

Dan is het nu tijd voor de slotconclusie:
11e. Eindconclusie. Nu: Geen wet, maar genade. Straks: Genade & wet gaan uit vanuit Sion.

Nu in de huidige aioon functioneert Gods genade op volle toeren in de Gemeente, het Lichaam van Christus. Straks in de volgende aioon zal genade vanuit Israel over de hele aarde heersen. En hoe zal dat gebeuren?
Jesaja 2:3 Vanuit Sion zal de wet uitgaan en het woord van Yahweh uit Jeruzalem.
Jesaja 51:4
De wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht van de volkeren.
Mattheus 28:19 Ga dan heen, maak alle volkeren tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen
onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb.

Momenteel is het mengproduct Genade & Wet volstrekt uitgesloten aangezien het bijvoegsel, de wet hier op aarde, uitsluitend tot doel heeft de overtreding te doen toenemen en wij, in de bovenhemelse, niks van doen hebben met dit aardse bijvoegsel. In het Nieuwe Verbond zal echter juist wel genade werken door Gods wet, die in de harten gelegd is.

Momenteel vormt de wet nog samen met alle andere wereldse regels de eerste beginselen van de wereld. Het werkt het principe van de boom van de kennis van goed en kwaad uit. In het Nieuwe Verbond zal de innerlijke wet het beginsel van de boom des levens (Christus) uitwerken in de wereld. Vandaar dat dan genade zal heersen op de hele aarde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende