U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Aan zonde, dood en genade werd de wet toegevoegd

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, ……. totdat het zaad [Christus] zou komen, waarop de belofte sloeg,
Romeinen 5:20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam;……… waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Toegevoegd Bijbelgedeelte:
Romeinen 5:14 De dood heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.

In deze serie zoeken we in elf stappen naar het antwoord op de vraag: Waarvoor dient de wet? In de vorige studie bekeken we het eerste punt:
1e. Van voor de grondlegging van de wereld is er al een echt onderdeel voor het leven op aarde: Genade!
Voordat er zonde was, ja zelfs nog voordat er een mens was, was genade al een voldongen feit! Wow!

Het tweede en derde punt komen in deze studie aan de orde. Nu dus het tweede punt:
2e. Vanaf de grondlegging van de wereld komen er twee echte onderdelen van het leven op aarde bij: Zonde & Dood.

Zonde, oftewel het doel missen, was de wereld binnen gekomen sinds de mens van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten heeft. Met ons eigen menselijk inzicht om goed van kwaad te onderscheiden missen we het wezenlijke doel, de verbinding met God. God wist dat en Zijn antwoord lag al klaar. Dat was niet de wet. Dat was Zijn genade in het Lam dat voorgekend was van voor de grondlegging van de wereld. Gods genade was er altijd al.

Toen Adam en Eva die keuze voor eigen onderscheid tussen goed en kwaad maakten door van die boom te eten, was Gods genade daar al. Toen ze door hun ethisch inzicht zich vergeefs gingen kleden en zich aangekleed nog altijd naakt bleven voelen, toen bewees God hen gelijk Zijn genade toen Hij hen opzocht om met hen te wandelen in de avondkoelte. Hij bekleedde hen met de vellen van het eerste lam dat geslacht werd.

De dood deed zijn intrede in het leven van de mens door de zonde.
Romeinen 5:14 De dood heeft als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad,
Dood en zonde waren er allebei vanaf Adam. Er was echter geen overtreding die hele tijd van Adam tot op Mozes. Daar duidt de schijnbaar vreemde uitdrukking op: ‘die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad’. Het gaat hier niet over mensen die niet gezondigd hebben. Het gaat hier over mensen die niet gezondigd hebben zoals Adam. Hoe hadden Adam en Eva gezondigd? Adam en Eva hadden Gods waarschuwing genegeerd en daarmee zijn gebod overtreden. Daarna was er al die jaren tot op Mozes geen overtreding omdat er toen geen wet was.

We gaan weer een puntje verder:
3e. Voor deze aarde wordt er iets bijgevoegd, oftewel naast geplaatst: De Wet.
Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd,
Romeinen 5:20 De wet is er
bijgekomen
Het Griekse werkwoord dat Paulus hier gebruikt is ‘prostithemi’. Het is opnieuw het overbekende ‘tithemi’, dat we al heel vaak zijn tegengekomen en letterlijk wijst op het ‘plaatsen’, dat feitelijk alleen aan God (Theo= de grote Plaatser) voorbehouden is. Het voorvoegsel ‘pros’ geeft feitelijk een beweging aan als ‘ernaartoe’, ‘er langs’ of ‘er tegenaan’ plaatsen.

Galaten 3:19 Waarvoor dient de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij eraan toegevoegd,
De wet was als het ware een toevoeging. Nou denken sommigen dat God dit als een aanvulling op de belofte aan Abraham bedoelde. Dat was toch 430 jaar eerder gebeurd? Dat was toch ook het onderwerp van Paulus in dit gedeelte? Maar het is nou juist dit gedeelte dat heel duidelijk aangeeft dat het geen toevoeging was op de belofte aan Abraham.
Galaten 3: 15-16 Zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad, ….. dat wil zeggen: aan Christus.

God heeft de wet genomen en het naast de zonde, de dood en de genade geplaatst. Een bijvoegsel. Dat betekent dus dat het niet een gelijkwaardige plek inneemt tussen genade, zonde en dood. Het was een bijvoegsel op deze aarde. Zo functioneerde het ook. De zonde en de dood waren wezenlijke feiten voor de hele mensenwereld. Gods wezenlijk antwoord van genade in Christus, het vlekkeloze Lam, lag al klaar voor de grondlegging van de wereld. Nu kwam Mozes en die gaf het volk Israel de trouwakte met God als een soort bijvoegsel.

Na Mozes handelde God nog altijd met de mens op grond van Zijn genade van voor de grondlegging van de wereld. Dus ook tijdens de wet was er maar één weg tot redding voor de mens: Gods overvloeiende rijkdom van genade! Ook na de wetgeving was er maar één echte manier om te leven tot Gods eer: Gods overvloeiende rijkdom van genade! Het evangelie is altijd goed nieuws geweest, in het verleden, in het heden en in de toekomst. Dat was de wet niet.

De wet nam niet de plaats in van de genade. Het was ook niet vermengd met genade. Het verdrong de genade ook niet. Het blijde nieuws van het evangelie is altijd ‘genade’ geweest en zal dat ook altijd blijven! De wet was slechts een bijvoegsel.

Als Paulus in bijvoorbeeld de Romeinenbrief de rechtvaardiging op grond van genade alleen uitlegt, dan citeert hij bijna aan de lopende band uit het Oude Verbond. Koning David, die in de tijd van de wet leefde, wordt veelvuldig aangehaald, waarbij zijn leven uit genade belicht wordt.

Maar met Mozes kreeg met name het volk Israel toch maar die wet erbij gevoegd! Ja, die wet deed ook inderdaad wel zijn werk, maar als dat dan ook iets had uitgewerkt, dan was daar de genade van God waar ze naar toe konden en mochten vluchten. Het resultaat van de wet is veroordeling en ellende. Dat werk ik zo, in de volgende studie, uit onder het vierde punt. Als jij je veroordeeld voelt, God omringt je altijd met Zijn genade, waar geen veroordeling is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende