U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geest Of Vlees

Galaten 3: 1-4 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van jullie willen weten: Hebben juliie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof? Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees? Was het dan vergeefs, dat jullie zoveel hebben ondervonden? Was het alleen maar vergeefs!

Paulus blijft deze gelovigen in Galatië, die door de fascinatie van de prediking van eigen werk in zo’n onlogisch denkkader beland zijn, nog aldoor maar aanspreken met nuchtere, Bijbelse logica:
Dit alleen zou ik van jullie willen weten: Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof? Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?

Vraag je tegenwoordig in willekeurig welke evangelische groep of kring waar er in de Galatenbrief over het vlees gesproken wordt, dan wordt er geheid niet naar dit gedeelte verwezen. Ze schieten gelijk door naar hoofdstuk 5:
Galaten 5: 19-21 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,

Ja, okay! Daar heb je de volle uitwerking van het vlees! Dat is het resultaat, maar hier in hoofdstuk 3 heb je de bron! Ja, ze weten het nog wel. Het was doordat we over het werk van Christus gehoord hebben, dat we de Geest ontvangen hebben. Ja inderdaad, we zijn gerechtvaardigd door het geloof van Christus! Maar nu wordt er ook iets van ons verwacht. We zijn toch zeker geen ondankbare honden! Handen uit de mouwen! We moeten heilig leven!

Hoeveel prediking hebben we al gehoord over de werken van het vlees? Hoe vaak was daar niet de oproep bij om ons van de hoererij af te wenden? Hoe vaak zijn we gemaand om te breken met de onreinheid? Hoe vaak zijn we niet op de vingers getikt dat die losbandigheid ons niet past? Hoe vaak is er al niet op voetbal, popmuziek of andere zaken gewezen als afgoderij, waar we ons van moeten afwenden? Hoeveel waarschuwingen zijn er niet de deur uitgegaan voor Harry Potter films i.v.m. de gevaren van toverij? Hoe sterk wordt geheelonthouding de hemel in geprezen vanwege dronkenschap en brasserijen in deze opsomming?

Natuurlijk heb ik de kenmerkende ‘christelijke’ (on) deugden, die in dit rijtje staan voor het gemak maar even overgeslagen. Waar zouden al die verschillende kerkgenootschappen en diverse Gemeenten zijn als er binnen het ‘christelijk’ cultuurtje geen veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, partijschappen en nijd zou zijn?

Moeten we nu net zo met het wijsvingertje zwaaiend optreden tegen deze meer ‘christelijke’ praktijken, die hier ook als de werken van het vlees worden opgesomd? Nee, dat heeft geen enkele zin. We zouden daarmee uitsluitend het vlees alleen maar des te sterker opstoken! Galaten 5 is het resultaat van wat er hier in Galaten 3 al aangewezen wordt als de grote misser.
Galaten 3: 3 Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?

In de brief aan Filippi heeft Paulus het ook over dit goede begin met de Geest. Daar zegt hij dat God een goed werk in hen begonnen is. Hier in Galaten 3 wordt dat goede werk dat God begonnen is voltooid door het vlees. In Filippi is het God zelf die de absoluut zekere belofte geeft dat Hij het voltooit.
Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Leven uit genade is leven uit die absolute overtuiging dat God zelf dat werk wel voltooit. Hij maakt het af. Hij zet het allemaal voort. Dit stelletje dwazen in Galatië had zich echter door predikers van een nepevangelie laten inpakken en wilden nu zo graag stevig voor de Heer aan de slag. Daarmee deden ze net alsof zijzelf het werk van de Heer wel helemaal konden voltooien.

Deze ijver voor de Heer staat niet faliekant tegenover die afschuwelijke werken van het vlees. Het is de start van een levenswijze die uiteindelijk resulteert in die afgrijselijke slotfase. Beide kanten, het vrome en het wereldse, omarmen elkaar in het vlees zijn.
Galaten 3: 3 Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?

Je zou door de vertaling kunnen denken dat het hele praktische geloofsleven nu eindigt omdat Paulus lijkt te vragen of ze nu eindigen met het vlees. Er is in het Griekse woord echter een voortzetting totdat het helemaal afgemaakt is. Die betekenis proef je ook veel beter terug in Filippi 1: 6, waar ditzelfde woord terecht met ‘voortzetten’ is vertaald.

Door wie kunnen we nou beter het werk van God beter laten voortzetten dan door God zelf? Hij komt daarvoor met Zijn overvloeiende rijkdommen van genade om het leven van Christus in jou en mij uit te werken.

Een heel belangrijk verschil tussen de zinsbouw in Galaten en die in Filippi is dat Paulus aan de Galaten de vraag stelt, terwijl hij in Filippi van een absoluut zekere overtuiging spreekt.
Filippi 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Gelovigen die proberen zelf voor de Heer hun praktijk gestalte te geven worden met deze vraag op de dwaasheid van hun eigen handelen gewezen. Het is niet de bedoeling van Paulus om hier aan te geven dat God hen in hun eigen vlees gaar laat koken. Nee, ook voor hen geldt die absolute zekerheid dat God uiteindelijk het goede werk dat Hij begonnen is zal voortzetten tot op de dag van Christus Jezus.

Wat een grandioze garantie van overvloeiende genade toont God in deze verzekering. God gaat door, zelfs na de opstanding! Zijn werk van genade voltooit absoluut zeker waar Hij ooit aan begonnen is. Dat doet Hij bij ons die nu al voluit genieten van die rijkdom van genade. Dat doet Hij ook bij hen die voorlopig denken dat het leven voor God van hun eigen inspanning afhankelijk is. God komt tot Zijn doel!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende