U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Opent De Ogen Voor Zijn Genade

Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

We zijn volkomen versmolten met Christus. Hij is ons leven! Voor de eisen van de wet zijn we dood! We mogen nu rusten in de trouw of het geloof van de Zoon van God. Deze waarheden zijn realiteit als we elkaar niet meer kennen naar het vlees, als we niet meer in het vlees zijn, maar in de Geest. Dat zijn allemaal uitdrukkingen om te beschrijven dat wat Christus in Zijn genade nog altijd in en door ons werkt ook echt een realiteit voor ons is.

Als je in het vlees bent, dan wandel je naar het vlees. Dan zie je aan wat voor ogen is. Dan zie je (vleselijk!!!) hoe jij beter je best doet dan je buurman. Dan zie je (vleselijk!!!) hoe jij het er beter van afbrengt dan je collega. Dan heb je (vleselijk!!!) reden om trots te zijn op jouw geestelijk leven. Je doet het uiteindelijk (vleselijk!!!) stukken beter dan het gemiddelde. ‘Ach ja, geen mens is volmaakt!’, daarmee weet je jouw enkele tekortkomingen te verbloemen.

Christus is volmaakt en dat volmaakte leven deelt Hij met jou en mij. Daarom heeft Hij zich één gemaakt met ons. Daardoor zijn wij één met Hem. Dat is nou precies waar het gebedsleven van Paulus om draaide:
Efeze 1: 15-20 Daarom houd ik, ….., niet op te danken, als ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft uitgewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse,

Je zag altijd al dat Christus voor jou gekruisigd was. Nu zie je plotseling (Dankzij die Geest van wijsheid!! Dankzij die openbaring!!! Dankzij die verlichte ogen!!!) dat jij met Christus gekruisigd bent.
Ineens zie je (Dankzij diezelfde wijsheid, openbaring en verlichte ogen!!!) dat het echt waar is, dat het geen plaatjes zijn.
Ineens zie je (Dankzij diezelfde wijsheid, openbaring en verlichte ogen!!!) dat je het niet zelf hoeft te doen.
Ineens zie je (Dankzij diezelfde wijsheid, openbaring en verlichte ogen!!!) dat je dood bent voor de zonde.
Ineens zie je (Dankzij diezelfde wijsheid, openbaring en verlichte ogen!!!) dat de verleiding geen invloed heeft op jou als gestorvene.
Ineens zie je (Dankzij diezelfde wijsheid, openbaring en verlichte ogen!!!) dat Christus Zijn leven in jou uitwerkt.

Je ogen zijn verlicht omdat je de Geest van wijsheid en openbaring bezit. Je mag Christus nu van bovenaf kennen. Je ziet de hoop van Zijn roeping. Je ziet de heerlijkheid van Zijn erfenis. Je ziet de kracht die Hij in jou uitwerkt. Je ziet dat het Zijn opstandingskracht is. Daar bad Paulus voor. Daar mag ik voor bidden. Ik verwacht ook dat er meer ogen zullen opengaan.

Het is de Geest die ons inzicht geeft. Het is niet ons vlees dat voor dit inzicht zorgt. Vandaar nog zo’n gebed van Paulus:
Efeze 3: 14-19 Om die reden buig ik mijn knieën voor Vader,………, opdat Hij aan jullie geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in jullie harten woning maakt. Geworteld en gegrond in de liefde, zullen jullie dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie vervuld worden tot alle volheid van God.

Wat hebben we toch een verrukkelijk leven in Christus! Geen eigen worstelingen! Geen eigen inspanningen! Alles Christus in al Zijn volheid en heerlijkheid! Hij leeft en bemint in en dwars door ons heen! Dat geestelijk leven in Christus is echt ongelimiteerd!

Als voor jou nu de ogen hiervoor zijn open gegaan, dan is daar plotseling een heel stuk meer zicht gekomen op wat de genade werkt in jou. Gods genade was er altijd al, maar jouw zicht erop is plotseling helder geworden. Nu zie je dus ook dat al jouw inspanning om voor God te leven onbegonnen werk is. Nu zie je namelijk ineens dat volmaakte werk dat Christus in jou doet. Dat is wat genade werkt!

Eerst was je dan wel blij met de genade van God voor je redding. Nu ben je blij voor die genade van God in heel je leven, in heel je doen en laten. Dankzij dat nieuwe zicht op die genade doe je nu ook die genade niet meer teniet in jouw leven. Er is geen verachting meer voor die overvloeiende rijkdom van genade. Je laat het nu namelijk in al zijn rijkdom toe in alle facetten van je bestaan.

Zelfs dit toelaten van die genade is nu geen daad meer van jou. Je ogen zijn open gegaan en je ontdekt zelfs dat toen je nog zelf uit alle macht iets voor God probeerde te betekenen Gods genade evenzogoed in jou aan de slag was. Nu kan je er echter ook echt van genieten.

Genade van God teniet doen. Dat vergt eigen inspanning voor God. Zo leven alsof Christus vergeefs gestorven is, dat is een hele zware godsdienstige klus om te klaren. Proberen zelf rechtvaardig te leven, dat is bloed, zweet en tranen. Het resultaat wat het oplevert is echt bedroevend in de ogen van elke eerlijke en oprechte gelovige.

Nu zijn echter je ogen open gegaan en je geniet met volle teugen van wat Christus uit genade in jou bewerkt. Jij doet de genade van God niet meer teniet. Wat een genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende