U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Nieuwe Verbond, De Nieuwe Verbintenis

We hebben de hopeloze situatie in de vorige studie uitgebreid bekeken. In plaats van de heerlijke bevoorrechte positie van de echtgenote van Yahweh te zijn, zoals God het feitelijk onder het Oude Verbond had voorgesteld, had Israel zich in de gedweeë positie van onderworpen vrouw aan de wet gemanoeuvreerd.
Romeinen 7: 1-4 Weten jullie niet, broeders, (ik spreek immers tot wie de wet kennen) dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijn jullie ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij vanuit God vrucht zouden dragen.
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik nu vanuit God zou leven.

Onze beide Bijbelgedeelten bezitten echter totaal geen greintje gelatenheid over deze situatie. Ja sterker nog, de hele Galatenbrief ontbeert echt elk spoortje gelatenheid wat dit gevangen zitten onder de knoet van de wet betreft. Galaten is verre van gelaten. De revolutie van Gods liefde en genade breekt zich baan en daar is niks, maar dan ook niks, tegen bestand. Zeker wetten, eisen, voorschriften en geboden worden gegarandeerd verpulverd!

Onder het Oude Verbond was het volk Israel steeds meer God gaan zien als hun MEESTER en BEZITTER. De heerlijke huwelijksrelatie was steeds verder op de achtergrond gekomen. Voor hen was God de EISER. Zo was het verrukkelijke huwelijk met Yahweh voor het volk onder het Oude Verbond meer een huwelijk met de wet, of nog duidelijker, een huwelijk met Baäl geworden.

Yahweh zelf sprak al door de mond van Hosea over dat Nieuwe Verbond, waar Romeinen 7 en Galaten 2 nu ook over spreken.
Hosea 2: 16-23 Het zal op die dag geschieden, luidt het woord van Yahweh, dat jullie Mij noemen zullen: mijn man, en niet meer: mijn Baäl. Ja, Ik zal de namen van de Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden. Op die dag zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte van het veld, het gevogelte van de hemel en het kruipend gedierte van de aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen. Ik zal jullie Mij tot bruid werven voor de aioon: Ik zal jullie Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal jullie Mij tot bruid werven door trouw; en jullie zullen Yahweh kennen. Het zal op die dag geschieden, dat Ik verhoren zal, luidt het woord van Yahweh: Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en Mij ontfermen over Lo–ruchama, en tot Lo–ammi zeggen: Jullie zijn mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!

Over die benauwde tijd en situatie heen ziet Yahweh een nieuwe dag. Er breekt een Nieuw Verbond aan. Dan neemt Yahweh zich Israel weer opnieuw tot bruid. Voor veel gelovigen is het verwarrend dat je de vervulling van dit Nieuwe Verbond al in de vroege brieven van Paulus terugvindt. Hieruit heeft men ook de verkeerde conclusie getrokken dat de Gemeente zowel het Lichaam van Christus is als de bruid van Christus. Ook is men die duidelijk letterlijke uitspraken over het Nieuwe Verbond tot beeldspraak gaan verlagen omdat het lichaam van iemand nu eenmaal niet gelijk de bruid van diezelfde persoon kan zijn.

Wij vormen als hedendaagse gelovigen gewoon letterlijk het Lichaam van Christus. Toen Paulus in de vroege brieven over de gevolgen van het Nieuwe Verbond sprak, waren de Joden nog altijd degenen die geadresseerd werden. Die Joodse gelovigen vormden en zullen letterlijk de bruid van Christus vormen.

2 Corinthe 11: 2 Want met een ijver Gods waak ik over jullie, want ik heb jullie verbonden aan een man, om jullie als een reine maagd voor Christus te stellen.
Daar heb je het Nieuwe Verbond, waar Hosea 2 over sprak. Dit zijn die Joodse gelovigen die aan de wet gestorven zijn en nu in een nieuw leven aan Christus als Echtgenoot verbonden zijn.

Het Nieuwe Verbond is nu, als het ware, onderbroken door het geheimenis van het Lichaam van Christus. Straks zal dat profetisch woord rond Israel weer opgevat worden en dan zal God met Zijn hele bruid tot Zijn bestemming komen.
Romeinen 11:26 Aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

Dan zal het grote bruiloftsfeest beginnen!
Openbaring 19: 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

Rondom dat Nieuwe Verbond heeft God een grandioos plan vol blijdschap en vreugde, een waar feest! Ook voor ons als Lichaam van Christus heeft God geweldige plannen. Die grootse plannen staan opgeschreven in Colosse en Efeze. Studies waar Machtelt momenteel veel over schrijft. De vrijheid, waar Galaten vol over staat, is echter ook één groot feest, waarvoor wij ook uitgenodigd zijn.

In de volgende studie zal ik dan ook weer meer ingaan op de wat praktischer toepassing voor ons.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende