U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Ware Echtgenoot Van De Vrouw

In deze studie gaan we de positie van deze vrouw eens nader bekijken.
Romeinen 7: 1-4 Weten jullie niet, broeders, (ik spreek immers tot wie de wet kennen) dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijn jullie ook dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij vanuit God vrucht zouden dragen.
Galaten 2: 19 Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik nu vanuit God zou leven.

We hebben inmiddels al behoorlijk wat principes ontdekt die nodig zijn om deze gedeelten goed letterlijk te verstaan.
1. De Joden worden aangesproken als degenen die de wet kennen.
2. De vrouw hier is het volk Israel.
3. De wet is de wet.

Het laatste punt lijkt heel erg overbodig. Toch is het opvallend hoeveel draaierijen er bij Bijbeluitleggers over deze wet zijn. Het is onbegonnen werk om hier voorbeelden van te noemen omdat daar dan, zonder enige geestelijke zin, hele hoofdstukken mee gevuld zouden worden. Wat er staat betekent simpel wat er staat.

Die vrouw is hier inderdaad Israel. Er is echter wel iets heel vreemds aan de hand. Ze is hier niet met Yahweh getrouwd. Ze is hier met de wet getrouwd.

De echtgenoot van Israel was niet de wet. Yahweh zelf was haar echtgenoot.
Jesaja 54:5 Jullie Maker is je Man, Yahweh Zebaoth is Zijn Naam; en de Heilige van Israel is jullie Verlosser;
Jesaja 62:4-5 Yahweh heeft een welgevallen aan jullie, en je land wordt ten huwelijk genomen. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
Jeremia 3:14 Bekeer je,, jullie afkerige kinderen! spreekt Yahweh, want Ik heb jullie getrouwd,

De tien geboden, of beter: de tien woorden, waren wel degelijk bij dit trouwverbond betrokken.
Exodus 34: 27-28 Yahweh zei tot Mozes: Schrijf deze woorden op, want op grond van deze woorden heb Ik met jou en met Israel een verbond gesloten. En hij was daar bij Yahweh veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.

De tien woorden waren de woorden van het trouwverbond dat Yahweh met Israel sloot. Yahweh trad daar in het huwelijk met Israel en Israel ontving daarbij de tien woorden als het trouwboekje. Woorden die feitelijk dropen van genade.

De tien woorden werden voorafgegaan door hun volledige bevrijding door Yahweh.
Deuteronomium 5: 6 Ik ben Yahweh, jullie God, Die jullie uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb.
Daar beginnen de tien woorden mee! Geen slavernij meer, maar vrije mensen dankzij het werk van Yahweh. Daarna komt diezelfde bevrijdende Yahweh met Zijn tien beloften aan dat volk. Dat schonk Hij hen als het trouwboekje. Een boek van genade.

Getrouwd met Yahweh was dit volk al vrij snel dat trouwboekje met andere ogen gaan lezen. Beschaamd moet de Heer door de mond van Jesaja concluderen:
Jesaja 28:13 Zo is voor hen het woord van Yahweh nu: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

In plaats van hun bevoorrechte positie van de echtgenote te zijn van Yahweh, de God van alle genade, leefde het volk Israel als de vrouw van de wet. Eis op eis stapelden ze. Ze gingen helemaal aan de dictatuur van hun echtgenoot ten onder. Ze hadden niks begrepen van Gods geschenk van het trouwboekje.
Romeinen 9:31 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
Vol trots presenteert dit volk zich heden ten dage als het volk van de 613 eisen en geboden.

Dit is de positie waarin we Israel aantreffen in Galaten 2: 19 en Romeinen 7: 1-4. Een erbarmelijk beeld van een gehuwde vrouw zonder enig uitzicht onder de knoet van de eisende echtgenoot, de wet.

Voor hen die onder de wet zijn, deze joden, tekent Paulus nu een heerlijk blij evangelie van bevrijding. Christus heeft alles tot stand gebracht. In Christus is die uitzichtloze situatie volledig beëindigd. Dat is een mooi onderwerp voor de volgende studie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende