U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ga Laten Door Te Ont Moeten

De enige mogelijkheid voor mij dat ik de zonde ga laten is dat ik ontmoet. Stoppen met al dat moeten en niet mogen, dat is de weg van Gods vrijheid. Op die manier ga je het laten. Iemand wees me op dit woordspelletje, waardoor al mijn belangstelling in de brief aan Galaten weer helemaal ontvlamde.

Hartelijk welkom bij deze nieuwe studie over de brief aan de Galaten. Deze studie loopt niet zo netjes volgens gebaande paden als gebruikelijke studies. Ik zal eerst weergeven waar we deze brief plaatsen moeten om daarna met een knaller van een start te beginnen.

De vliegende start komt van Galaten 2: 19 - 21.
Galaten 2: 19-21 Ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Een revolutionair nieuw begin in Christus, waarbij we gelijk ook aangeven waarom er zo’n revolutionaire start nodig is. Als we dit eenmaal op een rijtje hebben kunnen we in een aantal kenmerkende uitspraken van deze brief duiken.

Pas als de revolutionaire start en de kenmerkende eigenschappen van de brief op tafel liggen kunnen we wat rustiger en dieper ingaan op de brief zelf. Daar zijn we dus voorlopig nog eventjes niet aan toe. Voordat ik aan de vliegende start begin, teken ik dus eerst wat algemene lijnen om te weten waar deze brief staat en welk doel deze brief heeft.

Deze brief is een vroege brief van Paulus. Dat betekent dat hier nog in het geheel geen sprake is van het geheim zoals hij die aan het eind van Handelingen in de gevangenis van Rome van God ontvangen heeft. De Gemeente als het Lichaam van Christus speelt hier dus nog totaal geen enkele rol.

Daar waar Paulus over de gemeenten van Galatië spreekt, betreft dat de diverse plaatselijke Messiaanse synagogen, zoals die in die streek voorkwamen. Het waren gelijksoortige synagogen als die in Judea waren. Dit soort Messiaanse synagogen had Paulus voor zijn bekering, als Saulus, vervolgt.
Galaten 1:2 Aan de gemeenten van Galatië:
Galaten 1:13 Ik heb
de gemeente van God bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien,
Galaten 1:22 Ik was aan
de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend.

In deze plaatselijke synagogen golden niet de beginselen van de nieuwe mens, die pas in Efeze 2 bekend zijn gemaakt. Die nieuwe mens is dat lichaam van Christus waar wij nu deel van uitmaken. In deze plaatselijke synagogen golden de beginselen van het Nieuwe Verbond dat met Israël gesloten wordt, zoals dat ook het geval was in Rome en Corinthe.

Romeinen 11:27 Dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.
2 Corinthe 3:6 God heeft ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van
een nieuw verbond.
Paulus was in deze tijd van de brief aan Galaten dus nog altijd een dienaar van dat nieuwe verbond.

Als gevolg van de werking van Gods Geest onder het Nieuwe Verbond kwamen ook in de synagogen van Galatië gaven als krachten, wonderen en tekenen voor.
Hebreeën 2:4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten.
2 Corinthe 12:12 De tekenen van een apostel zijn bij jullie verricht met alle volharding, door
tekenen, wonderen en krachten.
Galaten 3:5 Die jullie de Geest schenkt en
krachten onder jullie werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Behalve het feit dat Israël onder het Nieuwe Verbond een voorrangspositie innam, die binnen het Lichaam van Christus niet bestaat, is ook de plaats van de wet totaal verschillend. Onder het Nieuwe Verbond werkt de genade uit dat Gods Geest de eis van de wet in de gelovige vervult.
Romeinen 8: 4 De eis van de wet wordt vervuld in ons, die …… naar de Geest wandelen.

Binnen het Lichaam van Christus is die wet volledig buiten werking gesteld.
Efeze 2:15 Hij heeft in Zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld,
Dat is een behoorlijk radicaal verschil. Dit verschil moeten we voortdurend in ons achterhoofd hebben bij het lezen van deze brief.

Waarom is het voorgaande zo belangrijk? De wet vormt namelijk het centrale onderwerp van deze brief. Omdat Israël in deze brief de vooraanstaande plaats inneemt wordt de historische lijn getekend, waarin de waardevolle betekenis van de wet voor Israël getekend wordt. Het was Israël dat aan de hand van de wet geleid werd naar Christus toe. De wet voedde hen op naar Christus toe.
Galaten 3:23-24 Doch voordat dit geloof kwam, werden wij [de Joden] onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons [de Joden] geweest tot op Christus,

Over ons, heidenen, wordt nooit iets dergelijks over de wet gezegd. Ook de heidenen die zich onder het Nieuwe Verbond bij de gelovigen voegden hebben nooit de wet als opvoeder naar Christus toe gekend. De wet als opvoeder was voor het volk Israël en gold binnen het tijdvak tot op Christus. Het is dus onterecht om deze functie van de wet in deze tijd zo te verwachten.

Ook bij de Galaten gold dat als ze uit genade leefden zo door Gods Geest de eis van de wet vervulden.
Galaten 6:2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zullen jullie de wet van Christus vervullen.

De wet was onder het Nieuwe Verbond dus niet aan de kant gezet! Wat echter wel door Paulus in deze brief aangepakt wordt is de wettische gezindheid die openbaar kwam doordat men na de bekering zelf aan het werk ging om iets voor God te betekenen.

Onder het Nieuwe Verbond werkte genade dus ook nog altijd. Genade werkte voor de redding. Maar dat was de kwestie niet waarom deze brief geschreven is. Genade werkte ook na de redding het leven uit God. Men probeerde in Galaten echter zelf goed voor God te leven. Dat is nu tot mislukken gedoemd, maar dat was ook onder het Nieuwe Verbond zo.

Click hier voor een Genade Knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende