U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Mens Zijn Of Uit Genade Leven

Wij zijn tegenwoordig als Lichaam van Christus aan elkaar verbonden dankzij genade. Nou moeten we niet denken dat de eenheid van gelovigen iets kenmerkends is voor onze tijd. Het is niet uitsluitend iets voor het Lichaam van Christus. Het is overduidelijk aan heel de dienst van Paulus verbonden.

Voordat God aan Paulus in de gevangenis het geheim van het ene universele Lichaam van Christus bekend maakte had hij al te maken met al die plaatselijke synagogen, die ook stuk voor stuk Lichamen van Christus Jezus waren. Als synagogen waren het elk apart eenheden die Christus Jezus toebehoorden, zoals de gemeente in Corinthe, de gemeente in Rome en ook de verschillende plaatselijke gemeenten in Galatië. Allemaal verschillende Lichamen.

Ook binnen zo’n plaatselijke synagoge waren de vele, verschillende soorten gelovigen al als een eenheid aan elkaar verbonden. Genade heeft de gelovigen onlosmakelijk met de opgestane Christus verbonden en daarmee dus ook onlosmakelijk aan elkaar. Dat was al gelijk aan het begin van Paulus dienst in Handelingen duidelijk.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Eén zo’n plaatselijke synagoge was een volkomen eenheid. Toch had je in Corinthe al verschillende groepjes. Nou doel ik er niet op dat bijvoorbeeld Priscilla en Aquila een samenkomst bij hen aan huis hadden. Maar wanneer Paulus de brief aan Corinthe schrijft dan schrijft hij niet uitsluitend aan de heiligen bij Priscilla en Aquilla aan huis. Hij schrijft aan alle heiligen.
1 Corinthe 1: 1 Paulus, ….., aan de gemeente van God in Korinthe,
2 Corinthe 1: 1 Paulus, ….., aan de Gemeente van God in Korinthe,

Ik ben er zeker van dat als jij een beetje kennis van de Bijbel hebt, je mij nu zal gaan tegenspreken. In Corinthe was er toch zeker helemaal geen eenheid?
1 Corinthe 1:12 Ik bedoel dit, ieder van jullie heeft zijn leus: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Petrus! En ik van Christus!
1 Corinthe 3:4 Wanneer de één zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijn jullie dan geen mensen?

Tja, zijn jullie dan geen mensen? Inderdaad, verdeeldheid is menselijk. Genade plaatst ons echter op bovenmenselijk nivo! We zijn namelijk met de opgestane en verheerlijkte Heer verbonden. Daar, in Christus, daar zijn we één! Onlosmakelijk één! Dat is waar Paulus vanuit gaat. Iedereen die nog bidt voor eenheid of die zich inzet voor eenheid is erg menselijk. Genade heeft ons echter op bovenmenselijk nivo geplaatst. Wij zijn in eenheid verbonden in Christus!

Paulus manier van denken loopt altijd via de genade. In de eerste plaats ziet hij de eenheid van al de gelovigen die door het werk van Christus tot stand is gebracht. Wanneer je eenmaal zo denkt, dan zie je dat we stuk voor stuk verbonden zijn met een opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. Die eenheid is dus een logisch gevolg van de werking van Gods genade.

Als we zo hebben leren denken is het vanzelfsprekend dat we elkaar zien als zittend in Christus aan Gods rechterhand in de hemelse. Ik zie dan dus dat ik deel in Zijn heerlijkheid, maar ik zie dan ook dat jij deelt in Zijn heerlijkheid en elke andere broeder of zuster zie ik dan delen in Zijn heerlijkheid. We delen dan ook in Zijn gezindheid en dus ook in die dienstknechtgestalte.

Onze verbondenheid aan echt elke gelovige is dan vanzelfsprekend, evenals dat dit een dienst tot elke gelovige uitwerkt. Ik wijs dus weer op het woordje ‘alle’ in ‘al de heiligen’.
Filippi 1: 1 Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus, aan
al de heiligen in Christus Jezus,
Zoals ik al zei, komt het Griekse woordje ‘pas’ voor ‘alle’ vierendertig maal voor in deze brief.

Om dit onderdeel van de studie af te ronden, bekijken we het eerste voorbeeld met dit ene woordje ‘alle’ i.v.m. ‘alle heiligen’ oftewel ‘alle gelovigen’. We ontdekken dan dat dit ene kleine woordje enorm veel praktische invloed had op Paulus, maar ook had op de gelovigen in Filippi, en dus ook heeft op jou en mij in deze tegenwoordige tijd.

Filippi 1: 3-4 Ik dank mijn God, zo vaak ik aan jullie denk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor jullie allen met blijdschap,
Hier hebben we al de eerste uitwerking van Paulus eenheid met Christus en van daaruit zijn verbondenheid met al die gelovigen. Denk nou even terug aan die kijvende wijven! Die twistzieke zusters zaten ook in die ‘jullie allen’. Paulus dankt voor hen en hij doet dat oprecht, want hij doet het met blijdschap.

Ja, genade werkt echt! Waar genade werkt, ontstaat dank. Dank ook voor die kijvende wijven. Genade ziet het werk van Christus in de ander. Genade heeft ook een veel diepere wortel, want dit heeft ons met elkaar één gemaakt in de opgestane en verheerlijkte Heer. Genade werkt een oprechte blijdschap over wat we bij de ander zien omdat we, ondanks alle twist en tweedracht, genade aan het werk zien.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende