U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eén Met De Grote Episkopos

Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars.

We zijn tezamen met Christus één gemaakt tot bovenzienden, of zoals de gebruikelijke vertaling luidt: opzieners. Weet je wie de grote Opziener is? Daarvoor moeten we naar de Petrusbrief.
1 Petrus 2: 25 Jullie waren dwalende als schapen, maar thans hebben jullie je bekeerd tot de Herder en Hoeder van jullie zielen.
De NBG heeft hier ‘Hoeder’. De Staten Vertaling heeft hier ‘Opziener’. Dit is hetzelfde Griekse woord ‘Episkopos’, dat wij in Filippi 1: 1 weergeven met ‘Bovenzienden’.

Het is belangrijk dat we in de eerste plaats weten dat deze brief aan de twaalf stammen in de verstrooiing geschreven was.
1 Petrus 1: 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn.
Dit laat duidelijk zien dat dit een typisch joodse brief is voor die Joden die een roeping voor het Nieuwe Verbond hadden.

In het vers dat voorafgaat aan deze uitspraak over Christus als de grote Hoeder, Opziener of Bovenziener van hun zielen, wordt Jesaja 53 aangehaald.
1 Petrus 2: 24 die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijn jullie genezen.
Jesaja 53:4-6 Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar Yahweh heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.

In Jesaja 53 wordt heel nadrukkelijk het herstel van het volk Israel beschreven. Degene die dat herstel tot stand heeft gebracht wordt door Petrus in dit gedeelte dus de ‘Episkopos’ genoemd. Ook al is dit geschreven aan Joodse gelovigen die binnen het Nieuwe Verbond leefden, en die dus de diverse plaatselijke synagogen wel degelijk als instellingen van God kenden, toch wist elke Joodse gelovige onder dat Nieuwe Verbond dat Petrus hier niet sprak over een ambt in één van die synagogen. Voor ons, die binnen het Lichaam van Christus zelfs geen plaatselijke uiterlijke synagogen meer kennen, is het dan ook zeker onzin om hier een ambt binnen de kerk in te zien.

De Episkopos waar Petrus over spreekt is niemand minder dan de Heer zelf. Hij is Degene die van bovenaf al Zijn schapen kent, onderscheidt en ze als een goede Herder hoedt. Hij is de Herder die Zijn volk Israel als een kudde schapen hoedt en over hen waakt.

Het Griekse woord ‘skopos’ is bij ons in Nederland ook inmiddels al een heel ingeburgerd woord geworden. Wij gebruiken het in samenstellingen als telescoop, om veraf te zien, of als microscoop, om hele kleine dingen te zien. Het geeft dus aan dat er nauwkeurig gekeken wordt. Het voorvoegsel ‘epi’ vormt een soort versterking van het woord met de betekenis van ‘over’of ‘van bovenaf’. Christus overziet van bovenaf al de schapen van het volk Israel. Zo voorziet Hij in haar herstel.
Romeinen 11:26 Aldus zal gans Israel behouden worden,
Hij is de Grote Bovenziener over Zijn volk.

Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars.
Wij zijn samen met Christus volkomen één geworden in het bovenhemelse. We hebben die hoge positie aan Gods rechterhand ontvangen. Christus is de Grote Bovenziende. Wij zijn puur uit genade nu samen met Hem bovenzienden geworden.

Efeze 4:1 Ik vermaan jullie om waardig te wandelen aan de roeping, waarmee jullie geroepen zijn,
Filippi 1:27 Gedraag je waardig het evangelie van Christus,
Colosse 1:10 Om de Here waardig te wandelen,
Waardig wandelen heeft niks met vorstelijk of adellijk te maken. Het heeft niks te maken met opgezwollen taalgebruik of dure kleding. Letterlijk genomen betekent waardig heel simpel: ‘in overeenstemming met’.

Jij en ik zijn uit genade verbonden met de grote Bovenziende. Hij wil Zijn werk in jou en mij uitwerken. Dat is de roeping waarin je geroepen bent. Door genade de Heer laten werken is dus waardig aan jouw roeping. Dat werkt uit dat wij bovenzienden zijn.
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.
Filippi 1: 1 tezamen één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars.

Waar genade werkt zal het overzien en het van bovenaf zien nooit een vorm van heerschappij worden. Tegenwoordig heb je in de evangelische wereld allerlei leiderschapstrainingen. Helaas zijn er al veel te veel zogenaamde leiders. Genade werkt dat niet uit, dus als we daar naar zoeken, dan moeten we ook wel bij dergelijke trainingen terecht. Maar het Lichaam van Christus heeft totaal geen leiders nodig. Genade werkt prima zonder leiders. Genade werkt door dienaars. Het werkt de dienstknechtgestalte in jou en mij uit. Dat alles dankzij onze eenheid in Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina