U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eén Met De Ware Dienstknecht

We zagen wat een gigantische heerlijke waarheden er in dat ene kleine woordje ‘sun’ vervat zit, dat telkens vertaald wordt met ‘tezamen met’.
Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen;

Iedereen vat zomaar dat ´tezamen met´ op alsof er ´en´staat: ´Alle heiligen en dan ook nog…´. Dat is dus onzin. De betekenis lig dus meer in; ´Alle heiligen: één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars’.

We hebben nog niet al het licht laten schijnen op dit ene kleine woordje. Daarom gaan we er nu nog dieper op in. We zullen daardoor onze eenwording met Christus in onze hoge positie in de hemelse ontdekken.

Wij zijn allen heilig, oftewel apart gezet in Christus Jezus. Dat is genade.
We zijn allen tezamen met Christus gestorven. Dat is genade.
We zijn allen tezamen met Christus begraven. Dat is genade.
De macht van de zonde is daardoor gebroken voor ons allen. Dat is genade.
We zijn allen door onze eenwording met Christus ook mensen die van boven alles bezien en dwars door alles heen dienen. Ook onze dienstbaarheid is genade.
Onze dienstbaarheid, het onderwerp van deze brief. Alles puur genade!
Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars.

Het allereerste Griekse woordje ‘sun’ gaf ons al mee dat de toevoeging aan het adres in dit vers niet een aanvulling betekent. Het betekent niet: ‘Al die heiligen en dan ook nog….’ Het wijst op onze eenwording met Christus. We hebben dit ontdekt vanuit die twee eerste teksten vanuit het Nieuwe Verbond. Die wezen op onze eenheid in de dood en het graf.

Voor de opstanding moeten we deze Bijbelboeken van het Nieuwe Verbond verlaten. Paulus spreekt daar wel over de opstanding en toont heel duidelijk aan dat het nieuwe leven onder het Nieuwe Verbond ook een leven van genade is. Daar is het echter niet een eenwording in de opgestane en verheerlijkte Heer aan de rechterhand van Gods majesteit. De positie van eenheid met Christus in Zijn opstanding en in Zijn verheerlijking is kenmerkend voor het geheim dat Paulus in de late brieven mocht bekendmaken.

Efeze 2: 4-6 God heeft…. ons, dood zijnde voor de overtredingen mee levend gemaakt met Christus, (door genade zin jullie gered), en heeft ons tezamen mee [sun] opgewekt en ons tezamen mee [sun] een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Hier lezen we iets wat we dus in de vroege brieven van Paulus nog niet tegenkwamen. In de gevangenis in Rome heeft Paulus als openbaring ontvangen dat wij, als het Lichaam van Christus, tezamen met Christus mee opgewekt zijn en tezamen met Christus een plaats hebben ontvangen in de hemelse.

Jij en ik zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hemelse. Dat is nu een concreet feit! Waardoor is dit dan een concreet feit geworden dat ik zo’n hoge positie inneem? Dat komt omdat ik tezamen met Christus daar geplaatst ben. Ik ben één gemaakt met Hem! Ik ben geïdentificeerd met Christus. We zij helemaal versmolten met Christus in die hoge positie!

Is er nu iets waar ik trots op kan zijn omdat ik daar zelf nog iets aan heb bijgedragen? Nee! Dit feit is 2000 jaar terug beslecht! Het staat onherroepelijk vast in Gods raad! Deze eenwording met Christus is een feit dat vaststaat enkel en alleen in genade! Daarom nog wel volkomen concreet!

Genade, omdat God alles wat Christus is toegerekend, ook mij en jou toerekent. Geen enkele verdienste van ons. Alles genade! Ik ben één gemaakt met Christus. Niets van mezelf! Alles door Hem!

Efeze 3: 6 dit geheimenis, dat de heidenen tezamen mee [sun] erfgenamen zijn, tezamen mee [sun] lichaam en tezamen mee [sun] deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
Mochten we nog twijfelen of de eenwording in deze brief wel met het geheimenis betreffende het Lichaam van Christus te maken heeft, dan helpt Paulus ons hier wel direct uit de brand.

Wij zijn tezamen met Christus erfgenamen. Christus erft alles. Wij ervn door deze eenwording uit genade alleen nu samen met Hem. Wij zijn tezamen met Christus het Lichaam. Hij is het Hoofd. Wij het Lichaam door deze eenwording uit genade.

We zijn aan elkaar verbonden door die eenwording uit genade. Dat maakt die hunkering onder gelovigen naar meer eenheid zo belachelijk! Meer één als dat we dankzij dat geweldige werk van Christus zijn, kunnen we gewoon nooit worden. Het uiterlijke, waar men dan naar hunkert, past helemaal niet bij het geheimenis. Dat zou alleen maar eenheid in godsdienst zijn. Onze eenheid is het werk van Gods genade, maar wel degelijk een concreet feit. Dat is genade!

We zijn ook nog tezamen deelgenoten aan de belofte in Christus Jezus. Dat is niet één of andere belofte uit het Oude Testament. Dit is echter een belofte die in Christus Jezus verborgen was. In het Oude Testament was dat simpelweg nog een geheimenis. Zelf tijdens Jezus rondwandeling op aarde was dit nog een geheimenis. Zelfs tijdens de vroege brieven van het Nieuwe Verbond was dit nog verborgen. Daar zoeken naar deze belofte, zelfs in type, is dan ook onbegonnen werk.

Alles hebben we ontvangen in Christus door onze eenwording met Christus! Hieraan zien we dat de vertaling van Filippi 1 vers 1 erg zwak is en beter als volgt weergegeven kan worden:
Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen één gemaakt tot bovenzienden en doordienaars.
Er is in Filippi buiten alle heiligen in Christus Jezus dus niet nog een aparte groep die helaas niet heilig is, maar die evenzogoed wel een bepaalde vooraanstaande plek als leiding over de gelovigen zou moeten innemen.

Nee! Het hele adres noemt Paulus gelijk: Alle heiligen in Christus Jezus! Probeer onder gelovigen nu nog maar een groep te bedenken, die daar buiten zou vallen. Dan zouden we toch weer terug moeten naar die vreemde inhoud voor het woord ‘heiligen’ die de katholieke kerk erop nahoudt. Volgen we de Bijbelse betekenis, dan is nog een extra groep buiten die heiligen ondenkbaar onder de gelovigen.

Dankzij het feit dat we in het werk van Christus volkomen tot een eenheid gevormd zijn, daardoor zijn we als alle heiligen in Christus een eenheid (al de heiligen in Christus Jezus), daardoor zijn we nu als Lichaam van Christus ook een eenheid die alles van bovenaf beziet (tezamen één gemaakt tot bovenzienden), daardoor zijn we als gemeente ook een eenheid waardoor Christus Zijn dienstbaarheid in ons uitwerkt (tezamen één gemaakt tot doordienaars).

Het grote onderwerp van de brief aan Filippi: Dienstbaarheid uit genade! Nu wij opgewekt zijn tezamen met de opgestane en verheerlijkte Heer, die in deze brief als de grote Dienstknecht getekend wordt, daardoor zijn wij nu ook dienstbaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende