U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Tezamen Met. Eén met Christus in Zijn doop!

In mijn vorige studie heb ik dan wel een revolutionair andere uitleg gegeven van het allereerste vers van Paulus brief aan Filippi, maar ik heb nauwelijks bewijsvoering aangedragen om mijn bewering ook te staven. Die bewijsvoering zal ik nu aandragen.

Laat ik de tekst openbreken. Het is inderdaad een unieke adressering, maar dan wel zoals Paulus die letterlijk heeft opgeschreven. Die zet ik voor de helderheid hier nog eens samen met de Griekse grondtekst neer.

Dus de letterlijke weergave:
Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, in Filippi, de zijnde tezamen bovenzieners en doordienaars;

Deze unieke adressering heeft alles te maken met het unieke karakter van de brief aan Filippi,. Anders gezegd: Het heeft alles te maken met de unieke boodschap van dienstbaarheid door genade, die deze brief zo eigen maakt.

Het thema van de brief aan Filippi:
Onze dienstbaarheid komt voort uit onze eenwording met de opgestane Heer.

Dienstbaarheid uit genade is het onderwerp van deze brief. Dat heeft alles te maken met deze toevoeging van: ‘tezamen met hun opzieners en diakenen’.
Het woordje waar deze toevoeging mee begint, dat ‘tezamen met’, of zoals we het nu ook in de grondtekst kunnen lezen ‘sun’, dat woordje zouden we inmiddels al kunnen dromen in verband met onze hoge positie met Christus in de hemelse.

Hier enkele voorbeelden van dit Griekse woordje ‘sun’:
1. Met Christus gestorven
Romeinen 6:8 Aangezien wij dan tezamen met Christus gestorven zijn,
Colosse 2:20 Aangezien jullie
tezamen met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld,
2. Met Hem leven.
2 Corinthe 13:4 Wij zullen tezamen met Hem leven voor u uit de kracht van God.
Colosse 2:13 Ook jullie heeft Hij levend gemaakt
tezamen met Hem,
3. Met Hem zegenen
Romeinen 8:32 God zal ons tezamen met Hem alle dingen schenken?
4. Onze toekomst met Hem
Filippi 1:23 Ik verlang heen te gaan en tezamen met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste;
Colosse 3:3-4 Jullie zijn gestorven en jullie levens zijn verborgen
tezamen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook tezamen met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Romeinen 6: 4 Wij zijn dan
tezamen met [Grieks: sun] Hem [Christus] begraven door de doop in de dood,
Dit wil niks meer of minder zeggen als dat jij en ik tweeduizend jaar geleden tezamen met Christus het graf zijn ingegaan! Wij zijn dus één geworden met Christus dood.

Dat één worden met Christus wordt hier omschreven als de doop in de dood. Doordat een uiterlijke ceremonie tegenwoordig volvoerd wordt met het uitspreken van deze tekst, heeft men de kracht volledig uit deze duidelijke uitspraak gehaald. Het heeft echter niets met een doop in water te maken.

Deze doop is de doop in Christus. Vandaar ook dat deze doop hier leidt tot in de dood, oftewel tot in het graf. Het is de doop tot in de dood, oftewel een begraven zijn tezamen met (sun) Christus. Christus wist maar al te goed waar en wanneer deze doop plaatsvond.
Lukas 12:50 Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
Iedereen weet wanneer Christus het uitriep: ‘Het Is Volbracht’. Daar heb je dus die doop!

Het beklemde Christus totdat het volbracht was. Hij zag hier vooruit naar Zijn eenwording met ons. Dat noemt de Bijbel een doop. Daarbij hoeven we dus totaal niet aan water te denken. Eenwording! Identificatie!

Wij zijn tezamen met Christus begraven. We zijn één gemaakt met Hem! Veel mensen kijken naar het kruis en denken aan vergeving. Dat is mooi, maar er is veel meer gebeurd! Ik ben daar gestorven. 2000 jaar terug ben ik met Christus aan dat kruis gestorven en in dat graf begraven.

Hoe heb ik me dit nu toe weten te eigenen? Eigenlijk is dat een aparte vraag. Ik beïnvloed echt niet wat er 2000 jaar terug al heeft plaats gevonden. Een werk van genade is nou juist genade omdat er niks aan verdiend is door mij. Het is onverdiend toch gekregen. Zuiver enkel en alleen genade. Enkel en alleen het werk van Christus.

Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens tezamen mee [Grieks: sun] gekruisigd is,
Wel haast ten overvloede wordt het opnieuw nog eens benadrukt. Maar hoe velen weten dit? Zo’n concrete waarheid, die zelfs hier al onder het Nieuwe Verbond gold, en die toch volslagen verloren is gegaan binnen de zogenaamde christelijke leer.

Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens tezamen mee [Grieks: sun] gekruisigd is, opdat aan de macht van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden.
Hier zie je dat de macht van de zonde volkomen vernietigd is. Niet door eigen inspanning, maar door onze eenwording met Christus Jezus!

De zonde wordt hier als het ware als een persoon gezien die over mij heerste. De kracht die hier gebroken is zit hem nou juist in het feit dat ik met Christus mee gestorven ben. Ik ben dood. Die macht van de zonde kan nog zoveel willen heersen over mij. Ik ben dood! Dat is het resultaat van die eenwording met Christus!

Je ziet wat een gigantische heerlijke waarheden er in dat ene kleine woordje ‘sun’ vervat zit, dat telkens vertaald wordt met ‘tezamen met’.
Filippi 1: 1 Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende