U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wij Zijn Allen Paulus Navolgers

We hebben inmiddels al een volheid (een zevental) aan voorbeelden van Gods overvloeiende rijkdommen van genade in dat ene kleine woordje ‘allen’ gezien. Met ons achtste voorbeeld zijn we bij een nieuw begin aanbeland.

Filippi 3:17 Weest allen mijn navolgers, broeders,
Deze oproep van Paulus is echt tot alle gelovigen gericht. Dat betekent dus dat dit echt niet alleen bedoeld is voor gelovigen die afweten van het geheim dat door God aan Paulus geopenbaard is in de gevangenis. Deze oproep is niet iets wat exclusief voor Paulus freaks bedoeld is. Deze oproep is gericht aan ons allen!

Gelovigen die nog altijd denken dat wij Jezus horen na te volgen zoals Hij rondging op deze aarde, zetten heel graag kritische kanttekeningen bij dit soort Paulus verheerlijking, zoals zij dit graag noemen. Paulus zou daarmee een plekje bij de gelovigen krijgen die nog boven Jezus zelf uitgaat. Zo verfoeien ze de gedachte dat wij Paulus zouden navolgen. Ook voor hen geldt echter deze oproep om Paulus na te volgen.

De oproep ‘Weest allen mijn navolgers’ is echt onbegrensd aan alle gelovigen gericht. Het is een oproep voor hen die de dienst van Paulus omarmen als een kenmerkende dienst voor onze tijd, maar het is tevens een oproep voor hen die dit abject afwijzen als dwaalleer. De oproep is tot alle gelovigen gericht.

Vanaf het moment dat aan Paulus in de gevangenis de openbaring geschonken is van het geheim van God dat gedurende die hele voorafgaande tijd volkomen onbekend was, ook bij al de profeten, ook in heel de Bijbel tot op dat moment, namelijk Gods geheim van die nieuwe mens die het Lichaam van Christus is met Christus als hoofd, vanaf dat moment gold en geldt nog altijd dat wij allen navolgers van Paulus zijn.

Heel praktisch genomen betekent dit dat ons doen en laten heel anders zal functioneren dan dat het voor die tijd deed. Voor die tijd was Paulus een dienaar van het Nieuwe Verbond. In die tijd werkte natuurlijk ook de genade het praktische leven uit, net als nu. Alleen was het in die tijd iets heel anders wat genade uitwerkte.

Onder het Nieuwe Verbond stond Israël op de eerste plaats.
Romeinen 2:9-10 Eerst de Jood en ook de Griek; ….., eerst de Jood en ook de Griek.
Onder het Nieuwe Verbond bestond onder gelovigen dus zowel het Jood zijn als het niet Jood zijn. Binnen het geheim van God, het Lichaam van Christus, is elk onderscheid weggevallen.
Efeze 2:14-16 Hij …, die de twee één heeft gemaakt ……, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden,
Er is nu dus geen sprake van Jood of niet Jood. Er is dus zeker geen sprake van een eerste plaats voor een bepaalde groep. Er is nu alleen die ene nieuwe mens, dat ene Lichaam van Christus.

Voordat het geheim van God aan Paulus geopenbaard werd werkte genade heel praktisch een leven met dat onderscheid uit. Na de openbaring van het geheim werkte en werkt nog altijd diezelfde genade van God de eenheid van het Lichaam van Christus uit, waarbij elk onderscheid is weggevallen. Paulus praktisch navolgen betekent heel concreet rekening ermee houden dat genade nu die eenheid van het Lichaam bewerkt.

Filippi 3:17 Weest allen mijn navolgers, broeders,
Een aantal verzen na deze oproep staat een volgende, heel praktische uitwerking van dit navolgen van Paulus.
Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
Letterlijk staat hier onze ‘politeia’, waar ons woord ‘politiek’ mee verwant is. Onze politiek is nu dus in de hemelen. De hemel is dus de positie waar wij verkeren. Wij zitten nu al aan de rechterhand van Gods majesteit in de hemelse. Dat bepaalt ons denken en daarmee dus ook ons doen en laten.

Alle gelovigen worden opgeroepen om navolgers van Paulus te zijn. Dat geeft aan dat ons verwachtingspatroon nu is dat genade werkt vanuit onze hoge positie in de hemelse. Daar verwachten we dat genade ons onze zegeningen laat genieten. Waar Israël voorop stond, onder het Nieuwe Verbond dus, was er een verwachting op aardse zegen. Dat was wat genade toen bewerkte. Het levert dus wel degelijk een heel praktisch verschil op.

Het navolgen van Christus onder het Nieuwe Verbond leverde ook op dat de eis van de wet in de gelovige werd vervuld.
Romeinen 8:4 opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
Dat is iets wat een gelovige onder het Nieuwe Verbond mocht verwachten als hij volledig uit Gods genade leefde.

Romeinen 3:31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Bij de navolging van Christus onder het Nieuwe Verbond werd de wet niet buiten werking gezet. Genade werkte toen uit dat de wet bevestigd werd.
Efeze 2:15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
Bij de navolging van Paulus, waarbij wij allen nu tot in die ene nieuwe mens geschapen zijn, is de wet wel degelijk buiten werking gezet. Genade werkt nu het Leven van Christus in al Zijn volheid uit.

Filippi 3:17 Weest allen mijn navolgers, broeders,
Die oproep geldt alle gelovigen. In Filippi waren echter ook gelovigen die hier onderuit probeerden te duiken.
Filippi 3:18 Velen wandelen ….. als vijanden van het kruis van Christus.
Deze gelovigen waren geen vijanden van Jezus. Integendeel, het waren volgelingen van Jezus, vrienden van Jezus. Hun gedrag was echter als…….. Let op dat woordje ‘als’. Hoewel ze volgelingen van Jezus waren gedroegen ze zich als vijanden van het kruis.

2 Corinthe 5:15 Wij zijn tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.
Het kruis betekent het eind van jezelf. Het betekent niet dat we moeten doen alsof we dood zijn. Het betekent dat we allen dood zijn, zoals hier concreet staat. Deze gelovigen in Filippi hadden daar heel veel moeite mee. Daarin volgden ze Paulus niet na. Deze gelovigen zijn tegenwoordig helaas veruit in de meerderheid. Die gelovigen denken in zichzelf nog kracht te hebben om God te dienen. Ze leven voor God in plaats van God te laten werken in genade. Paulus hart ging naar hen uit. Dat doet de liefde van Christus. De oproep blijft ook voor hen: Weest allen mijn navolgers, broeders,

De oproep van Paulus aan alle gelovigen heeft heel concrete praktische consequenties. Willen we hier niet aan dan zullen we een verkeerd verwachtingspatroon van genade hebben. Als genade het dan niet zelf uitwerkt, zoals het geval zal zijn, dan ligt het eigen werk zo weer op de loer om praktisch de kop op te steken. Laten we bij de genade blijven en wat genade nu in deze tijd ook concreet uitwerkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende